دانلود پایان نامه

کاتالیزور استفاده شده است (شمای 1-21) [44].
شمای 1-21: کاهش ایمینها به آمین کایرال در مجاورت کاتالیزور کایرال
1-1-4-1-3- افزایش هسته دوستی آمینهای نوع اول به ایمینها
آمینهای نوع اول به ایمین اضافه میشود که در نهایت ایمین جدید حاصل میشود. این واکنش اولینبار توسط ردلین8 در سال 1920 انجام شدهاست (شمای 1-22) [45].
شمای 1-22: افزایش هسته دوستی آمینهای نوع اول به ایمینها
1-1-4-1-4- افزایش هسته دوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال
از افزایش استیلن به N-بوتیلیدن-ترشیو-بوتیل آمین در مجاورت CuCl2 و حلال دی اکسان، فراورده 3-ترشیو بوتیل آمینو هگزین حاصل می شود (شمای 1-23) [46].
شمای 1-23: افزایش هستهدوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال به ایمینها
1-1-4-1-5- واکنش افزایش الکترون دوستی هالوژنها به ایمینها
آرتور هانش9 در سال 1901 اولین بار واکنش افزایش هالوژن به ایمینها را انجام داد[47]. فرانزن
پی برد که اگر برم در دمای اتاق به ایمین اضافه شود محصول واکنش دی برمو است و اگر برم در دمای بالا به ایمین اضافه شود محصول تری برمو حاصل میشود که برم سوم در موقعیت پارا حلقه متصل به نیتروژن مینشیند (شمای 1-24) [48 و 49].
شمای 1-24: واکنش افزایش الکترون دوستی هالوژن به ایمینها
1-1-4-1-6- واکنش افزایش گروههای آلکیل به ایمینها
ایمین ها در مجاورت فلز سدیم، به یک دیآنیون تبدیل میشوند که طی واکنش با دو مول آلکیل هالید، پیوند دوگانه آنها دو بار آلکیلدار میشود (شمای 1-25) [50].
شمای 1-25: واکنش افزایش گروههای آلکیل به ایمینها
1-1-4-2- واکنش های تشکیل حلقه
پیوند قطبی دوگانه ایمینی طی فرایندهای حلقهسازی یا حلقهافزایی با واکنشکنندههای مناسب، فراوردههای حلقوی متنوعی را بهدست میدهد که در زیر به آنها اشاره میشود:
1-1-4-2-1- واکنش تشکیل حلقه تیازولیدون
واکنش ایمین بنزیلیدن آنیلین با مرکاپتو استیک اسید منجر به تشکیل حلقه دیفنیل تیازولیدون میشود (شمای 1-26) [51].
شمای 1-26: تشکیل حلقه تیازولیدون از واکنش ایمینها با مرکاپتو استیک اسید
1-1-4-2-2- واکنش تشکیل حلقه بتا لاکتام
از واکنش حلقه افزایی [2+2] ایمینها با کتنها، حلقه چهارتایی بتا لاکتام سنتز میشود (شمای 1-27) [52].
شمای 1-27: تشکیل حلقه بتا لاکتام از واکنش ایمینها با کتنها
1-1-4-2-3- واکنش تشکیل حلقه دیآزیریدین
از واکنش ایمینها با آمین کلراید حلقه سهتایی دیآزیریدین حاصل میشود (شمای 1-28) [53].
شمای 1-28: تشکیل حلقه دیآزیریدین از واکنش ایمینها با آمین کلراید
1-1-4-2-4- واکنش تشکیل حلقه آزیریدین
از واکنش حلقه افزایی کاربن حاصل از اتیل دیآزو استات با ایمینها، حلقه سهتایی آزیریدین سنتز میشود (شمای 1-29) [54].
شمای 1-29: تشکیل حلقه آزیریدین از واکنش ایمینها با دیآزوها
1-1-4-2-5- واکنشهای حلقهسازی به صورت درون مولکولی
هیدروژن آلفا این نوع ایمین در مجاورت باز قوی کنده میشود و از این سر خود به عنوان هستهدوست عمل میکند. برای مثال در شمای 1-30 آنیون حاصله، با حلقه آروماتیک به صورت درون مولکولی جانشینی هسته دوستی آروماتیک را انجام میدهد [55].
شمای 1-30: تشکیل حلقه پیرول از واکنش درون مولکولی ایمینها
در مثال دیگر از یک ایمین آروماتیک که در موقعیت اورتوی حلقه خود یک استخلاف با هیدروژن اسیدی(OH یا SH ) دارد، استفاده شدهاست. این ترکیب در شرایط بازی واکنش حلقهسازی را به صورت درون مولکولی انجام میدهد که در نهایت با حذف دو اتم هیدروژن حلقههای هتروسیکل آروماتیک اکسازول یا تیازول حاصل میشود (شمای 1-31) [56].
شمای 1-31: تشکیل حلقه اکسازول و تیازول از واکنش درون مولکولی ایمینها
1-1-4-2-6- تشکیل حلقه با واکنش دیلز-آلدر
در این نوع از واکنشها ایمین مزدوج به عنوان دیان با دیان دوست مناسب، واکنش حلقه افزایی دیلز آلدر را انجام میدهد (شمای 1-32) [57].
شمای 1-32: تشکیل حلقه با واکنش دیلز- آلدر
1-1-4-3-واکنش سه جزئی ایمینها با استرهای استیلنی و الدهیدها
واکنشهای چند جزیی واکنشهایی هستند که بیش از دو جزء ماده اولیه با هم واکنش میدهند که بیشتر اتمها در ترکیب محصول نهایی وجود دارند[58]. شیمی واکنشهای چند جزیی ابزار قدرتمندی را در اختیار شیمیدانهای آلی قرار میدهد تا تحقیقات خود را روی مولکولهایی با فعالیت زیستی در صنایع داروسازی، کشاورزی و یا پلیمر و کاتالیزورها تسریع بخشند [59]. در این قسمت به واکنش سه جزئی یک ایمین و استر استیلنی با الدهیدهای فعال اشاره میشود که در آن ایمین از سر نیتروژن خود به عنوان هستهدوست شرکت داشته است (شمای 1-33) [60].
شمای 1-33: واکنش سه جزئی ایمینها با استرهای استیلنی و الدهیدهای فعال
1-2- تعیین خواص ضد باکتریایی
در این پایان نامه خواص ضد باکتریایی ترکیبات سنتز شده در برابر دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس10 و باسیلوس سوبتیلیس11 و دو باکتری گرم منفی اشرشیاکلای12 و سودوموناس آئروژینوزا13 بررسی میشوند.
1-2-1- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی، آنها را احاطه کرده است. این موجودات دارای ساختار ساده‌ای بوده و به گروه پروکاریوتها14 تعلق دارند. براساس یک دسته بندی کلی باکتری‌ها به دو گروه گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می‌شوند. باکتری‌ گرم مثبت به گروهی از باکتری‌ها گفته می‌شود که در رنگ‌آمیزی گرم15، با جذب کریستال ویوله16 با فرمول C25H30N3Cl توسط پپتیدوگلیکان17 موجود در دیواره، به رنگ آبی تیره و بنفش دیده می‌شوند در حالی که باکتریهای گرم منفی به‌دلیل نوع دیوارهشان که حاوی غشای خارجی است و از نفوذ رنگ جلوگیری می‌کند، هنگام رنگ‌آمیزی گرم توانایی جذب کریستال ویوله را نداشته و در مرحله دوم رنگ‌آمیزی که سافرانین18 با فرمول C20H19N3Cl اضافه می‌شود٬ به رنگ صورتی دیده می‌شوند.
ازتفاوتهای باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی میتوان به نکا‌ت زیر اشاره کرد:
1- باکتریهای گرم مثبت نسبت به پنی سیلین و مواد ضد باکتریایی حساستر از گرم منفی ها هستند.
2- باکتریهای گرم منفی سخت رشدترند یعنی نیاز غذایی آنها پیچیدهتر است .
3- باکتریهای گرم منفی نسبت به مواد اسیدی و قلیایی قوی و آنزیم لیزوزیم حساسترند.
1-2-1-1- باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس از مهمترین استافیلوکوکها میباشد. بیماریزا ترین گونه از تیره میکروکوکاسیه، یک کوکسی گرم مثبت و بدون حرکت است. این باکتری در پوست بدن هم دیده میشود و یکی از مهمترین باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی میباشد. همچنین سم این باکتری باعث سرگیجه، اسهال و استفراغ میشود.
1-2-1-2- باکتری باسیلوس سوبتیلیس
باسیلوس سوبتیلیس از تیره باسیلاسه، گرم مثبت و متحرک میباشد. این باکتری روی آگار غذایی، کلنیهای منظم تولید میکند، که از زنجیرههای کوتاه تشکیل شده است. در انسان باعث بروز بیماریهایی مانند آندوکاردیت و مسمومیت غذایی میشود. پنی سیلین دارویی مؤثر برای درمان عفونتهای حاصل از این باکتری میباشد.
1-2-1-3- باکتری اشرشیاکلای
اشرشیاکلای یا ایکلای یک باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه است، که بیهوازی اختیاری و بدون اسپور میباشد. این باکتری اغلب متحرک است و در روده جانداران خونگرم زندگی میکند. ایکلای قادر به تخمیر گلوکز و لاکتوز است. این باکتری از گلوکز تغذیه میکند و در غیاب گلوکز از لاکتوز نیز به عنوان منبع انرژی استفاده میکند. این باکتری اگر چه به طور طبیعی در ساخت ویتامین K2 نقش دارد و از رشد میکروبها در روده انسان جلوگیری میکند، ولی باعث بیماریهای گوناگونی مانند عفونتهای دستگاه ادراری میشود.
1-2-1-4- باکتری سودوموناس آئروژینوزا
یک باکتری گرم منفی است، که در خاک، آب و دیگر مکانهای نمناک یافت میشود. این باکتری از سیستم ایمنی ناتوان سوء استفاده کرده و در آنها عفونت و سموم مضر برای بافتها ایجاد میکند. سودوموناس آئروژینوزا سبب التهاب و آماس پوست، عفونتهای مجاری ادراری، سیستم تنفسی، استخوان، مفاصل، روده و معده، به ویژه در بیمارانی با سیستم ایمنی سرکوب شده میشود. این باکتری در برابر آنتی بیوتیکهای معمولی پایداری است، ولی به برخی گونهها مانند جنتامایسین19 که بیشتر برای درمان آلودگیهای شدید کاربرد دارد پاسخ مثبت میدهد.
1-3- هدف از تحقیق
در این پایان نامه ابتدا با روشهای گزارش شده از قبل مشتقات N-سینامیلیدن آنیلین به عنوان ماده اولیه سنتز خواهند شد[18]. سپس از آنها به عنوان هسته دوست در واکنش سه جزیی با استر استیلنی و N’,N-دی فنیل پارابانیک اسید به عنوان ترکیب کربونیلدار کم الکترون استفاده خواهد شد. پیشبینی میشود فراورده واکنش اسکلت هتروسیکل [1،3]-اکسازینها را داشته باشد. با توجه به اینکه قبلا برای ترکیباتی با این اسکلت هتروسیکل، خواص زیست شناختی گزارش شده است[61 – 73] در ادامه کار فعالیت ضد باکتریایی این فراوردهها بررسی خواهد شد.
فصل دوم
بخش تجربی
ما در این پایان نامه واکنشهای سه جزیی مشتقات ایمین غیر اشباع از نوع N- سینامیلیدین آنیلین را به عنوان هستهدوست با استر استیلنی در مجاورت N’,N- دیفنیل پارابانیک اسید، بررسی کردهایم. در ابتدای فصل به توضیح مواد، حلالها و دستگاههای مورد استفاده میپردازیم.
2-1- بخش تجربی
2-1-1- مواد و حلالهای مورد استفاده
سینامالدهید، آنیلین، 4-کلرو آنیلین، 4-برمو آنیلین، 4-متیل آنیلین، 2-برمو آنیلین، 2-متیل آنیلین، 2-متوکسی آنیلین، 3-کلرو آنیلین، 3-متیل آنیلین، دیمتیلاستیلن دیکربوکسیلات از شرکتهای فلوکا و مرک با خلوص بالا تهیه شدند. N’,N-دی فنیل پارابانیک اسید از واکنش بین N’,N- دیفنیل اوره و اگزالیلکلرید به روش گزارششده پیشین، تهیه شده است [76] . حلالهای دی کلرو متان، هگزان، اتیلاستات، اتانول و استن از منابع صنعتی تهیه و پس از خالصسازی و در صورت لزوم خشککردن مورد استفاده قرار گرفت.
2-1-2- دستگاه ها و لوازم مورد استفاده
محصولات بدست آمده پس از خالص سازی، با استفاده از روشهای دستگاهی شناسایی شدهاند. دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده به شرح زیر می باشند:
1- طیف سنج NMR: طیفهای NMR با استفاده از دستگاه BRUKER DRX-400 به ترتیب در 13/400 و 61/100 مگا هرتز برای هستههای H1C, 13 گرفته شده است.
2- طیف سنج مادون قرمز: طیف هایIR بهوسیله اسپکتروفتومتر شرکتFT-IR BRUKER VECTOR spectrometer 22 ثبت شدند.
3- طیف سنج جرمی: طیف های جرمی با استفاده از دستگاه مدل Finningan-Matt-8430 در پتانسیل ev 70 ثبت شدند.
4- دستگاه نقطه ذوب: نقطه ذوب با استفاده از دستگاه Electrothermal 9100 اندازه گیری شد.
5- دستگاه تبخیر کن چرخان (روتاری)
6-صفحات شیشهای با سیلیکاژل60 (254µm/Sigma)
7-ستون کروماتوگرافی فلش با سیلیکاژل 60 (60 G Merck)
8-لامپ UV
9- هیتر و همزن مغناطیسی
2-1-3- روش خشک کردن حلال دی کلرو متان
ابتدا آب موجود در حلال دیکلرومتان با افزایش ماده آبگیر کلسیم کلراید تا حد امکان خارج شده، سپس ترکیب آبگیر P2O5 به مقدار کافی به آن افزوده شده و به مدت دو ساعت بازروانی و در نهایت تقطیر و جمعآوری میشود.
2-2- سنتز مشتقات N-سینامیلیدن آنیلین (a-i1)
ابتدا با استفاده از روش گزارش شده [18] از واکنش سینامالدهید و آنیلینها، مشتقات N-سینامیلیدن آنیلین سنتز شده است (شمای 2-1). از

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهدانشگاه تهران

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید