90
هزینه‌های بازاریابی مستقیم
90
منابع تامین مالی(هزار ریال)
سرمایه سهامدار
5,200,000
وام بلند مدت
3,500,000 (در ماه هفتم سال اول با نرخ بهره 28% اخذ می‌گردد و با 1 سال تنفس در 5سال بصورت ماهانه بازپرداخت می‌شود و بهره تا زمان اولین بازپرداخت سرمایه‌ای شده است.
نرخ مالیات بر درآمد
14% (10 سال معافیت مالیاتی برقرار است)
قیمت فروش بازاری برای تمام محصولات، 25% بیشتر از قیمت فروش کارخانه محاسبه شده است 4-5- ارزیابی مالی طرح
خلاصه محاسبات انجام شده و مقدار شاخص‌های مورد نظربرای واحد استخراج شن و ماسه معدن شاه‌کوه در نرم‌افزار کامفار به صورت زیر بدست آمده‌است.
جدول 4-13: نتایج ارزیابی مالی طرح
ردیف
شرح
مقدار
1
سرمایه‌گذاری ثابت (هزار ریال)
8,271,950.00
2
کل مخارج پیش از تولید (هزار ریال)
1,368,829.09
3
سرمایه در گردش (هزار ریال)
1,011,431.27-
4
کل سرمایه‌گذاری (هزار ریال)
8,629,347.82
5
کل هزینه‌های تولید در سال مرجع55 (هزار ریال)
6,794,087.98
6
درآمد فروش در سال مرجع (هزار ریال)
9,108,000.00
7
سود خالص در سال مرجع (هزار ریال)
2,307,912.02
8
NPV (هزار ریال)56
3,463,252.27
9
NPVR57
0.57
10
IRR
48.50%
11
MIRR
24.06%
12
BCR58
1.18
13
دوره بازگشت سرمایه عادی (0%=i)
سال سوم تولید
14
دوره بازگشت سرمایه پویا(30%=i)
سال پنجم تولید
ماخذ: محاسبات تحقیق
NPV بدست آمده عددی مثبت است که نتیجه بر قابل قبول بودن طرح از نظر اقتصادی دارد، IRR محاسبه شده از حداقل نرخ جذب‌کننده سهام‌دار بزرگتر است که به معنای پذیرفته شدن طرح از طرف سهام‌دار می‌باشد، و از طرفی این مقدار، نرخ سپرده‌گذاری بازار سرمایه‌ای مطمئن (نرخ بهره بانکی28%) را نیز پوشش می‌دهد. نسبت فایده به هزینه بزرگتر از یک شده است که به معنای اقتصادی بودن اجرای طرح است، و 3 سال طول می‌کشد تا جریانات نقدینگی تجمعی طرح مثبت شود، یعنی در سال سوم درآمدهای طرح کلیه هزینه‌هایی که برای اجرا و بهره‌برداری در نظر گرفته شده است را می‌پوشاند.
4-6- قیمت تمام‌ شده محصولات
با اینکه در پروژه 3 نوع محصول تولید می‌شود، اما چون روند تولیدی آن‌ها یکسان است و فقط در مرحله آخر با توجه به اندازه تولیدات، محصولات از هم جدا می‌شوند، لذا هزینه تولید برای هر 3 محصول برابر می‌باشد، میانگین قیمت تمام شده برای هر تن محصول در 12 سال عمر بهره‌برداری برابر با 25,797 ریال بدست آمده است.
جدول 4-14: قیمت تمام شده برای هر واحد تولید59
سال بهره‌برداری
1
2
3
4
5
6
هزینه تمام‌شده تولید هر تن محصول (هزار ریال)
28.30
29.76
28.71
27.66
26.61
25.29
سال بهره‌برداری
7
8
9
10
11
12
هزینه تمام‌شده تولید هر تن محصول (هزار ریال)
25.00
25.00
24.81
24.81
21.81
21.81 4-7- ارزش افزوده
بدلیل اینکه پرداخت‌های انتقالی به خارج در طرح صورت نمی‌گیرد، ارزش افزوده خالص داخلی با ارزش افزوده خالص ملی برابر می‌باشد و مقدار ارزش فعلی ارزش افزوده خالص ملی طرح برابر با 13,608,494.2660 هزار ریال محاسبه شده است. ارزش افزوده خالص طرح در سال اول که دوره آماده‌سازی می‌باشد بدلیل عدم تولید محصول، منفی می‌باشد، بعد از آن و با شروع تولید ارزش افزوده ایجاد شده، مثبت و از روند ثابتی برخوردار است. با توجه به آزمون کارایی مطلق، نسبت ارزش فعلی ارزش افزوده خالص ملی به ارزش فعلی دستمزد برابر با 1.57 شده است، و به این معنی است که هر یک ریال حقوق و دستمزد پرداخت شده معادل 1.57 ریال ارزش افزوده ملی ایجاد می‌کند. همچنین با توجه به آزمون کارایی نسبی، نسبت ارزش فعلی ارزش افزوده خالص ملی به ارزش فعلی سرمایه‌گذاری برابر با 2.01 محاسبه شده است، بدین ترتیب هر یک ریال سرمایه‌گذاری معادل 2.01 ریال ارزش افزوده ملی ایجاد می‌کند.
در نمودار زیر ساختار خالص ارزش افزوده ملی نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود بدلیل بازپرداخت تسهیلات بلندمدت که به تدریج مستهلک می‌شود، میزان بهره تسهیلات کاهش می‌یابد. در سال‌های دوازدهم و سیزدهم، با اتمام دوره معافیت مالیاتی، حضور دولت نشان داده شده است. از آنجا که ظرفیت تولید در طول زمان مقدار ثابتی است، میزان حقوق و دستمزد نیز مقداری ثابت می‌باشد و سایر موارد در سال اول منفی است که بدلیل سرمایه‌گذاری انجام شده در دوره آماده‌سازی رقم قابل توجهی می‌باشد و با شروع دوره بهره‌برداری این رقم مثبت می‌شود. با توجه به نمودار، توزیع ارزش افزوده اینگونه بدست آمده است که معادل 63.86% به صورت حقوق و دستمزد می‌باشد، سودبران معادل 14.76% از ارزش افزوده را به عنوان سود سهام، بهره و مزایا دریافت می‌کنند، دولت معادل 0.30% ارزش افزوده ایجاد شده از طرح را به صورت مالیات اخذ می‌کند و نسبت حقوق سایرین به ارزش افزوده برابر با 21.07% می‌باشد61. شکل 4-1- ساختار خالص ارزش افزوده ملی 4-8- اثرات اشتغال‌زایی
اشتغال‌زایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه ملی حائز اهمیت می‌باشد. هر طرح تولیدی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال‌زایی اثر می‌گذارد. اجرای طرح مورد نظر در بخش پیمانکاری برای11 نفر و در بخش تولید شن و ماسه برای 15 نفر بطور مستقیم ایجاد شغل می‌کند و به صورت غیرمستقیم بر کارخانه‌های آسفالت و بتن، تعمیرکاران و امور عمرانی اثر می‌گذارد.
4-9- تحلیل حساسیت IRR
تحلیل حساسیت، روش برر سی پروژه‌ها با توجه با تاثیر دامنه تغییرات پارامترهای موثر است که نتیجه آن تعیین پارامتر حساس هر پروژه به منظور توجه و نظارت بر اندازه تغییرات آن در هنگام اجرا می‌باشد. پروژه‌های معدنی بدلیل شرایط اجرایی، دچار نوسانات موقعیتی و مقداری فراوان هستند لذا در تحلیل این پروژه‌ها جهت ایجاد اطمینان لازم در اجرا، برای سرمایه‌گذاران لازم است تا دامنه تغییرات اقلام هزینه‌ای مورد بررسی و مطالعه دقیق‌تری قرار بگیرند. بدین منظور اثر 3 پارامتر درآمد فروش محصول، دارایی‌های ثابت و هزینه‌های عملیاتی بر روی نرخ بازده داخلی در نمودار 4-1 نشان داده شده است و در جدول 4-15 مقدار عددی بدست آمده برای نرخ بازده داخلی با توجه به مقدار درصدهای تغییر در این 3 پارامتر آورده شده است. نمودار 4-2- تحلیل حساسیتIRR این بررسی نشان می‌دهد قیمت محصول به عنوان تاثیرگذارترین متغیر در سودآوری این طرح سرمایه‌گذاری مطرح است، همچنین با اینکه اثر تغییرات هزینه سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی تقریبا یکسان است اما با تفاوت ناچیزی سودآوری طرح نسبت به تغییرات هزینه سرمایه‌ای حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. جدول 4-15- مقادیرIRR بر حسب تغییرات پارامترها
درصد تغییرات
درآمد فروش
IRR
دارایی‌های ثابت
IRR
هزینه‌های عملیاتی
IRR
20%- 24.34% 61.82% 61.46%
12%- 34.38% 55.76% 56.31%
4%- 43.87% 50.72% 51.12%
0% 48.50% 48.50% 48.50%
4% 53.07% 46.44% 45.86%
12% 62.09% 42.77% 40.52%
20% 71.00% 39.58% 35.06%
با توجه به جدول فوق، در صورت افزایش هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری تا 20%، مقدار پیش‌بینی شده برای IRR همچنان بیشتر از نرخ تنزیل خواهد بود. همچنین در صورت افزایش 20 درصدی هزینه‌های عملیاتی، IRR طرح برابر با 35.06% بدست می‌آید که هنوز هم بیش از نرخ تنزیل می‌باشد.
همچنین بطور جداگانه اثر افزایش هزینه‌های انرژی تا 30% مورد بررسی قرار گرفته است، طی این تغییر NPV معادل با 2,969,469.51 هزار ریال و IRR برابر با 45.95% محاسبه شده است62. 4-10- نسبت سود خالص به کل فروش
این نسبت نشان‌دهنده مقدار سود حاصل شده از هر یک ریال کالای فروخته شده است، و بطور کلی بیانگر بازده فروش طرح می‌باشد. همانطور که در نمودار مشخص است از سال اول به سال دوم تولید، این نسبت مثبت ولی نزولی است و بعد از سال دوم تولید از روند مثبت و رو به رشدی برخوردار است که به معنای سودآوری تولید و فروش در طول دوره بهره‌برداری می‌باشد.
نمودار 4-3- نسبت سود خالص به کل فروش
4-11- جریانات نقدی بمنظور برنامه‌ریزی مالی
در جدول 4-16 کل جریانات نقدی ورودی،کل جریانات نقدی خروجی، وجوه اضافی و تراز نقدی تجمعی طرح در طول عمر پروژه آورده شده است. جریانات نقدی ورودی شامل منابع تامین مالی طرح و درآمد فروش می‌باشد و جریانات نقدی خروجی، دارایی‌های ثابت و جاری، هزینه‌های عملیاتی و بازاریابی، مالیات، بهره سرمایه‌ای شده و بازپرداخت‌های وام را شامل می‌شود63.
– جدول 4-16: جریانات نقدی بمنظور برنامه‌ریزی مالی-کل سال ساخت
سال بهره‌برداری
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
کل جریانات نقدی ورودی
9,219,488.30
10,884,894.45
9,108,000.00
9,108,080.72
9,108,000.00
9,108,000.00
9,108,000.00
9,108,000.00
9,108,000.00
9,108,000.00
9,108,000.00
9,108,000.00
9,108,000.00
کل جریانات نقدی خروجی
9,149,438.30
7,173,589.98
7,151,615.29
6,865,160.59
6,612,554.11
6,359,947.68
5,617,916.29
5,215,700.70
5,215,700.70
5,215,700.70
5,215,700.70
5,758,102.60
5,758,102.60
وجوه اضافی
(کسری)
70,050.00
3,711,304.46
1,956,384.71
2,242,920.19
2,495,445.89
2,748,052.32
3,490,083.71
3,892,299.30
3,892,299.30
3,892,299.30
3,892,299.30
3,349,897.40
3,349,897.40
تراز نقدی تجمعی
70,050.00
3,781,354.46
5,737,739.17
7,980,659.36
10,476,105.25
13,224,157.57
16,714,241.27
20,606,540.57
24,498,839.87
28,391,139.17
32,283,438.47
35,633,335.87
38,983,233.27 4-12- سناریوهای مختلف تولید معدن
برای بررسی و مطالعه وضعیت‌های مختلف امکان‌پذیر، از لحاظ فنی و اقتصادی، برای دست‌یابی به سود بیشتر سناریوهایی پیشنهاد شده است.
با توجه به شرایط تولیدی و تکنولوژی بکار رفته در معدن،4 سناریوی زیر که بر اساس امکانات موجود، یعنی نیروی‌کار ماهر و غیر ماهر، حجم سرمایه‌گذاری اولیه، زمان موجود تولید و ظرفیت تولید تجهیزات شن و ماسه از نظر فنی توجیح‌پذیر می‌باشد و شامل افزایش شیفت کاری و افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای(در راستای تغییر تکنولوژی) و تغییر عمر پروژه که به منظور افزایش ظرفیت تولید است، بررسی می‌شود.
سناریوی اول: در این سناریو با تغییر ساعات کاری به 2 شیفت 8 ساعته در روز، مقدار ظرفیت تولید 2 برابر، یعنی 480000 تن در سال و طول عمر پروژه 6 سال درنظر گرفته شده است، 4 کارگر خط تولید، راننده سواری، راننده لودر، آشپز و انباردار به نیروی‌کار معدن اضافه شده است. در این حالت در قسمت هزینه‌های ثابت طرح تغییری داده نشده و فقط درصد استهلاک ماشین‌آلات خط تولید 17% در نظر گرفته شده است. در محاسبه هزینه‌های عملیاتی طرح، هزینه تعمیرات و بازرگانی و فروش بدون تغییر از حالت اولیه در نظر گرفته شده است، هزینه‌های گازوئیل، بنزین، پیمانکاری، حقوق دولتی و منابع طبیعی هر یک 2برابر شده و هزینه لوازم مصرفی برای 2بسته اضافه شده و هزینه برق مصرفی برای کل ساعات کار معدن محاسبه و منظور گردیده است، همچنین حقوق و دستمزد نیروی‌کار اضافه‌شده محاسبه شده است. در این سناریو، معدن در کل عمر پروژه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشد.
سناریو دوم: مانند سناریوی اول است با تفاوت اینکه طول عمر پروژه 12 سال در نظر گرفته شده است64. لازم به ذکر است که معدن، برای 10 سال معافیت مالیاتی خواهد داشت.
سناریوی سوم: در این سناریو با افزایش سرمایه‌گذاری اولیه در ماشین‎آلات خط تولید به مقدار1600 میلیون ریال که منجر به تغییر تکنولوژی می‌شود، ظرفیت تولید به 312000 تن در سال (30% افزایش نسبت به طرح اولیه) و عمر پروژه به 9 سال تغییر یافته است و2 کارگر به کارگران خط تولید اضافه شده است. برای این سناریو در قسمت هزینه‌های عملیاتی، هزینه بنزین، بازرگانی و فروش تغییر داده نشده است، هزینه گازوئیل، برق، پیمانکاری، حقوق دولتی و منابع طبیعی 30% افزایش یافته است، در قسمت هزینه‌های تعمیرات، ماشین‌آلات جدید خط تولید در نظر گرفته شده‌اند و حقوق و دستمزد نیروی‌کار محاسبه و منظور گردیده است؛ همچنین معدن برای کل طول پروژه از معافیت مالیاتی برخوردار است. تغییر در سرمایه اولیه با تغییر در آورده سهام‌دار جبران شده است.
سناریوی چهارم: مانند سناریوی سوم است، با تفاوت اینکه طول عمر پروژه 12 سال در نظر گرفته شده است65، لازم به ذکر است که معدن برای 10 سال معافیت مالیاتی خواهد داشت.
با ورود اطلاعات مربوط به هر سناریو در کامفار، 2 شاخص NPV و IRR محاسبه شده برای هریک در جدول 4-17 نشان داده شده است.
جدول 4-17- شاخص‌های مالی سناریوها66
سناریو
NPV
(هزار ریال)
IRR
سناریوی اول
12,862,439.74
115.63%
سناریوی دوم
16,695,783.14
116.81%
سناریوی سوم
5,549,263.25
56.57%
سناریوی چهارم
6,164,634.07
57.21% با مقایسه نتایج بدست آمده برای 4سناریوی فوق دیده می‌شود که با زیاد شدن طول دوره بهره‌برداری، طرح همچنان سود‌ده است و سناریوی دوم، یعنی با دو شیفت کردن ساعت کاری با عمر پروژه 12 سال، بیشترین NPV حاصل می‌شود بطوریکه IRR طرح به 116% می‌رسد، بعد از آن سناریوی اول با اختلاف ناچیزی نسبت به سناریوی دوم دارای بهترین NPV می‌باشد ولی سناریوهای سوم و چهارم که شامل تغییر تکنولوژی بودند تنها باعث افزایش 8 درصدی IRR نسبت به طرح اصلی شده‌اند. فصل پنجم- جمع بندی و پیشنهادات
فصل پنجم- جمع‌بندی و پیشنهادات
بخش معدن عمده‌ترین منبع تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف به حساب می‌آید و اثر چشمگیری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور دارد. ایران نیز از لحاظ ذخایر معدنی سرزمین ثروتمندی است که استفاده از این منابع الهی در راستای توسعه اقتصادی در خور مطالعه و تحقیق فراوان می‌باشد. فعالیت اقتصادی وسیع و منظم نیازمند مطالعه و بررسی امکان‌پذیری می‌باشد، از طرفی تصمیم‌گیری منطقی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بدون تردید موجب تحقق اهداف توسعه اقتصادی است.
مطالعات امکان‌پذیری فعالیت معدنکاری پیش از بحث تجهیز و راه‌اندازی معادن انجام می‌گردد، استخراج و خدمات فنی در معادن مشخص‌ترین مرحله تولید را تشکیل می‌دهند و توجه به این نکته که کیفیت مواد معدنی تولید شده باید مطابق با معیارهای بنگاه‌های مصرف‌کننده]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *