دانلود پایان نامه

ا نقش مهمی در سرعت واکنش اکسایش آن دارد به طوری که هر 10 درجه سانتیگراد افزایش دما سرعت اکسایش را تقریبا 4/2 برابر افزایش میدهد. علاوه بر این روغن خرفه به دلیل ساختار اسید چربی و حضور مقدار زیاد اسیدهای چند غیراشباع و همچنین عدم اعمال فرایند تصفیه روی آن نسبت به بسیاری دیگر از روغنها از Ea، آنتالپی و آنتروپی بالاتری برخوردار بود.
5-2. پیشنهادات
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود در تحقیقهای آتی:
1) جداسازی و شناسایی ترکیبات فنلی عصاره خرفه به روش HPLC مورد بررسی قرار گیرد.
2) سایر روشهای استخراج جهت افزایش راندمان عصارهگیری (شامل انواع حلالهای آلی ترکیبی، روشهای فراصوت، ماکرویوو و سیال فوق بحرانی) و قدرت آنتیاکسیدانی عصارههای حاصل بررسی شود.
3) خواص ضد میکروبی خرفه در فراوردههای غذایی مورد بررسی قرار گیرد.
4) اثر عصارههای متانولی، آبی و اتانولی خرفه بر پایداری سایر روغنها و فراوردههای غذایی بررسی شود.
5) اثر غلظتهای بالاتر عصارهی متانولی-آبی دانه خرفه بر اکسایش روغن یا امولسیونهای خوراکی طی گرمخانهگذاری یا فرایند سرخ کردن مورد بررسی قرار گیرد.
6) پارامترهای سینتیکی روغن خرفه در حضور آنتیاکسیدانهای طبیعی و یا سنتزی مورد بررسی قرار گیرد.
فصل ششم
منابع
ابریشم چی، پوران. (1381). استخراج عصارهی آنتیاکسیدانی برگ گیاه نوروزک و بررسی خصوصیات آن. مجلهی علوم صنایع کشاورزی، 16 (2): 107.
احمدزاده، ص.، کدیور، م. و سعیدی، ق. (1388). بررسی خصوصیات روغن و ترکیب دانه در تعدادی از لاینها و واریتههای گلرنگ. نشریه پژوهشهای صنایع غذایی ایران، 5 (2): 136تا150.
احمدزاده، ص. و گلی، س. ا. (1390). دانه جوالدوز (Catalpa bignonioides) منبع غنی از اسید لینولنیک مزدوج. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 31 (1): 87 تا 93.
استاندارد ملی ایران. (1371). روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی- اندازهگیری استرولهای خاص و استرول تام با گازکروماتوگرافی. شماره 9670.
استاندارد ملی ایران. (1389). روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی- اندازهگیری ترکیب اسیدهای چرب. شماره 4090 و 4091.
استاندارد ملی ایران. (1386). روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی- اندازهگیری پایداری اکسایشی (رنسیمت). شماره 3734.
استاندارد ملی ایران. (1371). روغنها و چربیهای خوراکی- اندازهگیری توکوفرول و توکوترینول- روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. شماره 7211.
استاندارد ملی ایران. (1381). روغنها و چربیهای خوراکی- چگالی نسبی. شماره 6077.
استاندارد ملی ایران. (1371). روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی- اندازهگیری عدد صابونی. شماره 10501.
استاندارد ملی ایران. (1371). روغنها و چربیهای خوراکی- اندازهگیری مواد غیر قابل صابونی. شماره 4097.
استاندارد ملی ایران. (1371). روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی- اندازهگیری مقدار ترکیبات قطبی. شماره 4087.
اسدی، ع.، حسندخت، م. و دشتی، ف. (1385). مقایسه ترکیب اسیدهای چرب، اسید اگزالیک و عناصر معدنی بذر و برگ ارقام خرفه ایرانی (Portulaca oleracea L) با نمونه خارجی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 3 (3): 49 تا 54.
پریزن، ط. (1389). ارزیابی خصوصیات آنتیاکسیدانی و رادیکال گیرندگی برگ گیاه سنا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
پژوهان مهر، س. و فرهوش، ر. (1387). بررسی مقایسه ساختار شیمیایی روغن دو رقم رایج کانولا (اوکاپی، طلایه یا کبری) در ایران. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 24 تا 25 شهریور، مشهد. 276 تا 282.
پورفلاح، ز.، الهامی راد، ا.، نهاردانی، م.، محمدی، م. و ندافی، م. (1391). بررسی پارامترهای سینتیک اکسایش روغن کره تحت تاثیر غلظت های مختلف اسید گالیک. فصلنامه پژوهشهای صنایع غذایی، سال بیست و دوم. شماره 4.
پورطوسی، ن.، راشد محصل، م. و ایزدی دربندی، ا. (1387). تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرهای خرفه، سلمه و علف خرچنگ. مجله پژوهشهای زراعی ایران، 6 (2): 255 تا 261.
حداد خداپرست، م. ح. (1373). تکنولوژی روغنهای خوراکی. چاپ هفتم. انتشارات گوتمبرگ. مشهد.
حسن زاده، ا.، سحری، م. ع. و برزگر، م. (1385). خواص فیزیکوشیمیایی روغن بزرک و اکسایش آن در شرایط انجماد. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 1 (3): 13 تا 20.
حسینی، ز. (1386). روشهای متداول در تجزیهی مواد غذایی. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه شیراز.
حقیرالسادات، ب. ب. ف.، برنارد، ف.، کلانتر، س. م.، شیخها، م. ح.، حکم اللهی، ف.، عظیم زاده، م. و حوری، م. (1389). بررسی ترکیبات موثر و خواص آنتیاکسیدانی اسانس گیاه دارویی زیرهی سیاه استان یزد. 18 (4): 284 تا291.
خانزاده، ف.، حداد خداپرست، م. ح. و الهامی راد، ا. ح. (1388). بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتیاکسیدانی روغن بذر کنگر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
دینی ترکمانی، م. و کاراپتیان، ژ. (1386). بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مهم دانه در ده رقم کنجد (Sesanum indicum L.). مجله زیست شناسی ایران، 4 (20): 327 تا 333.
رحیمی، ز. و کافی، م. (1379). مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه (Portulaca oleracea L). نشریه آب و خاک (علوم صنایع غذایی)، 24 (2): 367 تا 374.
رفیعی، ز.، جعفری، س. م.، اعلمی، م. و خمیری، م. (1389). ویژگیهای آنتیاکسیدانی عصاره برگ زیتون و کاربرد آن در روغن آفتابگردان. مجله پژوهشهای صنایع غذایی، 21 (1): 12 تا 22.
سپهری فر، ر. و حسنلو، ط. (1388). بررسی ترکیبات پلی فنلی، آنتوسیانینها و فلاونوئیدهای تام و خواص آنتیاکسیدانی گیاه دارویی قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) جمع آوری شده از چهار منطقه مختلف ایران. فصلنامه گیاهان دارویی، 1 (33): 66 تا 74.
شاهوردی، ا.، قراچورلو، م. و حسینی، ا. (1390). ارزیابی ویژگیهای روغن استخراج شده از دانه شاه دانه. مجله علوم غذایی و تغذیه، 2: 52 تا60.
صمدلوئی، ح.، عزیزی، م. ح. و برزگر، م. (1385). بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن هسته انار. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. 23 تا 24 فروردین. گرگان.
طباطبایی، ف. (1373). بررسی اثر آنتیاکسیدان اسانس و عصاره برگ گیاه نوروزک، شناسایی فیتوشیمیایی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
علیرضالو، ک.، حصاری، ج.، علیرضالو، ع.، محمدی، م. و فتحی آچاچلویی، ب. (1390). بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسید چربی روغن دانه ماریتیغال. مجله پژوهشهای صنایع غذایی، 1: 25 تا 33.
فرهوش، ر.، پژوهان مهر، س. و پورآذرنگ، ه. (1388). مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 (3): 1 تا 11.
فرهوش، ر.، نیازمند، ر.، سرابی، م. و رضایی، م. (1390). تخمین پایداری نسبی روغنهای نباتی بر حسب آزمونهای تسریع شده. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 1 (8): 11 تا 17.
قره خانی، م.، قربانی، م.، ابراهیم زاده، م. ع.، جعفری، س. م. و صادقی ماهونک، ع. (1388). اثر عصاره برگ گیاه گزنه (Urticadioica ) در جلوگیری از اکسایش روغن سویا. مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 1 (2): 85 تا 102.
گوهری، ا. (1388). بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن دانه کدوی تخم کاغذی و اثر آن بر تندی روغن کانولا طی فرایند سرخ کردن عمیق. رساله دکترای علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
مالک، ف. ( 1379). چربیها و روغنهای نباتی خوراکی ویژگیها و فرآوری. چاپ اول. انتشارات فرهنگ و قلم. تهران.
محققی ثمرین، ا.، پورآذرنگ، ه.، الهامی راد، ا. ح.، دزاشیبی، ز. و همت یار، ن. (1387). استخراج ترکیبات فنلی پوست سیب زمینی راموس با دو روش اولتراسوند و پرکولاسیون و ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره آن در روغن سویا. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 8 (1): 81 تا 91.
موسوی، م. ح.، آخوندزاده بستی، ا.، میثاقی، ع.، صالحی، ز.، کریم، گ. و مصطفوی، ا. (1387). اثرات اسانس آویشن شیرازی و نایسین بر روی رشد سالمونلا تیفی موریوم در سوپ جو تجاری. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 21 تا 23 مهر. مشهد.
مهران، م. (1355). آزمایش روغن (تألیف واکس). چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران.
میلادی گرجی، ح.، وفایی، ع.، رشیدی پور، ع.، طاهریان، ع.، جراحی، م.، امامی ابرقویی، م. و صادقی، ح. (1385). تعیین اثر ضداضطرابی عصاره آبی تخم خرفه در موش سوری. فصلنامه گیاهان دارویی، 19 (5): 1 تا 6.
نجفی، ع. و شریف، ع. (1386). دانه خربزه خاقانی به عنوان منبع روغن. همایش منطقهای صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان. 9 تا 10 اسفند. قوچان.
هاشمی تنکابنی، ا. (1364). آزمایش روغنها و چربیها. چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 544.
Abdullah, S. (2007). Oxidation kinetics of soybean oil in the presence of monoolein, stearic acid and iron. Food Chemistry, 101 (2): 724-728.
Adhvaryu, A., Erhan, S. Z., liu, Z. S. and Perez, J. M. (2000). Oxidation kinetic studies of oils derived from unmodified and genetically modified vegetables using pressurized differential scanning calorimetry and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Thermochimica Acta, 364: 87-97.
Ahn, H., Jeon, T., Lee, J., Hwang, S. G,. Lim, Y. and Park, D. (2002). Antioxidative activity of persimmon and grape seed extract: in vitro and in vivo. Nutrition Research, 22: 1265-1273.
Ahn, J. H., Kim, Y. P. and Kim, H. S. (2012). Effect of natural antioxidants on the lipid oxidation of microencapsulated seed oil. Food Control, 23: 528-534.
Akbar, E., Yaakob, Z., Kamarudin, S. K., Ismail, M. and Salimon, J. (2009). Characteristic and composition of Jatropha Curcas oil seed from Malaysia and its potential asbiodiesel feedstock. European Journal Scientific Research, 29 (3): 396-403.
Akpan, U. G., Jimoh, A. and Mohammed, A. D. (2006). Extraction, characterization and modification of castor seed oil. Leonardo Journal of Sciences, 8: 43-52.
Albo, A. P.) 2001(. Effect of sesame seed flour on millet biscuit characteristics. Plant Foods Human Nutrition, 56: 195-202.
American Oil Chemist’s Society (AOCS). (1980). Official and tentative methods, Third edition. Chicago, 225.
Anwar, F., Anwer, T. and Mahmood, Z. (2005). Methodical characterization of rice (oryza sativa) bran oil from Pakistan. Grasas Aceites, 56 (2): 126-135.
AOCS. (1993). Official methods and recommended practices of the American oil chemists’ Society. AOCS Press. Champaign. IL. (Ca 5a- 40).
AOAC. (2005). Official methods of analysis. Association of official analytical chemists. washington. DC. (920/158).
Aparicio, R., Roda, L,. Albi, M. A. and Gutierrez, F. (1999). Effect of various compounds on virgin olive oil stability measured by rancimat. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47: 4150-4155.
Arulpriya, P., Lalitha, P. and Hemalatha, S. (2010). Invitro

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوعمکانیابی، خلیج فارس

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید