دانلود پایان نامه

تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم میکند. بعد از آزمایش مدل، درک بهتری از بعضی از قسمتهای دنیای واقعی حاصل میشود (ایران نژاد، 1377).
جهت دستیابی به هدف اصلی این پژوهش (بررسی ایدهآلهای باروری در بین زنان 49-15 ساله) و همچنین پاسخگویی به اهداف فرعی و فرضیهها، مدل مفهومی و تجربی تحقیق از مدل رفتار برنامهریزی شدهی آیزن اقتباس شده است.
عوامل زمینهای
نمودار 3-2: مدل مفهومی تحقیق (منبع: برگرفته از کاربرد تئوری رفتار برنامهریزی شده برای تصمیمات باروری، آیزن و
کلوباس94: 2013، 206)
نمودار 3-3 مدل تجربی تحقیق (مدل تعدیل شدهی تئوری رفتار برنامهریزی شده برای تصمیمات باروری، آیزن و کلوباس: 2013، 206)
3-5- فرضیههای تحقیق
– بین سن و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین سن ازدواج و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین مدت زمان ازدواج و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین بعد خانوار و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین تعداد خواهر و برادر و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین وضعیت اشتغال و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین درآمد خانواده و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین میزان بهرهمندی از تسهیلات و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین میزان تحصیلات و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین میزان مطالعه و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین طبقه اجتماعی و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین میزان آگاهی از روشهای پیشگیری از بارداری و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین ترجیح جنسی فرزند و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین میزان گرایش مذهبی و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین نگرش نسبت به نقشهای جنسیتی و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین نگرش نسبت به فرزند و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
– بین کنترل درک شده بر روی داشتن فرزند و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
فصل چهارم
روش شناسی
در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعهای از گزارهها95 (فرضیه یا سوالهای تحقیق) را تدوین کرد، سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری میدهد. بر این اساس، روش تحقیق وسیله یا طریقهی تعیین این امر است که چگونه یک گزارهی تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالهای تحقیق را فراهم میآورد (سرمد و همکاران، 1382).
4-1- روش و تکنیک تحقیق
روش تحقیق، اساسیترین مقولهی پژوهش است. چنانچه روش متناسبی با موضوع پژوهش انتخاب شود، کار تحقیق سریعتر و مطمئنتر انجام می شود. روش به کار گرفته در این تحقیق، کمی میباشد.
در این پژوهش، از پیمایش96 به عنوان یکی از روشهای مرسوم در تحقیقهای کمی استفاده شده است. هرگاه جامعهی مورد نظر از وسعت زیادی برخوردار باشد و دسترسی به تک تک افراد امکانپذیر نباشد، مناسبترین تکنیک، بکارگیری پیمایش است.
4-2- ابزار جمعآوری اطلاعات
برای گردآوری دادههای پیمایش میتوان از تکنیکهای مختلفی از قبیل مشاهده، مصاحبهی عمیق، تحلیل محتوا و پرسشنامه سود جست (سامر و سامر97، 1980). با این همه، پرسشنامه پرکاربردترین تکنیک است. پرسشنامه، تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری دادههاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعهی یکسانی از پرسشها پرسیده میشود (دواس98، 1376). در این تحقیق از پرسشنامهی محقق ساخته به عنوان ابزار جمعآوری اطلاعات استفاده شده است.
روند نهایی شدن پرسشنامه بدین صورت انجام گرفت که ابتدا در یک مطالعهی مقدماتی، 30 نفر از اعضای جامعهی آماری پیشآزمون شدند و مسائل تحقیق به ویژه در ارتباط با محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که منجر به برخی بازنگریها در پرسشنامه، نظیر حذف برخی گویهها و اصلاح نحوهی طراحی برخی پرسشها گردید.
4-3- جامعهی آماری و واحد تحلیل
جامعه‌ی‌ آماری تحقیق حاضر، زنان متأهل 49-15سالهی ساکن شهرستان مهر، واقع در جنوب استان فارس میباشد که مطابق دادههای آمار ایران براساس سرشماری 1390، معادل 10081 نفر میباشند. در این پژوهش هر یک از زنان متأهل 49- 15 سالهی ساکن شهرستان مهر به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته میشوند.
4-4- حجم نمونه و شیوهی نمونهگیری
بر اساس فرمول کوکران و در نظر گرفتن مقادیر انحراف معیار (96/1=t)، دقت احتمالی 5 درصد و احتمال خطای نمونهگیری 5 درصد یا به عبارتی سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 376 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
n=(N?.t?^2.p.q)/(N.d^2+t^2.p.q)
n= ((10081) (1.96)^(2 ) (0.5)(0.5))/([(10081) (0.05)^2 ]+ (1.96)(0.5)(0.5))=376
نمونهگیری، شیوهی دقیق و مؤثری در کسب اطلاعات دربارهی تعداد زیادی مورد است. میزان دقت و کارایی آن به نمونهی مورد استفاده، حجم نمونه و روش گردآوری دادهها از نمونه بستگی دارد. نهایتاً نوع نمونهگیری براساس هزینه، دقت مورد نظر، نوع مسألهی تحقیق و سنجش امکانات تعیین میشود (دواس، 1376: 86). این پژوهش با روش نمونهگیری سیستماتیک99 صورت گرفته است. برای انتخاب نمونهی سیستماتیک ابتدا باید با تقسیم حجم جمعیت بر حجم نمونه، نسبت نمونهگیری100 را به دست آوریم. سپس با پیدا کردن نقطهی شروع بر اساس نسبت نمونهگیری به دست آمده، نمونه انتخاب میشود.
4-5- پایایی ابزار سنجش
در این پژوهش از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده شده است. اعتبار101 پرسشنامه صوری بوده است؛ بدین صورت که پرسشنامهی طراحی شده قبل از تکمیل، بر اساس نظر چند تن از اساتید صاحبنظر دانشگاه اصلاح شده و به منظور کسب پایایی102 نیز با انجام پیش آزمون103 و تکمیل آن در نمونهای مقدماتی و با انجام آزمون آلفای کرونباخ به اصلاح نهایی گویهها پرداخته شده است. برای تعیین پایایی ابزارهای اندازهگیری، بهترین روش استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میباشد. این روش برای محاسبهی هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری به ویژه پرسشنامه مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر مقیاس در جدول 4-1 آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود هر کدام از مقیاسها و شاخصهای مورد بررسی از همسانی درونی قابل قبولی برخوردارند.
جدول 4-1 ضریب آلفای کرونباخ مقیاسهای پرسشنامه
مقیاس
تعداد گویه
ضریب آلفای کرونباخ
نگرش نسبت به نقشهای جنسیتی
6
63/0
میزان گرایش مذهبی
5
70/0
نگرش نسبت به فرزند
7
73/0
هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند
6
83/0
کنترل درک شده بر روی داشتن فرزند
4
68/0
4-6- تکنیکهای آماری تحلیل دادهها
پس از جمعآوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامهها کدگذاری شد و دادههای مربوط به هر پاسخگو به منظور تجزیه و تحلیل، وارد محیط SPSS شد. در این پژوهش، دادههای به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی، به کمک جداولی که دربرگیرندهی توزیع فراوانی، درصد، میانگین، حداقل و حداکثر برخی صفات است، سعی بر آن شده است که تا حد امکان بتوانیم توصیفی عمیقتر، روشنتر و قابل فهمتر از متغیرهای تحقیق به عمل آوریم. برای این کار با توجه به نوع متغیرها (اسمی، ترتیبی، فاصلهای و نسبی) از آمارههای متفاوتی استفاده شده است. در آمار استنباطی علاوه بر توصیف خصوصیات آزمودنیها، براساس آزمونهای آماری متناسب به تبیین روابط بین متغیرها میپردازیم.
4-7- تعاریف متغیرها
در مطالعات پیمایشی، تعریف مفاهیم و متغیرهایی که در تحقیق به کار رفته و مشخص کردن تعریف عملیاتی و تعیین سطوح سنجش آنها، برای آزمون فرضیهها بسیار ضروری است. بنابراین ما در این قسمت متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش را تعریف و سطوح سنجش آنها را بیان میکنیم.
4-7-1- متغیرهای مستقل: منظور متغیرهایی است که محقق تأثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد. در این بررسی، متغیرهای مستقل به سه دسته متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم میشوند.
متغیرهای جمعیتی
سن: منظور تعداد سالهای کاملی است که از لحظهی تولد تا زمان تحقیق، از عمر پاسخگو میگذرد. این متغیر در سطح فاصلهای سنجیده میشود.
سن زن در اولین ازدواج: منظور تعداد سالهایی است که پاسخگو تا زمان اولین ازدواج خود در تجرد سپری کرده است. این متغیر در سطح فاصلهای سنجیده میشود.
مدت زمان ازدواج: به تعداد سالهایی که از اولین سال ازدواج پاسخگو تا زمان تحقیق میگذرد، گفته میشود. این متغیر در سطح فاصلهای سنجیده میشود.
بعد خانوار: منظور از بعد یا حجم خانوار، تعدادى از افراد است که به‌طور رسمى و یا عرفى یا شرعى جزو یک خانوار محسوب مى‌شوند. این متغیر در سطح مقیاس فاصلهای سنجیده میشود.
تعداد خواهر و برادر: پاسخگو دارای چند خواهر و برادر میباشد. سطح سنجش این متغیر، فاصلهای میباشد.
متغیرهای اقتصادی
وضعیت اشتغال: منظور ما از شغل، فعالیتی است که به واسطهی آن، فرد حقوقی دریافت کند یا درآمدی داشته باشد. بر این اساس هر فرد یا دارای وضعیت شاغل است یا غیر شاغل؛ که هر کدام به عنوان یک گروه مجزا مورد بررسی قرار میگیرند. در این پژوهش وضعیت اشتغال پاسخگو در سطح اسمی به هفت قسمت تقسیمبندی شده است: آزاد، دولتی، خصوصی، دانشجو، خانهدار، بیکار و سایر.
درآمد خانواده: مجموعه عایداتی که یک فرد در نتیجهی سهیم شدن در فعالیتهای تولیدی به دست میآورد را درآمد میگویند. در این تحقیق، منظور ما کلیهی درآمدهای ناشی از کار اعضای خانواده است که ماهیانه دریافت میکنند. این متغیر در سطح ترتیبی و به صورت 8 طبقه سنجیده شده است.
میزان بهرهمندی از تسهیلات: در این پژوهش، منظور تعداد وسایلی است که جهت رفاه بیشتر زندگی روزمره در اختیار زن و خانوادهی وی قرار دارد. وسایل نامبرده در این تحقیق عبارتند از: ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، تلویزیون رنگی معمولی، تلویزیون رنگی LCD، آنتن ماهواره، ویدیو سی دی و اتومبیل. در نهایت از مجموع وسایل، یک متغیر ساخته و در سطح فاصلهای اندازهگیری شده است.
متغیرهای اجتماعی- فرهنگی
تحصیلات: منظور تعداد سالهای تحصیلی رسمی پاسخگو در مؤسسات آموزش رسمی است. این متغیر در سطح مقیاس فاصلهای سنجیده شده است.
میزان مطالعه: منظور مدت زمانی است که پاسخگو در طول یک هفته صرف خواندن کتاب، مجله و روزنامه میکند. این متغیر در سطح ترتیبی و در 5 طبقه ( اصلاً، کمتر از یک ساعت، یک تا دو ساعت، سه تا چهار ساعت و بیش از چهار ساعت) سنجیده شده است.
طبقهی اجتماعی: در این بررسی از پاسخگو خواسته شده تا با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود، بیان کند به کدام طبقهی اجتماعی تعلق دارد. این متغیر در سطح ترتیبی و در 5 طبقهی بالا، متوسط رو به بالا، متوسط، متوسط رو به پایین و پایین سنجیده شده است.
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی: ساعات استفادهی پاسخگو از انواع وسایل ارتباط جمعی در طی یک شبانه روز موردنظر است. این متغیر با طرح سؤال در ارتباط با 5 وسیلهی ارتباطی (ماهواره، رادیو، اینترنت، تلویزیون داخلی و موبایل) سنجیده شد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردسیستم عصبی، اندازه گیری، جنگ جهانی دوم

Written by 

پاسخی بگذارید