پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدلهای تحلیل پوششی داده ها، روزبهروز افزایش مییابد و جنبه تخصص پیدا میکند، اما مبنای همه آنها، تعدادی مدل اصلی است و به دو دسته کلی BCC و CCR تقسیم میشود. هر کدام از این مدلها را میتوان به دو رویه ورودی محور و خروجی محور مورد بررسی قرار داد و هر کدام از این روشها از دو طریق فرم اولیه و فرم ثانویه قابل حل است (آذر و همکاران، 1385). منظور از روش ورودی محور این است که در الگو، خروجی ها ثابت نگه داشته میشود و ورودیها کاهش مییابد و منظور از روش خروجی محور این است که ورودیها ثابت نگه داشته، و خروجی ها افزایش داده میشود (مهرگان، 1383). تفاوت دو الگوی BCC و CCR در فرض مربوط به بازدهی ثابت یا متغیر نسبت به مقیاس است. در الگوی CCR فرض بر بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و در الگوی BCC فرض بر بازدهی متغیر نسبت به مقیاس است. منظور از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس این است که ستادهها متناسب با نهادهها تغییر کنند؛ برای مثال اگر نهادهها دو برابر شد ستادهها هم دو برابر شود. اما منظور از بازدهی متغیر نسبت به مقیاس این است که ستادهها متناسب با نهادهها تغییر نکنند (مهرگان، 1383).
ساختمان این مدلها بر اساس این فرض نهاده شده است که تعداد واحدهای تصمیمگیرنده برابر با n باشد. یعنی DMU1, DMU2, …, DMUn که از m نوع نهاده استفاده کرده و s نوع ستاده تولید میکند، در این صورت، نهادههای DMUj شامل I1j, I2j, …, Imj و ستادههای آن شامل، O1j, O2j, …, Osj خواهد بود. میتوان ماتریس نهادهها را با نماد I و ماتریس ستادهها را با نماد O به این صورت نشان داد.
با در نظر گرفتن این داده ها، میتوان کارایی هر DMUj را با بهره گرفتن از مدلهای مختلف (مدلهای چهارگانه بالا) محاسبه نمود (فضلی و آذر، 1381).
مدل کلی برنامه ریزی خطی تحلیل پوششی داده ها به صورت مدل 3-1 میباشد (غفورنیان، 1383).
S.t:
مدل 3-1: مدل اصلی تحلیل پوششی داده ها

 
 
واحد تصمیمگیری تحت بررسی را واحد صفر مینامند. و این بدان معنی است که میخواهیم کارایی واحد صفر را با کارایی واحدهای دیگر مقایسه کنیم. لذا از آنجایی که در تلاش هستیم که کارایی واحد صفر را حداکثر کنیم، بنابراین داریم (مدل 3-2)، (غفورنیان، 1383).

S.t:
مدل 3-2: مدل اصلی تحلیل پوششی داده ها برای واحد صفر
3-6-2- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب
در این پژوهش پس از اندازهگیری متغیرهای مورد استفاده در پژوهش، فرضیه های پژوهش بهوسیله مدلهای رگرسیونی زیر مورد آزمون قرار میگیرند.
INTANGi,t = β0 + β1SIZEi,t + β2AGEi,t + β3QRi,t + β4ROAi,t + εمدل (5)
INTANGi,t = β0 + β1HCi,t + β2AGEi,t + β3QRi,t + β4ROAi,t + ε مدل (6)

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *