شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

منابـع‌ ایجاد تعارض‌

منابـع‌ ایجاد تعارض‌

تعارض‌ در سازمان­ها براثر منابع‌ مختلفی‌ به‌ وجود می‌آید که‌ برخی‌ از آنها عبارتند از:

– اهداف‌ و افق­های‌ زمانی‌ ناسازگار:

عدم‌هماهنگی‌ بین‌ اهداف‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌، اهداف‌ بخش­های‌ مختلف‌ سازمان‌ و اهداف‌ فرد و سازمان‌ می‌تواند عامل‌ بالقوه‌ ایجاد تعارض‌ شود.

– تداخل‌ اختیارات‌:

زمانی‌ که‌ دو  مدیر یا دو بخش‌ برای‌ یک‌ فعالیت‌ یا کار یکسان‌ اختیارات ‌مشابهی‌ را ادعا می‌کنند.

– سیستم‌ ارزیابی‌ و پاداش‌ ناهماهنگ‌:

اگرسیستم‌ پاداش‌ با سیستم‌ ارزیابی‌ سازگاری ‌نداشته‌ باشد عامل‌ بالقوه‌ای‌ برای‌ ایجاد تعارض ‌می‌شود.

– وابستگی‌ متقابل‌ وظایف‌:

هنگامی‌ که‌ افراد، گروه­ها یا بخشهایی‌ که‌ دارای‌ وظایفی‌ هستند که‌ وابستگی‌ متقابل‌ با یکدیگر دارند به‌ صورت‌ مستقل‌ و جدا از هم‌ کار کنند.

– منابع‌ ناکافی‌:

هنگامیکه‌ منابع‌ در سازمان ‌ناکافی‌ باشد، ممکن‌ است‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ آنها تعارض‌ ایجاد شود.

– مغایرت­های‌ منزلتی‌:

این‌ حقیقت‌ که‌ برخی‌ افراد،گروهها و بخش­های‌ داخل‌ یک‌ سازمان‌ بیشتر از افراد، گروهها و بخشهای‌ دیگر مورد توجه‌ قرار می‌گیرند، یک‌ عامل‌ اساسی‌ ایجاد تعارض‌است‌ (جونز و دیگران‌، 2000).

]]>