منابع پایان نامه ارشد درباره پراکسید، اسید، آنتیاکسیدان

p). میزان عدد اسید تیوباربیتوریک نمونهی شاهد، SO+P و SO+BHT در پایان روز چهاردهم نسبت به روز اول به ترتیب 42/0، 27/0 و 21/0 واحد افزایش نشان داد. به طور کلی نتایج بررسی تغییرات عدد اسید تیوباربیتوریک نمونههای مورد مطالعه حاکی از توان رقابت عصارهی متانولی-آبی دانهی خرفه با آنتیاکسیدان سنتزی BHT در جلوگیری از اکسایش روغن سویا بود. جدول 4-5. تغییرات عدد اسید تیوباربیتوریک*(میلیگرم مالون آلدئید در کیلوگرم روغن) نمونههای شاهد (AFSO)، روغن سویای حاوی عصاره متانولی-آبی خرفه (SO+P) و آنتیاکسیدانسنتزیBHT (SO+BHT) طی 14 روز گرمخانهگذاری زمان (روز) AFSO SO+P SO+BHT 04/0± 06/0 01/0±01/0 01/0±01/0 1 11/0±27/0 01/0±05/0 03/0±03/0 2 07/0±38/0 01/0±06/0 04/0±04/0 3 05/0±18/0 01/0±02/0 02/0±06/0 4 05/0±46/0 01/0±05/0 06/0±2/0 5 11/0±16/0 01/0±05/0 01/0±01/0 6 11/0±25/0 01/0±08/0 02/0±03/0 7 09/0±37/0 01/0±07/0 04/0±04/0 8 07/0±2/0 01/0±08/0 03/0±07/0 9 08/0±5/0 f01/0±07/0 03/0±22/0 10 08/0±24/0 01/0±10/0 01/0±01/0 11 11/0±26/0 01/0±09/0 02/0±03/0 12 07/0±37/0 01/0±20/0 04/0±04/0 13 06/0±19/0 01/0±25/0 03/0±07/0 14 06/0±48/0 01/0±28/0 05/0±21/0 * میانگین±انحراف معیار حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد در هر ستون است (05/0P). حروف مشابه بالانویس بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد در هر سطر است (05/0p). رفیعی و همکاران (1390) اثر آنتیاکسیدانی عصاره برگ زیتون دو واریته کرونایکی97 و روغنی را در روغن آفتابگردان مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج این محققین بالاترین میزان اسید تیوباربیتوریک مربوط به نمونه شاهد (234/0 میلیگرم مالون آلدئید در کیلوگرم روغن) بود در حالیکه کمترین مقدار (135/0 میلیگرم مالون آلدئید در کیلوگرم روغن) مربوط به نمونه 1000 پیپیام از عصاره کرونایکی بود که از این نظر برابر با آنتیاکسیدانهای سنتزیBHT و BHA در غلظت 100 و 200 پیپیام بود. قرهخوانی و همکاران (1389) عصارههای پوست و گوشت میوه پرتقال تامسون را در غلظتهای 600 و 1000 پیپیام در پایداری اکسایشی روغن سویا مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج آنها خاصیت آنتیاکسیدانی به غلظت عصاره بستگی داشت به طوریکه با افزایش غلظت عصارهها به طور معنیداری خاصیت آنتیاکسیدانی افزایش و میزان اسید تیوباربیتوریک کاهش یافت. فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره پوست پرتقال در غلظت 1000 پیپیام معادل با آنتیاکسیدان سنتزی BHT در غلظت200 پیپیام بود. صمدلوئی و همکاران (1386) اثر آنتیاکسیدانی ترکیبات فنلی هسته انار را بر روغن سویا در

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *