36 3 1 خیلی خوب 731/0 شکل ‏3-14: نقشه هدایت الکتریکی منطقه 3‌. 4‌ .10‌. لایه هیدروگرافی (عمق آب) هیدروگرافی شاخه‏ای از فن نقشه‏برداری است که به بررسی وضعیت و توپوگرافی کف دریاها و دریاچه‏ها و بطور کلی مناطقی که آب آنها را فراگرفته است، می‏پردازد. یافته‏ها و اطلاعات حاصل از عملیات هیدروگرافی برای مقاصد مختلفی از قبیل کشتیرانی در دریاها، دریاچه‏ها و رودخانه‏ها، اکتشاف معادن و منابع موجود در زیر آب، زمین شناسی بستر دریاها و مطالعه جنس رسوبات و … استفاده می‏گردد که البته مهمترین آنها ناوبری بی‌خطر می‌باشد. به طورکلی هیدروگرافی، علم اندازه‌گیری پیوسته از پارامترهایی نظیر عمق آب برای تهیه نقشه دریایی چارت، میزان جنس مواد کف دریا و آب، برای اهداف زمین‌شناسی و نیز پارامترهایی در ارتباط با ژئوفیزیک، جزر و مد جریان آب‌ها و امواج و سایر ویژگی‌های فیزیکی آب دریا می‌باشد. به منظور تهیه لایه عمق آب ابتدا با استفاه اطلاعات اداره مرکز تحقیقات هرمزگان و بازدید میدانی و نمونه‌گیری و انجام آزمایشات و داشتن موقعیت نقاط، موقعیت نقاط را بر روی Google Earth مشخص کرده و محدوده نقاط عمق آّب رقومی گردید و سپس با استفاده از دستور Kml to layer به Shapefile تبدیل گردید. که نقشه آن در شکل شماره (3-14) نشان داده شده است. و در مرحله بعد این لایه به سه کلاس تقسیم گردید و با استفاده از نرم افزار Expert choice اقدام به وزن‌دهی بر اساس نظرات کارشناسی گردید. که جدول شماره (3-12 ) وزن کلاس‌های مختلف لایه حرا را نشان می‌دهد. جدول ‏3-12: عمق آب و نحو? طبقه بندی مجدد به آن‌ها در مقیاس‌های مختلف عمق آب همپوشانی شاخص بولین مقیاس زبانی فازی 1 متوسط 066/0 -2 2 خوب 149/0 (2-)-0 3 1 خیلی خوب 785/0 شکل ‏3-15: نقشه عمق آب 3‌. 4‌ .11‌. لایه ارتفاع برای ایجاد نقشه طبقات ارتفاعی، ابتدا نقشه توپوگرافی حوزه مورد تحقیق با مقیاس 1:25000 که از سازمان نقشه‌برداری کشور تهیه شده بود در محیط Arc GIS10.2 زمین مرجع شد؛ و خطوط ارتفاعی بر روی آن رقومی گردید. سپس با تهیه (DEM) منطقه و بستن مرز منطقه با استفاده از دستورArc Hyidro در روی نقشه و کلاسه‌بندی آن، نقشه طبقاتی ارتفاعی حاصل شد. 3‌. 5‌. وزن‌دهی به معیارها هدف از وزن‌دهی آن است که بتوان اهمیت هر معیار را نسبت به معیارهای دیگر بیان کرد. در این تحقیق وزن معیارها با توجه به میانگین نظر کارشناسان و متخصصین در اختیار چندین نفر هر کدام در رشته‌ای مرتبط متخصص بودند بعد از دادن توضیحات لازم قرار گرفت از آن‌ها خواسته شد به معیارها عددی بین یک تا نه را که نشان‌دهنده ارجحیت معیارها نسبت به هم هست دهند. سپس میانگین نظرات آن‌ها وارد نرم‌افزار و وزن نهایی هر معیار به دست آمد. ملاحظه می‌شود که برای عمل احیاء بیولوژیک جنگل‌های مانگرو در شهرستان سیریک با توجه به شرایط آن، بیش‌ترین وزن و درجه اهمیت در هر سه دیدگاه تصمیم‌گیری متعلق به معیار جنگل‌های مانگرو هست. در سایر معیارها تفاوت‌هایی در دیدگاه‌های تصمیم‌گیری بود. در دیدگاه تصمیم‌گیری اقتصادی کاربری اراضی و شیب زمین معیارهای اصلی و از دیدگاه اجتماعی فرهنگی و مهم‌ترین معیارها در مکان‌یابی احیاء بیولوژیک جنگل‌های مانگرو محسوب می‌شوند در مجموع سه معیار مهم در تصمیم گیری عمق آب، پراکنش جنگل‌های مانگرو و پراکنش گل‌خورک می‌باشند. این سه معیار در مجموع حدود 60 درصد اهمیت را دارا می‌باشند. وزن‌ها معمولا استاندارد می‌شوند این عمل به صورتی انجام می‌شود که مجموع آن‌ها برابر با یک می‌شوند. جدول ‏3-13: وزن معیارهای مورد استفاده شکل ‏3-16: وزن معیارهای مورد استفاده 3‌. 6‌. محاسبه نرخ سازگاری یکی از ویژگی‌های روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین مقدار عددی سازگار جواب‌ها است. این روش دارای مکانیزمی است که جامعیت یا سازگاری مقایسات، مشخص می‌شود و در نهایت نشان می‌دهد که تا چه اندازه می‌توان به اولویت به دست آمده اعتماد نمود؛ به عبارت دیگر، ممکن است مقایسات انجام شده همدیگر را نقض نمایند و سازگار نباشند. برای مثال فرض کنید اولویت A به B برابر 2 باشد و اولویت B به C برابر 3 در این صورت باید اولویت A به C برابر 6 باشد (3×2) اگر پاسخ‌ها سازگار باشند، میزان انحراف از مقدار 6، باعث کاسته شدن از سازگاری است به طوری که اگر این انحراف از حدی معین تجاوز نماید می‌بایست در مقادیر مقایسه‌ای ابتدایی تجدید نظر کرد. این موضوع در تحلیل سلسله مراتبی توسط نرخ سازگاری مشخص می‌شود. تجربه ثابت کرده هر گاه نرخ سازگاری کمتر از 1/0 باشد، سازگاری پاسخ‌ها و مقادیر مقایسه‌ای قابل قبول هستند و چنانچه این نرخ بیش از 1/0 باشد، باید مقایسات دوباره انجام شود. برای محاسبه‏ی نرخ سازگاری از دو پارامتر شاخص سازگاری (C. I) و شاخص تصادفی (R. I) استفاده می‌شود. C. I: شاخص سازگاری ?: مقدار ویژه در ماتریس مقایسه n: تعداد عوامل در ماتریس مقایسه ، R.I: شاخص تصادفی ، C. R : نرخ سازگاری پس از محاسبه نرخ ناسازگاری که برابر با هفت صدم به دست آمد وزن نهایی هر لایه محاسبه شد که در شکل (3-16) آمده است. شکل ‏3-17: وزن هر معیار در مکان یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک جنگل‌های مانگرو فصل چهارم: نتایج 4. نتایج 4‌. 1‌. قواعد تصمیم‌گیری یا روش‌های مختلف ترکیب لایه‌ها در این تحقیق با توجه به موقعیت منطقه مورد مطالعه و آمار و اطلاعات موجود از معیار اصلی، زیرمعیار و شاخص که در فصل سوم ذکر شد، در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج حاصله در این فصل ارائه می‌گردد. 4‌. 2‌. تلفیق لایه‌های اطلاعاتی و اولویت‌بندی مکان‌ها 4‌. 2‌ .1‌. تعیین ارزش معیار شیب در مرحله اول پتانسیلیابی جنگل‌های مانگرو، مناطقی با شیب بیش از 2 درصد جهت این کار نامناسب تشخیص داده شده و حذف گردیدند. در مرحله دوم ، شیبهای موجود در محدوده مورد مطالعه بر مبنای مقایسه جفتی با یکدیگر مورد مقایسه و وزن دهی قرار گرفتند. در جدول شماره 4-1 و شکل‌های شماره 1-4 و 2-4 نتایج این ارزیابی نشان داده شده است. جدول ‏4-1: تعیین اهمیت و وزن معیار شیب با استفاده از AHP شکل ‏4-1: محاسبه برتری نسبی شاخصهای معیار شیب شکل ‏4-2: نقشه تعیین ارزش شیب ساحل 4‌. 2‌ .2‌. تعیین ارزش معیار کاربری ساحلی با توجه به کاربری زمین در منطقه و به علت گسترش جنگل‌های دست‌کاشت در محدوده اراضی ساحلی، از خورها به عنوان اراضی قابل استفاده برای طرحهای احیاء و توسعه جنگل‌های مانگرو استفاده شد و دیگر کاربریها از نظر احیاء و توسعه فاقد ارزش تلقی شدند. در جدول (شماره 4-2 ) این کاربری‌ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتهاند و در شکل (شماره 4-3) وزن نهایی مربوط به این شاخصها آورده شده است. نتایج نشان میدهد که فاصله از جنگل‌های مانگرو با وزن نهایی 376/0از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از دلایل این امر این است که تنها مناطق که جنگل‌های مانگرو وجود دارد قابل استفاده برای طرحهای احیاء و توسعه جنگل‌های مانگرو می باشد. و شکل شماره 4-4 نتایج این ارزیابی را نشان می‌دهد. جدول ‏4-2: تعیین اهمیت و وزن کاربریهای مختلف با استفاده از AHP شکل ‏4-3: محاسبه برتری نسبی شاخصهای معیار کاربری ساحلی شکل ‏4-4: نقشه تعیین ارزش کاربری ساحلی 4‌. 2‌ .3‌. تعیین ارزش معیار ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی موجود در محدوده بر مبنای مقایسه جفتی با یکدیگر مورد مقایسه و وزن‌دهی قرار گرفتند. در جدول شماره 3-4 و شکل شماره 4-5 نتایج این ارزیابی نشان داده شده است. نتایج نشان میدهد که بیشترین وزن به خورها تعلق گرفته است که می‌توان نتیجه گرفت خورها بیشترین پتانسیل را برای احیاء و توسعه جنگل‌های مانگرو دارند. و شکل شماره4-6 نتایج این ارزیابی را نشان می‌دهد. جدول ‏4-3: تعیین اهمیت و وزن ژئومورفولوژی منطقه با استفاده از]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *