دانلود پایان نامه

Shura
52 – Shure
53 – Gurm
54 -Tap root
55 -Pneumatophore
56 -Tomlinson
57 – Sunderbnas
58 – Gandola
59 -Plumul
60 -Vivipary
61 – Incipit viviparous
62 – Real viviparous
63 -Rahim and Tamaei
64 – Hivey
65 – Multiple Criteria Decision Making
66 – Multiple Objective Decision Making
67 – Multiple Attribute Decision Making
68 – Non-Compensatory Model
69 – Compensatory Model
70- Malczeski
71 – Euclidean Norm
72 – Consistency Ratio
73 – Random Index
74 – Decision Support System
75- Klosterman et al
76 -Densham
77 – Hivey
78- Avicennia marina (Forssk.) Vierh.
79- Rhizophora mucronata Lam.
80- Nybakken
81 -Oudm et al
82- Flood Tide, Rising Tide, High Tide, High Water
83- Ebb Tide, Low Tide, Low water
84- Spring Tide
85- High Water Spring
86- Low Water Spring
87 -Neap Tide
88 Mudskipers
89 -Loam
90 . Inconsistency
—————
————————————————————
—————
————————————————————
مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو (مطالعه موردی: رویشگاه سیریک استان هرمزگان)
58
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
‌أ
فصل اول: مقدمه و کلیات
فصل دوم: مبانی تئوری و نظری
فصل سوم: مواد و روش‌ها
مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو (مطالعه موردی: رویشگاه سیریک استان هرمزگان)
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
منابع و مراجع
Abstract

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانامر به معروف، حسن و قبح، قصاص

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید