3-3- نمونه آماری
چون حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیقی بسیار بزرگ است, بنابراین ویژگی مورد پژوهش برای تک تک افراد یا عناصر جامعه غیر ممکن است بنابراین نمونه ای از جامعه انتحاب و اندازه گیری می شود نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است و معرف یا نماینده واقعی بودن نمونه, غالبا از طریق انتخاب نمونه به صورت تصادفی امکانپذیر می شود( دلاور,1383,ص4و5). بنابراین نمونه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارمندان اداری دانشگاه ارومیه بوده است که این حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و از طریق فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی متناسب انتخاب شده است. 3-4- ابزاراندازه گیری
رایج ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه یابی پرسشنامه و مصاحبه است که در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است که با توجه به متغییر ها از دو پرسشنامه سبک تفکر و نوآوری سازمانی استفاده شد.
سبک تفکر
برای سنجش سبک تفکر افراد نمونه از پرسشنامه استاندارد (فرم کوتاه)استرنبرگ-واگنر استفاده شده که هر سبک تفکر شامل 5 می باشد بنابراین با توجه به موضوع پژوهش که بررسی سبک های نوع اول می باشد سوالات مربوطه انتخاب که در کل شامل25 سوال شده است که براساس مقیاس لیکرت امتیازدهی شده است(کاملا موافقم امتیاز5,موافقم امتیاز4,نظری ندارم امتیاز3,مخالفم امتیاز2 و کاملا مخالفم امتیاز1).
جدول 3-1 سوالات سبک تفکر
سبک ها
سوالات
سبک تفکر قضایی
1,2,3,4,5
سبک تفکرقانونگذار
10,9,8,7,6
سبک تفکر سلسله مراتبی
11,12,13,14,15
سبک تفکر کلی
16,17,18,19,20
سبک تفکرآزاداندیش
21,22,23,24,25
نوآوری سازمانی
برای سنجش نوآوری سازمانی از پرسشنامه (1390) استفاده شده که شامل سه بعد ساختاری,منابع انسانی و فرهنگ می باشد که شامل 24 سوال که براساس مقیاس لیکرت امتیازدهی شده است (کاملا موافقم امتیاز5, موافقم امتیاز4, نظری ندارم امتیاز3, مخالفم امتیاز2 و کاملا مخالفم امتیاز1). که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر مشخص شده است.
جدول3-2 سوالات نوآوی سازمانی
ابعاد نوآوری سازمانی
سوالات
بعد فرهنگ
24،21،20،18،16،13،12،10،7،6،3،1
بعد منابع انسانی
4،8،15،19،23
بعد ساختاری
2،5،11،14،17،22
3-5- شیوه جمع‌آوری اطلاعات
برای انجام این پژوهش پس از تصویب موضوع تحقیق به مطالعه کتب تخصصی، مجلات علمی- پژوهشی و منابع علمی کتابخانه‌ای اقدام و فیش‌برداری گردید. برای اجرای پرسشنامه‌ها مجوز لازم برای اجرای پرسشنامه‌های پژوهش در دانشکده فراهم گردید. .
شیوه توزیع پرسشنامه‌ها نیز به این شکل بود نمونه آماری از رشته تحصیلی متناسب با حجم آن در جامعه آماری تعیین گردید و سپس اقدام به توزیع پرسشنامه‌ها شده و با حضور مستمر محقق و با مساعدت همکاران در عرض 10 روز پرسشنامه‌ها جمع‌آوری گردیدند.
3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در سطح آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح استنباطی برای آزمون همبستگی متغییرها از آزمون پیرسون و برای پیش بینی نوآوری سازمانی از طریق سبک های تفکر از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شده است. 3-7- پایایی
برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.
ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامه‌ها سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در جدول 3-1 نشان داده شده است. جدول 3-3: ضرایب پایایی کل پرسشنامه‌های سبک های تفکر و نوآوری سازمانی
پرسشنامه
ضریب پایایی
سبک های تفکر
73/0
نوآوری سازمانی
71/0 پایایی پرسشنامه‌های سبک های تفکر و نوآوری سازمانی به ترتیب 73 و 71/0 محاسبه شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها
4-1- مقدمه
پس از گردآوری داده‌ها مرحله‌ی جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. در این مرحله پژوهشگر با استفاده از روشهای آماری مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون اهداف تحقیق و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، داده‌های جمع‌آوری شده، بایستی به طور علمی و با روشهای آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده درآید. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه آماری توصیف شده است. سپس نرمال بودن توزیع مولفه‌های پژوهش بررسی شده است. در پایان با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی به بررسی فرضیه‌های دقیق مبادرت شده است. 4-2 توصیف ویژگی‌های دموگرافیک نمونه آماری
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول 4-1 ارائه شده است. 4-2-1- جنسیت جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت
آماره
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
99
0/66
زن
51
0/34
جم ع
150
100 نمودار 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت جدول و نمودار 4-1 نشان می‌دهد که 66 درصد گروه نمونه را مردان و 34 درصد آنان را زنان تشکیل داده‌اند. 4-2-2- سن
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس سن در جدول 4-2 ارائه شده است.
جدول 4-2: توزیع فراونی و درصد بر حسب سن
آماره
مولفه
فراوانی
درصد
25 تا 35 سال
64
7/42
36 تا 45 سال
47
3/31
45 سال به بالا
39
0/26
جمع
150
100
نمودار 4-2: توزیع فراونی و درصد بر حسب سن جدول و نمودار 4-2 نشان می‌دهد که بیشتر نمونه آماری بین سنین 25 تا 35 سال قرار داشتند. 4-3-3- مدرک تحصیلی توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس نوع مدرک تحصیلی در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی
آماره
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
دیپلم
29
3/19
کاردانی
7
7/4
کارشناسی
67
7/44
کارشناسی ارشد
47
3/31
جمع
150
100
نمودار 4-3: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی جدول و نمودار 4-3 نشان می‌دهد که 3/19 درصد نمونه آماری دارای مدرک دیپلم، 7/4 درصد دارای مدرک کاردانی، 7/44 درصد دارای مدرک کارشناسی و 3/31 درصد دارای مدرک کارشاسی ارشد بوده‌اند. 4-2-4- سنوات خدمت
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس سنوات خدمت در جدول 4-4 ارائه شده است. جدول 4-4: توزیع فراونی و درصد بر حسب سنوات خدمت
آماره
مولفه
فراوانی
درصد
1تا 5 سال
8
3/5
6 تا 10 سال
54
0/36
11 تا 20 سال
27
0/18
21 تا 30 سال
61
7/40
جمع
150
100 نمودار 4-4: توزیع فراونی و درصد بر حسب سنوات خدمت جدول و نمودار 4-4 نشان می‌دهد که بیشتر نمونه آماری بالای بیست سال سابقه خدمت داشتند. 4-3 آزمون کالموگروف اسمیرنف
جدول 4-5 یافته های حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک نمونه ای را نشان می دهد، این آزمون نشان می دهد که آیا داده های آماری از توزیع نرمال برخودارند یا خیر؟ همانطور در جدول مشاهده می گردد در تمامی متغیرها، سطح معنی داری بیش از 05/0 است که فرض عدم طبیعی بودن توزیع دادها رد می شود. بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخودار هستند.
جدول 4-5 نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف
گزارش
متغیر
آماره آزمون
سطح معنی داری
سبک های تفکر
34/1
06/0
نوآوری سازمانی
66/0
76/0 4-4 بررسی فرضیه‌های پژوهش
در این قسمت نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین مولفه‌های سبک های تفکر و نوآوری سازمانی ارائه شده است.
فرضیه کلی: بین سبک های تفکر و نو آوری سازمانی در یین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 91-92 رابطه وجود دارد. جدول4-6 ضریب همبستگی بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی
نوآوری سازمانی
سبک های تفکر
همبستگی پیرسون
37/0 سطح معنی داری
000/0 تعداد
150 همانگونه که جدول 4-6 نشان می‌دهد، r مشاهده شده در سطح (05/0P<) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی وجود دارد.
فرضیه اول: بین سبک تفکر قانونگذارانه و بعد فرهنگی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول4-7 ضریب همبستگی بین تفکر قانون گذارانه و بعد فرهنگی
بعد فرهنگی
تفکر قانون گذارانه
همبستگی پیرسون
33/0 سطح معنی داری
000/0 تعداد
150
همانگونه که جدول 4-7 نشان می‌دهد، r مشاهده شده در سطح (05/0P<) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تفکر قانون گذارانه و بعد فرهنگی نوآوری سازمانی وجود دارد. فرضیه دوم: بین سبک تفکر قانونگذارانه و بعد ساختاری نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول4-8 ضریب همبستگی بین تفکر قانون گذارانه و بعد ساختاری
بعد ساختاری
تفکر قانون گذارانه
همبستگی پیرسون
24/0 سطح معنی داری
002/0 تعداد
150 همانگونه که جدول 4-8 نشان می‌دهد، r مشاهده شده در سطح (05/0P<) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تفکر قانون گذارانه و بعد ساختاری نوآوری سازمانی وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سبک تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول4-9 ضریب همبستگی بین تفکر قانون گذارانه و بعد منابع انسانی
بعد منابع انسانی
تفکر قانون گذارانه
همبستگی پیرسون
12/0 سطح معنی داری
13/0 تعداد
150 همانگونه که جدول 4-9 نشان می‌دهد، r مشاهده شده در سطح (05/0P<) همبستگی معنی‌داری بین تفکر قانون گذارانه و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی وجود ندارد.
فرضیه چهارم: بین سبک تفکر قضائی و بعد فرهنگی نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول4-10 ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد فرهنگی
بعد فرهنگی
تفکر قضائی
همبستگی پیرسون
28/0 سطح معنی داری
000/0 تعداد
150 ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *