دانلود پایان نامه

……………………………………………………..128
شکل 3-64: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (f4) ……………………………………………………………………129
شکل 3-65: طیف IR ترکیب II (f4) …………………………………………………………………………………………………………………………………..130
شکل 3-66: طیف Mass ترکیب II (f4) …………………………………………………………………………………………………………………………….130
شکل 3-67: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (g4) ……………………………………………………………………131
شکل 3-68: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (g4) ………………………………………………………131
شکل 3-69: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (g4) …………………………………………………………………….132
شکل 3-70: طیف IR ترکیب I (g4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………133
شکل 3-71: طیف Mass ترکیب I (g4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..133
شکل 3-72: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (g4) ………………………………………………………………….134
شکل 3-73: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (g4) ……………………………………………………134
شکل 3-74: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (g4) …………………………………………………………………..135
شکل 3-75: طیف IR ترکیب II (g4) ………………………………………………………………………………………………………………………………….136
شکل 3-76: طیف Mass ترکیب II (g4) ……………………………………………………………………………………………………………………………136
شکل 3-77: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………137
شکل 3-78: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) ……………………………………………………..137
شکل 3-79: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) …………………………………………………………………….138
شکل 3-80: طیف IR ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………139
شکل 3-81: طیف Mass ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..139
شکل 3-82: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (h4) …………………………………………………………………140
شکل 3-83: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (h4) ……………………………………………………140
شکل 3-84: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (h4) ………………………………………………………………….141
شکل 3-85: طیف IR ترکیب II (h4) …………………………………………………………………………………………………………………………………142
شکل 3-86: طیف Mass ترکیب II (h4) …………………………………………………………………………………………………………………………..142
شکل 3-87: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (i4) …………………………………………………………………….143
شکل 3-88: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (i4) ……………………………………………………….143
شکل 3-89: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (i4) ………………………………………………………………………144
شکل 3-90: طیف IR ترکیب I (i4) …………………………………………………………………………………………………………………………………….145
شکل 3-91: طیف Mass ترکیب I (i4) ………………………………………………………………………………………………………………………………145
شکل 3-92: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (i4) …………………………………………………………………..146
شکل 3-93: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (i4) ……………………………………………………..146
شکل 3-94: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (i4) ……………………………………………………………………147
شکل 3-95: طیف IR ترکیب II (i4) …………………………………………………………………………………………………………………………………..148
شکل 3-96: طیف Mass ترکیب II (i4) …………………………………………………………………………………………………………………………….148
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1: اثر استخلافهای مختلف در مشتقات آنیلین بر بازده واکنش دو جزیی ……………………………………………………56
جدول 3-2: اثر استخلافهای مختلف در مشتقات N-سینامیلیدن آنیلین بر بازده واکنش سه جزیی مشتقات N-سینامیلیدن آنیلین ، دیاستر استیلنی و N’,N-دی فنیل پارابانیک اسید……………………………………………………………………………………………………………..58
جدول 3-3: بررسی فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات (e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4)با استفاده از روش کربی-بائر ……….91
فصل اول
مقدمه و تئوری
شمای 1-9- تهیه ایمین ها از اکسیم ها و معرف گرینیارد
1-1-3-3- سنتز ایمین ها از طریق هیدروژنزدایی از آمین ها
واکنش هیدروژن زدایی از آمین ها اولین بار توسط ریتر7 انجام شد. برای مثال ایزوبورنیل آنیلین با سولفور در دمای 220 درجه سانتیگراد هیدروژنزدایی میشود و آنیل مربوطه با بازده 89% حاصل میشود (شمای 1-10)[25].
شمای 1-10: تهیه ایمینها از طریق هیدروژنزدایی از آمینها
1-1-3-4- سنتز ایمینها با استفاده از واکنش بین فنولها یا فنولاترها و نیتریلها
فنولها و اترهای آنها با آریل یا آلکیل سیانیدها در اتر و در مجاورت کاتالیزور هیدروژن کلراید واکنش میدهد و کتیمین با بازده بالا تولید میشود (شمای 1-11) [26 – 28].
شمای 1-11: تهیه ایمینها از فنولها یا فنول اترها و نیتریلها
1-1-3-5- سنتز ایمینها با استفاده از واکنشهای کاهشی
1-1-3-5-1- سنتز ایمینها از کاهش اکسیمها
اکسیمهای آلیفاتیک در واکنش با هیدروژن در مجاورت کاتالیزور نیکل و تحت فشارکاهش مییابد و کتیمین مربوطه با بازده 30% حاصل میشود (شمای 1-12) [29].
شمای 1-12: سنتز ایمینها با کاهش اکسیمها
1-1-3-5-2- سنتز ایمینها از کاهش نیتریلها
فنیل سیانید در مجاورت لیتیم آلومینیوم هیدرید و حلال تترا هیدروفوران به آمین کاهش مییابد. سپس این آمین به ماده اولیه کاهش نیافته (فنیل سیانید) اضافه میشود و ایمین مربوطه به عنوان محصول جانبی ایجاد میشود (شمای 1-13) [30].
شمای 1-13: سنتز ایمینها با کاهش نیتریلها
1-1-3-6- سنتز ایمین از طریق واکنش آمیدهای فلزی با کتونهای آروماتیک
آمید فلزی حاصل از آمین نوع اول با کتونهای آروماتیک واکنش میدهد و ایمین مورد نظر تولید میشود (شمای 1-14) [31].
شمای 1-14: تهیه ایمینها از واکنش آمیدهای فلزی با کتونهای آروماتیک
1-1-3-7- سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول
دیاتیل کتالها با آلکیل یا آریل آمینها واکنش میدهند و ایمین مورد نظر حاصل میشود (شمای 1-15) [32 و 33].
شمای 1-15: تهیه ایمینها از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول
1-1-3-8- سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها
نیترونها با پتاسیم سیانید واکنش میدهند و C- سیانو ایمینها تولید میشود (شمای 1-16) [34].
شمای 1-16: سنتز ایمینها از واکنش نیترونها و پتاسیم سیانید
1-1-3-9- سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید
فنیل ایزوسیانات با 4-دیمتیل آمینو بنزالدهید واکنش میدهد و ایمین مربوطه حاصل میشود (شمای 1-17) [35].
شمای 1-17: سنتز ایمینها از واکنش ایزوسیانات و الدهیدها
1-1-3-10- سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و نیتروسو بنزن
آلکیلیدن تریفنیل فسفران یا ایلید فسفر با نیتروسو بنزن واکنش میدهد و ایمین از نوع آنیل سنتز میشود (شمای 1-18) [36].
شمای 1-18: سنتز ایمینها از واکنش ایلیدهای فسفر و نیتروسو بنزن
1-1-4-واکنشهای ایمینها
ایمینها با داشتن یک پیوند دوگانه قطبی، قابلیت انجام واکنشهای متنوعی را دارند که در زیر آورده میشود:
1-1-4-1 واکنش های افزایشی ایمین ها
ایمینها با داشتن یک پیوند دوگانه غیر اشباع، قابلیت انجام واکنشهای افزایشی متنوعی را دارند که در ادامه به آن اشاره میشود.
1-1-4-1-1 افزایش هسته دوستی آب به ایمینها
افزایش آب یا هیدرولیز ایمینها موجب برگشت واکنش و تبدیل ایمین به مواد اولیه تشکیل دهنده آنها می شود. مکانیسم هیدرولیز ایمینها از حد واسط کربینول میگذرد (شمای 1-19) [37].
شمای 1-19: افزایش هسته دوستی آب به ایمینها
1-1-4-1-2- افزایش هیدروژن به ایمینها
ایمینها در مجاورت هیدروژن و کاتالیزورهایی مانند نیکل و پلاتین به آمینها احیا میشوند. کاهش ایمینهای حاصل از الدهیدها و کتونهای آلیفاتیک در مجاورت کاتالیزور پلاتین، آمین نوع دوم را به ترتیب با بازدههای 65% و 93% بهوجود میآورد (شمای 1-20) [38-40].
شمای 1-20: واکنش کاهش ایمینها به آمینها
آمین بهدست آمده در این واکنش بهصورت یک جفت انانتیومر میباشد ولی اگر بخواهند یکی از ایزومرها را بهدست آورند، ایمینها را در مجاورت کاتالیزور کایرال کاهش میدهند[41-43]. برای مثال واکنش زیر، تهیه انانتیوگزین آمین کایرال در مجاورت کاتالیزور کایرال را نشان میدهدکه در آن از یک لیگاند کایرال در اسکلت

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورداستان هرمزگان، سلسله مراتب، چند شاخصه

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید