دانلود پایان نامه

[ …………………………………………………………………………….79
3-3-5- بررسی طیف دیمتیل-8-(2-متوکسیفنیل)-2،4-دیاکسو-1،3-دیفنیل-7-](E)-2-فنیلوینیل[-6-اکسا-1،3،8-تریآزا-اسپیرو[4.5]دک-9-ان-9،10-دیکربوکسیلات I](i4) و II(i4)[ ……………………………………………………………………………..85
3-4- بررسی خاصیت ضد باکتریایی ترکیبات (e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4) ……………………………………………………………………..91
3-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
3-6- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
طیفها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …..94
فهرست شماها
عنوان صفحه
شمای 1-1: سنتز ایمینها با استفاده از الدهیدها یا کتونها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………..5
شمای 1-2: مکانیسم تشکیل ایمینها …………………………………………………………………………………………………………………………………………5
شمای 1-3: واکنش تهیه کتیمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
شمای 1-4: واکنش تهیه الدیمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
شمای 1-5: واکنش تهیه آنیل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
شمای 1-6: استفاده از واکنشهای شیف باز در بیوشیمی …………………………………………………………………………………………………………..7
شمای 1-7: تهیه ایمینها از نیتریلها و معرف گرینیارد …………………………………………………………………………………………………………….8
شمای 1-8: تهیه ایمین ها از C-کلرو-N-بنزیلیدن آنیلینها و معرف گرینیارد …………………………………………………………………………8
شمای 1-9- تهیه ایمین ها از اکسیم ها و معرف گرینیارد …………………………………………………………………………………………………………8
شمای 1-10: تهیه ایمینها از طریق هیدروژنزدایی از آمینها ………………………………………………………………………………………………….9
شمای 1-11: تهیه ایمینها از فنولها یا فنول اترها و نیتریلها …………………………………………………………………………………………………9
شمای 1-12: سنتز ایمینها با کاهش اکسیمها ………………………………………………………………………………………………………………………..10
شمای 1-13: سنتز ایمینها با کاهش نیتریلها ………………………………………………………………………………………………………………………..10
شمای 1-14: تهیه ایمینها از واکنش آمیدهای فلزی با کتونهای آروماتیک …………………………………………………………………………11
شمای 1-15: تهیه ایمینها از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول …………………………………………………………………………………………11
شمای 1-16: سنتز ایمینها از واکنش نیترونها و پتاسیم سیانید …………………………………………………………………………………………..12
شمای 1-17: سنتز ایمینها از واکنش ایزوسیانات و الدهیدها …………………………………………………………………………………………………12
شمای 1-18: سنتز ایمینها از واکنش ایلیدهای فسفر و نیتروسو بنزن …………………………………………………………………………………..12
شمای 1-19: افزایش هسته دوستی آب به ایمینها …………………………………………………………………………………………………………………13
شمای 1-20: واکنش کاهش ایمینها به آمینها ………………………………………………………………………………………………………………………14
شمای 1-21: کاهش ایمینها به آمین کایرال در مجاورت کاتالیزور کایرال …………………………………………………………………………….14
شمای 1-22: افزایش هسته دوستی آمینهای نوع اول به ایمینها ………………………………………………………………………………………….15
شمای 1-23: افزایش هستهدوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال به ایمینها ……………………………………………………………………….15
شمای 1-24: واکنش افزایش الکترون دوستی هالوژن به ایمینها ……………………………………………………………………………………………16
شمای 1-25: واکنش افزایش گروههای آلکیل به ایمینها ………………………………………………………………………………………………………..16
شمای 1-26: تشکیل حلقه تیازولیدون از واکنش ایمینها با مرکاپتو استیک اسید ………………………………………………………………..17
شمای 1-27: تشکیل حلقه بتا لاکتام از واکنش ایمینها با کتنها ………………………………………………………………………………………….17
شمای 1-28: تشکیل حلقه دیآزیریدین از واکنش ایمینها با آمین کلراید ……………………………………………………………………………18
شمای 1-29: تشکیل حلقه آزیریدین از واکنش ایمینها با دیآزوها ………………………………………………………………………………………18
شمای 1-30: تشکیل حلقه پیرول از واکنش درون مولکولی ایمینها ……………………………………………………………………………………..19
شمای 1-31: تشکیل حلقه اکسازول و تیازول از واکنش درون مولکولی ایمینها …………………………………………………………………..19
شمای 1-32: تشکیل حلقه با واکنش دیلز- آلدر ………………………………………………………………………………………………………………………20
شمای 1-33: واکنش سه جزئی ایمینها با استرهای استیلنی و الدهیدهای فعال ………………………………………………………………….21
شمای 2-1: سنتز مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها ………………………………………………………………………………………………………………..28
شمای 2-2: واکنش سه جزیی مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها با دیمتیل استیلن دیکربوکسیلات و N’,N-دی فنیل پارابانیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
شمای 3-1: مکانیسم واکنش مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها، دیمتیل استیلن دیکربوکسیلات و N’,N-دیفنیل پارابانیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
شمای 3-2: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(a4) …………………………………………………………………………………..62
شمای 3-3: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(a4) ………………………………………………………………………………..64
شمای 3-4: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(b4) ………………………………………………………………………………….68
شمای 3-5: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(b4) ………………………………………………………………………………..70
شمای 3-6: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(c4) …………………………………………………………………………………..74
شمای 3-7: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(c4) …………………………………………………………………………………76
شمای 3-8: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(f4) ……………………………………………………………………………………80
شمای 3-9: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(f4) …………………………………………………………………………………82
شمای 3-10: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(i4) …………………………………………………………………………………86
شمای 3-11: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(i4) ……………………………………………………………………………….88
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل3-1- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبa 4 ……………………………………………………………………………………………….65
شکل3-2- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبb 4

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورداستان مازندران، آموزش و پرورش، عملکرد کارکنان

Written by 

پاسخی بگذارید