دانلود پایان نامه

از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد.
فرضیه اول: بین سن و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
همانگونه که جدول 5-2-1 نشان میدهد، با توجه به سطح معناداری (01/0 P- value)، رابطهی میان سن زنان و تعداد ایدهآل فرزند معنادار میباشد. ضریب همبستگی پیرسون (284/0=r) گویای وجود رابطهای مثبت و مستقیم بین این دو متغیر میباشد. بدین معنا که زنان در سنین پایینتر، تعداد فرزندان کمتری را به عنوان تعداد ایدهآل اظهار کردهاند؛ درصورتی که همین تعداد ایدهآل در بین زنان در سنین بالاتر، افزایش یافته است. در واقع با افزایش سن، تعداد ایدهآل فرزند نیز افزایش یافته است.
جدول 5-2-1 نتایج ضریب همبستگی سن پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند
متغیر مستقل
مقدار ضریب همبستگی
سطح معناداری
سن
284/0
000/0
فرضیه دوم: بین سن در اولین ازدواج و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
جدول 5-2-2 نتایج ضریب همبستگی سن زن در اولین ازدواج و تعداد ایدهآل فرزند را نشان میدهد. با توجه به سطح معناداری (01/0 P- value) و مقدار ضریب همبستگی (180/0- = r)، بین سن زن در اولین ازدواج و تعداد دلخواه فرزند، رابطهای معنادار اما در جهت منفی وجود دارد. بدین معنا که با افزایش سن در اولین ازدواج، تعداد دلخواه فرزند کاهش مییابد.
جدول 5-2-2 نتایج ضریب همبستگی سن ازدواج پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند
متغیر مستقل
مقدار ضریب همبستگی
سطح معناداری
سن در اولین ازدواج
180/0-
000/0
فرضیه سوم: بین مدت زمان ازدواج و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
در ارتباط با فرضیهی فوق، ضریب همبستگی برابر با 339/0 میباشد که در سطح 01/0 P- value معنادار میباشد. به بیان سادهتر، با افزایش مدت زمان ازدواج، تعداد ایدهآل فرزند نیز افزایش مییابد.
جدول 5-2-3 نتایج ضریب همبستگی مدت زمان ازدواج پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند
متغیر مستقل
مقدار ضریب همبستگی
سطح معناداری
مدت زمان ازدواج
339/0
000/0
فرضیه چهارم: بین بعد خانوار و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین بعد خانوار و تعداد ایدهآل فرزند که در جدول 5-2-4 مشخص شده است، گویای وجود رابطهای مثبت (342/0 =r) و معنادار (01/0 P- value) بین این دو متغیر میباشد. در واقع میتوان اینگونه بیان کرد که هر چه تعداد افرادی که زن هم اکنون در حال زندگی کردن با آنهاست افزایش یابد، تعداد مطلوب فرزند نیز از نظر وی افزایش مییابد.
جدول 5-2-4 نتایج ضریب همبستگی بعد خانوار و تعداد ایدهآل فرزند
متغیر مستقل
مقدار ضریب همبستگی
سطح معناداری
بعد خانوار
342/0
000/0
فرضیه پنجم: بین تعداد خواهر و برادر و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
این فرضیه بر این مبنا طراحی شده است که امید میرود زنانی که دارای تعداد خواهر و برادران بیشتری هستند و به عبارتی، در خانوادههای پرجمعیتتری رشد یافتهاند، فرزندان بیشتری را به عنوان تعداد دلخواه خود عنوان کنند. سطح معناداری (05/0P- value) و ضریب همبستگی 108/0 مشخص شده در جدول 5-2-5 این فرضیه را تأیید میکند.
جدول 5-2-5 نتایج ضریب همبستگی تعداد خواهر و برادر پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند
متغیر مستقل
مقدار ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد خواهر و برادر
108/0
037/0
فرضیه ششم: تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند گروههای مختلف وضعیت اشتغال زنان وجود دارد.
جدول 5-2-6 تفاوت میانگین تعداد ایدهآل فرزند زنان 49-15 ساله را برحسب وضعیت اشتغال نشان میدهد. با مشاهدهی جدول زیر میتوان به تفاوت میانگین تعداد ایدهآل فرزند در بین گروههای مختلف شغلی پی برد. بر اساس مقدار F (86/2) و سطح معناداری 015/0 این نتیجه حاصل میشود که تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند گروههای مختلف وضعیت اشتغال وجود دارد.
جدول 5-2-6 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
فراوانی
میانگین تعداد ایدهآل فرزند
F
df
سطح معناداری
آزاد
9
56/2
86/2
5
015/0
دولتی
25
36/2
خصوصی
7
14/2
دانشجو
28
21/3
خانهدار
300
21/3
سایر
7
14/3
تعداد کل
376
12/3
فرضیه هفتم: تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند در گروههای مختلف درآمدی زنان وجود دارد.
نتایج جدول 5-2-7 با توجه به مقدار سطح معناداری 731/0، رابطهی آماری معناداری را بین درآمد ماهیانهی خانوادهی پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند آنان نشان نمیدهد. بنابراین میتوان گفت فرض صفر، مبنی بر عدم وجود رابطهی معنادار بین درآمد ماهیانهی خانواده و تعداد ایدهآل فرزند رد نمیشود. بنابراین رابطهی آماری معناداری بین میزان درآمد و تعداد ایدهآل فرزند وجود ندارد.
جدول 5-2-7 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند بر حسب میزان درآمد
نام متغیر
F
df
Sig
درآمد ماهیانه خانواده
56/0
5
731/0
فرضیه هشتم: بین میزان بهرهمندی از تسهیلات و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
جدول 5-2-8 نتایج ضریب همبستگی میزان بهرهمندی پاسخگو از تسهیلات و تعداد ایدهآل فرزند را نشان میدهد. با مشاهدهی سطح معناداری 885/0 میتوان گفت رابطهی آماری معناداری بین میزان بهرهمندی از تسهیلات و تعداد ایدهآل فرزند وجود ندارد.
جدول 5-2-8 نتایج ضریب همبستگی میزان بهرهمندی از تسهیلات و تعداد ایدهآل فرزند
متغیر مستقل
مقدار ضریب همبستگی
سطح معناداری
میزان بهرهمندی از تسهیلات
007/0
885/0
فرضیه نهم: تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند گروههای مختلف تحصیلی زنان وجود دارد.
جدول 5-2-9 به بررسی تفاوت میانگین تعداد ایدهآل فرزند زنان برحسب میزان تحصیلات آنها میپردازد. با توجه به مقدار سطح معناداری 000/0 رابطهی آماری معناداری بین تحصیلات زنان و تعداد ایدهآل فرزند آنان مشاهده میشود. به عبارتی دیگر، تفاوت معناداری بین گروههای مختلف تحصیلی از نظر تعداد ایدهآل فرزند وجود دارد.
جدول 5-2-9 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب میزان تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
میانگین تعداد ایدهآل فرزند
F
df
سطح معناداری
بیسواد
5
6/5
39/8
7
000/0
ابتدایی
49
04/4
راهنمایی
53
28/3
دبیرستان
37
19/3
دیپلم
107
94/2
کاردانی
38
74/2
کارشناسی
73
64/2
ارشد و بالاتر
14
42/2
تعداد کل
376
12/3
فرضیه دهم: تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند گروههای مختلف زنان برحسب میزان مطالعه وجود دارد.
جدول 5-2-10 به بررسی تفاوت میانگین تعداد ایدهآل فرزند زنان برحسب میزان مطالعهی آنان میپردازد. نتایج به دست آمده نشان میدهد با توجه به مقادیر (4/3= F و 009/0= Sig) تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند گروههای مختلف میزان مطالعه وجود دارد. در این ارتباط بیشترین تعداد میانگین ایدهآل فرزند (52/3) مربوط به زنانی است که اصلاً به مطالعهی کتاب، مجله و روزنامه نمیپردازند.
جدول 5-2-10 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب میزان مطالعه
میزان مطالعه
فراوانی
میانگین تعداد ایدهآل فرزند
F
df
سطح معناداری
اصلاً
9
52/3
4/3
4
009/0
کمتر از 1 ساعت
25
19/3
1 تا 2 ساعت
7
58/2
3 تا 4 ساعت
28
10/3
بیش از 4 ساعت
300
63/2
تعداد کل
376
12/3
فرضیه یازدهم: تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند گروههای مختلف طبقهی اجتماعی زنان وجود دارد.
در جدول 5-2-11 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند در بین گروههای مختلف طبقهی اجتماعی پاسخگویان آمده است. همانطور که جدول زیر نشان میدهد، با توجه به سطح معناداری 178/0، تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند زنان با طبقههای اجتماعی مختلف وجود ندارد.
جدول 5-2-11 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب طبقه اجتماعی
نام متغیر
F
df
Sig
طبقه اجتماعی
582/1
4
178/0
فرضیه دوازدهم: بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
نتایج ضریب همبستگی بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تعداد ایدهآل فرزند در جدول 5-2-12 ارائه شده است. با توجه به مقدار سطح معناداری (01/0 P- value) میتوان گفت رابطهی آماری معناداری بین میزان استفاده از وسایل ارتباطی و تعداد ایدهآل فرزند وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی (175/0- r=) ، این رابطه منفی میباشد. به عبارتی، با افزایش میزان استفادهی پاسخگو از وسایل ارتباط جمعی، تعداد ایدهآل فرزند وی کاهش مییابد.
جدول 5-2-12 نتایج ضریب همبستگی میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تعداد ایدهآل فرزند
متغیر مستقل
مقدار ضریب همبستگی
سطح معناداری
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی
175/0-
001/0
فرضیه سیزدهم: تفاوت آماری معناداری بین تعداد ایدهآل فرزند گروههای مختلف زنان برحسب میزان آگاهی از روشهای جلوگیری از حاملگی وجود دارد.
نتایج جدول 5-2-13 با توجه به مقدار سطح معناداری 141/0، رابطهی آماری معناداری را بین میزان آگاهی پاسخگو از روشهای جلوگیری از حاملگی و تعداد ایدهآل فرزند آنان نشان نمیدهد. بنابراین میتوان گفت فرض H_0 مبنی بر عدم وجود رابطهی معنادار بین میزان آگاهی از روشهای جلوگیری از حاملگی و تعداد ایدهآل فرزند، تأیید و فرض ? H?_1 مبنی بر وجود رابطهی معنادار میان متغیر مستقل و متغیر وابسته، رد میشود.
جدول 5-2-13 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب میزان آگاهی از روشهای جلوگیری از حاملگی
نام متغیر
F
df
Sig
میزان آگاهی از روشهای جلوگیری از حاملگی
97/1
2
141/0
فرضیه چهاردهم: تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند برحسب ترجیح جنسی فرزند وجود دارد.
جدول 5-2-14 نتایج بررسی تفاوت میانگین تعداد ایدهآل فرزند برحسب ترجیح جنسی را نشان میدهد. میانگین تعداد ایدهآل فرزندان زنانی که فرزند پسر را ترجیح میدهند، بالاتر از تعداد ایدهآل زنانی است که ترجیح جنسی دختر دارند یا جنسیت فرزند برایشان فرقی نمیکند. تفاوت مشاهده شده بین میانگینهای تعداد ایدهآل فرزند سه گروه فوق، براساس آزمون F با مقدار 65/3 و سطح معناداری 027/0، معنادار میباشد. بنابراین با توجه به دادههای جدول فرضیهی فوق تأیید میشود. بر این اساس میتوان گفت ترجیح جنسی بر تعداد ایدهآل فرزند زنان تأثیر دارد.
جدول 5-2-14 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب ترجیح جنسی فرزند
ترجیح جنسی
فراوانی
میانگین تعداد ایدهآل فرزند
مقدار F
df
سطح معناداری
2دختر، 1 پسر
206
02/3
65/3
2
027/0
2پسر، 1 دختر
155
31/3
فرقی نمیکند
15
47/2
تعداد کل
376
12/3
فرضیه پانزدهم: تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد ایدهآل فرزند گروههای مختلف زنان برحسب میزان گرایش مذهبی وجود دارد.
همانطور که در جدول 5-2-15 مشاهده میشود، جهت بررسی رابطهی بین میزان گرایش مذهبی پاسخگویان با تعداد ایدهآل فرزند از تحلیل واریانس استفاده شده است. پاسخگویان براساس میزان گرایش مذهبی در سه طبقه تقسیمبندی شدهاند. ملاحظه میگردد که بالاترین میانگین تعداد

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه دربارهمعنادار بودن، سطح معنادار، اندازه شرکت

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید