بر اساس نمودار (5-18)، سطح قیمت ها در دوره اول ، 99/0 از مقادیر پیشین خود، 1/0 از تولید ناخالص داخلی و 079/0 از عرضه پول تاثیر می پذیرد. در دوره های بعد به سرعت سهم عرضه پول در ایجاد تغییرات در سطح قیمت ها به وضوح دیده می شود.
طبق نمودار (5-19) در دوره اول حدود85/0 از تغییرات تولید ناخالص داخلی توسط خود متغیر، 088/0 توسط سطح قیمت ها و 081/0 توسط عرضه پول توضیح داده می شود. در دوره دوم 65/0 به وسیله خود متغیر، 24/0 توسط سطح قیمت ها و 13/0 توسط عرضه پول ایجاد شده است. به مرور زمان از اهمیت سهم متغیر تولید ناخالص داخلی کاسته شده و سطح قیمت ها و عرضه پول در توضیح تغییرات LY نقش بیشتری بازی می کنند.
بر اساس نمودار (5-20)، سطح قیمت ها در دوره اول ، 99/0 از مقادیر پیشین خود، 031/0 از تولید ناخالص داخلی و 68/0 از عرضه پول تاثیر می پذیرد. در دوره های بعد به سرعت سهم عرضه پول در ایجاد تغییرات در سطح قیمت ها به وضوح دیده می شود. این روند تا دوره ششم ادامه دارد و پس از آن سهم عرضه پول در تغییرات قیمت کاهش می یابد. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-17): تجزیه واریانس LY ( ابزار سیاستی حجم پول )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-18): تجزیه واریانس LP(ابزار سیاستی حجم پول) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-19): تجزیه واریانس FLY (متغیر سیاست حجم پول) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-20): تجزیه واریانس FLP (متغیر سیاست حجم پول)
نمودارهای ( 5-21) تا (5-24) ، نمایانگر تجزیه واریانس متغیر های هدف تولید و سطح قیمت ها ی واقعی و فیلتر شده نسبت به ابزار سیاستی حجم نقدینگی می باشد.
طبق نمودار (5-21)، در دوره اول 98/0 تغییرات تولید توسط خود متغیر ، 055/0 توسط سطح قیمت ها و 079/0 توسط حجم نقدینگی توضیح داده می شود. با گذشت زمان از سهم متغیر تولید و حجم نقدینگی در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر اهمیت متغیر سطح قیمت ها در این امر افزوده می گردد.
بر اساس نمودار (5-22)، در اولین دوره سطح قیمت ها به میزان 99/0 تحت تاثیر خود متغیر می باشد و حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به میزان 084/0 و 111/0 بر سطح قیمت ها تاثیر می گذارند. در دوره های بعد تاثیرگذاری سطح قیمت ها بر خودش کاهش یافته و تاثیر گذاری تولید بر آن افزایش می یابد. در مورد تاثیرگذاری متغیر حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها می توان گفت که میزان تاثیر حجم نقدیگی بر قیمت تا دوره هشتم کاهش اما پس از آن در دوره های بعدی افزایش می یابد.
طبق نمودار (5-23)، در دوره اول 96/0 تغییرات تولید توسط خود متغیر ، 32/0 توسط سطح قیمت ها و 55/0 توسط حجم نقدینگی توضیح داده می شود. با گذشت زمان از سهم متغیر تولید و حجم نقدینگی وقیمت در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی کاسته شده ولی پس از چند دوره دوباره اهمیت خود را باز می یابند . البته شایان ذکر است که حجم نقدینگی از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است.
بر اساس جدول (5-24)، در اولین دوره سطح قیمت ها به میزان 92/0 تحت تاثیر خود متغیر می باشد و حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به میزان 85/0 و 57/0 بر سطح قیمت ها تاثیر می گذارند. در دوره های بعد تاثیرگذاری سطح قیمت ها بر خودش کاهش یافته و تاثیر گذاری تولید بر آن افزایش می یابد. در مورد تاثیرگذاری متغیر حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها می توان گفت که میزان تاثیر حجم نقدیگی بر قیمت تا دوره هشتم افزایش اما پس از آن در دوره های بعدی کاهش می یابد.
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-21): تجزیه واریانس LY ( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-22): تجزیه واریانس LP ( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-23): تجزیه واریانس FLY ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-24): تجزیه واریانس FLP ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
نمودارهای ( 5-25) تا (5-28) ، نمایانگر تجزیه واریانس متغیر های هدف تولید و سطح قیمت ها ی واقعی و فیلتر شده نسبت به ابزار سیاستی نرخ سود سپرده های بانکی می باشد.
بر اساس یافته های نمودار (5-25)، در سال اول تغییرات تولید، 99/0 ناشی از خود متغیر، 074/0 ناشی از متغیر سطح قیمت و 001/0 ناشی از تغییرات نرخ سود می باشد. در دوره های آتی از اهمیت تولید کاسته شده و بر سهم نرخ سود در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی افزوده می گردد.
چنان چه از نمودار (5-26 ) مشاهده می گردد، در دوره اول 32/0 از تغییرات شاخص قیمت توسط نرخ سود توضیح داده می شود. میزان این رقم با گذشت زمان کاهش می یابد به این معنا که میزان تاثیر پذیری قیمت ها از نرخ سود در دوره های نزدیک تر بیشتر از دوره های دورتر می باشد. بر اساس یافته های نمودار (5-27)، در سال اول تغییرات تولید، 89/0 ناشی از خود متغیر، 18/0 ناشی از متغیر سطح قیمت و 053/0 ناشی از تغییرات نرخ سود می باشد. در دوره های آتی از اهمیت تولید کاسته شده و بر سهم نرخ سود در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی افزوده می گردد.
چنان چه از نمودار (5-28) مشاهده می گردد، در دوره اول 74/0 از تغییرات شاخص قیمت توسط نرخ سود توضیح داده می شود. میزان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *