منابع مقاله درباره عملکرد سازمان، تعهد مستمر، بر عملکرد سازمان، استان لرستان

گودرزی (۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان هوش اخلاقی و رضایت شغلی انجام داد نتایج نشان دادکه بین هو ش اخلاقی و همچنین بین مولفه های هوش اخلاقی با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد .
رستگار (۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی انجام داد نتایج نشان داد که کلیه ابعاد رهبری معنوی بر هویت یابی سازمانی تأثیرگذار می باشند. همچنین در بررسی وضعیت ابعاد رهبری معنوی و هویت یابی سازمانی در آموزش و پرورش استان قم این نتیجه بدست آمد که رهبری معنوی و هویت یابی سازمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشند.
عطافر (۱۳۹۲) در تحقیقی تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی شرکت گاز استان لرستان انجام داد نتایج نشان داد که رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد؛ همچنین نتایج فرضیات فرعی پژوهش نشان داد که ابعاد رهبری معنوی اسلامی شامل: یادخدا، توکل، اخلاص، تقوا و معادگرایی بر عملکرد سازمان تاثیردارد .
فهیمه هاشمی فر (۱۳۹۳)در تحقیقی که تحت عنوان بررسی تجربی رهبری معنوی، گردش شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی انجام داد ،وی در پژوهش خود نتایج قابل قبول و دستورالعمل های مطلوبی برای مدیران فراهم نموده است که کارکنان را تشویق به مشارکت نموده و در نتیجه رضایت شغلی و تاثیر رهبری معنوی، گردش شغلی را کاهش می دهد.همچنین بین رهبری معنوی و تعهد رابطه وجود دارد.
قنصوری (۱۳۹۳) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش اخلاقی و رهبری معنوی با تعهد سازمانی بیان داشت که بین هوش اخلاقی و رهبری معنوی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین ابعاد هوش اخلاقی و رهبری معنوی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ضمن اینکه مولفه های ابعاد هوش اخلاقی و رهبری معنوی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند.
۲-۵-جمع بندی
با توجه به بررسی مبانی نظری و دیدگاه فرای(۱۹۸۰) در زمینه رهبری معنوی می توان بیان داشت که نظریه رهبری معنوی یک نظریه برای تحول سازمانی است که به منظور ایجاد سازمانی یادگیرنده و دارای محرک درونی به وجود آمده است. نظریه رهبری معنوی بر اساس الگوی انگیزش درونی توسعه یافته است که ترکیبی از چشم انداز، ایمان به تحقق هدف، نوع دوستی و بقای معنوی است. هدف رهبری معنوی توجه به نیازهای اساسی پیروان است تا موجبات بقای معنوی آنان را فراهم آورد. چنین رهبری موجب می شود که کارکنان معنای واقعی شغل خود را درک کنند و برای شغلی که دارند، اهمیت قائل شوند. (معناداری) همچنین به آنها این احساس دست می دهد که شغلشان از نظر سازمان و سایر همکاران نیز دارای اهمیت است. (عضویت) این رهبران چشم انداز و ارزشهای مشترکی برای کارکنان ایجاد و موجبات توانمندی تیمی و سازمانی آنان را فراهم می کنند که در نهایت سطح رفاه زیستی و سلامتی و تندرستی کارکنان و همچنین بهره وری و تعهد سازمانی آنان افزایش خواهد یافت. در زمینه هوش اخلاقی کیل و جوردن (۲۰۱۱) بیان می دارد که بر اساس نظریه ی شکل گیری و رشد اخلاقی عامل طبیعت کمالجو، توانایی بالقوه ی تمیز خوب از بد،انگیزشها و عواطف انسانی، رشد تفکر و قضاوت شناختی، تجارب عینی و رفتاری فرد و محیط اجتماعی، فرهنگی و آموزشی وی همچنین پیشرفت در تکامل اخلاقی و رشد اخلاقی تأثیر دارند که در این بین عامل اخیر دارای ارتباط متقابل و توان تأثیرگذاری بر سایر عوامل است.عامل های هوش اخلاقی عبارتند از :عمل کردن مبتنی بر اصول،
ارزش ها و باورها ، راستگویی، استقامت و پافشاری برای حق ،وفای به عهد ،مسولیت پذیری برای تصمیمات شخصی، اقرار برای اشتباهات و شکست ها ،قبول مسولیت برای خدمت به دیگران ،فعالانه علاقه مند بودن برای دیگران ،توانایی در بخشش اشتباهات خود ،توانایی در بخشش اشتباهات دیگران می باشد. در مدل تعهد سازمانی آلن و میر(۱۹۹۷ ) بیان می دارد که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهند و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش می دهد. آلن و میر(۱۹۹۷ ) سه جزء را برای تعهد سازمانی ارائه داده اند: که شامل تعهد عاطفی ، تعهد مستمر، تعهد هنجاری می باشد آلن و میر(۱۹۹۷ ) تعاریف تعهد سازمانی را به سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه‌ها و احساس تکلیف وابسته می‌دانند. از تفاوت‌های مفهومی اجزای سه‌گانه تعهد سازمانی، که هر یک تا حدودی از یک‌دیگر مستقل اند، این نتیجه حاصل می‌شود که هر کدام پیامد پیش فرصت‌های خاصی هستندتعهد به عنوان یک متغییر وابسته بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف سازمان کار کند ؛ یعنی تعهد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد همراه است . فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد در سازمان باقی می ماند ، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش زیاد و حتی ایثار و فداکاری نشان می دهد.دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی اعضایش را افزایش دهد . اولاً تعهدسازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. . ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی ، حضور، رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی را
بطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته موردعلاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چندبعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است. همچنین باتوجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار ازجمله کوچک سازیها و ادغامهای شرکتها در یکدیگر عده ای از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت منجمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است.لذا با توجه به بررسی پیشینه و مبانی نظری می توان بیان داشت که کمتر تحقیقی به بررسی همزمان این سه متغییر پرداخته است بنابراین محقق بر آن شد تا به بررسی رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی بپردازد. و نتایج آن را در اختیار متخصصان و پژوهشگران در حوزه تعلیم تربیت قرار دهد.
در این فصل ابتدا به نوع و روش پژوهش، جامعه ی آماری، روش نمونه گیری اشاره شده و سپس به ابزار و روش گرد آوری داده ها، تعیین میزان روایی و پایایی این ابزار، روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
۳-۱-روش تحقیق
تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی – همبستگی بوده است. که در این پژوهش رابطه متغیرهای هوش اخلاقی ، رهبری معنوی و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است.
۳-۲-جامعه آماری ، روش و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می باشد،که در سال ۱۳۹۲ تعداد افراد مشغول به کار در این واحد به ۲۰۰ نفر می رسد. جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه با توجه به جدول مورگان، تعداد ۱۳۲ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .
۳-۳-ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه تعهد سازمانی الن و مایر(۱۹۸۴ )،رهبری معنوی فرای و همکاران (۲۰۰۵)، هوش اخلاقی کیل و جوردن (۲۰۱۱) استفاده شده است .
۳-۳-۱-پرسشنامه تعهد سازمانی
این پرسشنامه توسط مایر و آلن (۱۹۸۴) ساخته شده است به وسیله شکرکن(۱۳۷۵) به فارسی ترجمه شده است. برای تعهد سازمانی از پرسشنامه ۲۴ سؤالی مرکب از سه نوع تعهد به شرح زیر استفاده شده است: جدول ۳-۱-مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی
مولفه
سئوالات
تعهد عاطفی
یک تا هشت
تعهد مستمر
نه تا شانزده
تعهد هنجاری
هفده تا بیست و چهار
جدول ۳-۲ نحوه نمره گذاری پرسشنامه تعهد سازمانی
کاملاً مخالف
بسیارمخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
بسیارموافق
کاملاً موافق
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷ روایی و پایایی پرسشنامه :
روایی پرسشنامه مورد تایید متخصصان و اساتید رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی می باشد. همچنین حافظی در سال ۱۳۹۱ پایایی پرسشنامه را ۹۰/۰ به دست آورد . همچنین کمالی در سال ۱۳۹۲ پایایی را ۸۰/۰ گزارش کرد.
۳-۳-۲-پرسشنامه رهبری معنوی
این پرسشنامه توسط فرای و همکاران طراحی شد است . که توسط رستگار (۱۳۹۰) ترجمه شده است این پرسشنامه ۶ بعد از رهبری معنوی را می سنجد که عبارتند:
چشم انداز به ترتیب سه سؤال، یعنی یک تا سه.
نوعدوستی به ترتیب پنج سؤال، یعنی چهار تا هشت.
ایمان به کار به ترتیب شش سؤال، یعنی نه تا چهارده.
عضویت‌ به ترتیب سه سؤال، یعنی پانزده تا هفده.
تعهدسازمانی به ترتیب چهار سؤال، یعنی هجده تا بیست یک.
بازخورد به ترتیب سه سوال ،بیست دو تا بیست وچهار.
جدول ۳-۳ نحوه نمره گذاری پرسشنامه رهبر ی معنوی
خیلی موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
۱
۲
۳
۴
۵ روایی و پایایی پرسشنامه :
روایی پرسشنامه مورد تایید متخصصان و اساتید مرتبط با رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
می باشد. همچنین فرای در سال ۲۰۰۵ پایایی پرسشنامه را ۹۶/۰ گزارش کرد. رستگار پایایی پرسشنامه را ۹۵/۰ گزارش کرد. ۳-۳-۳-پرسشنامه هوش اخلاقی
پرسشنامه هوش اخلاقی توسط لنیک ، کیل و جوردن (۲۰۱۱) طراحی شد است که لینک و جوردن برای هوش اخلاقی ۱۰ شایستگی را در نظر گرفته اند در ایران توسط آراسته، عزیزی، شمامی، جعفری راد و محمدی جوزانی در سال ۱۳۹۰ کار هنجاریابی آن انجام شده است.
جدول۳-۴ مولفه های پرسشنامه هوش اخلاقی
مولفه
سئوالات
عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها
۱-۱۱-۲۱-۳۱
راستگویی
۲-۱۲-۲۲-۳۲
استقامت و پافشاری برای حق
۳-۱۳-۲۳-۳۳
وفای به عهد
۴-۱۴-۲۴-۳۴
مسولیت پذیری برای تصمیمات شخصی
۵-۱۵-۲۵-۳۵
اقرار برای اشتباهات و شکست ها
۶-۱۶-۲۶-۳۶
قبول مسولیت برای خدمت به دیگران
۷-۱۷-۲۷-۳۷
فعالانه علاقه مند بودن برای دیگران
۸-۱۸-۲۸-۳۸
توانایی در بخشش اشتباهات خود
۹-۱۹-۲۹-۳۹
توانایی در بخشش اشتباهات دیگران
۱۰-۲۰-۳۰-۴۰ جدول ۳-۵ نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش اخلاقی
هرگز
به ندرت
بعضی اوقات
دربیشترموارد
همه موراد
۱
۲
۳
۴
۵ روایی و پایایی پرسشنامه
روایی پ
رسشنامه مورد تایید متخصصان و اساتید مرتبط با رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
می باشد. همچنین آراسته در سال ۱۳۹۲ پایایی پرسشنامه را ۸۶/۰ گزارش کرد.
۳-۴-روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها ازشاخص های آمار توصیفی،میانگین و انحراف معیار و از روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیر همزمان استفاده شده است. ۳-۵-ملاحضات اخلاقی
– در این پژوهش ملاحظات اخلاقی زیر رعایت شده است :
-رعایت صداقت و امانت علمی.
-رعایت حق بی نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن مشارکت کنندگان.
-محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشارکت کنندگان .
دراین فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور در ابتدا به آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی در مورد سوال ها پرداخته می شود.
۴-۱-آمار توصیفی
۴-۱-۱-بررسی توصیفی نمرات رهبری معنوی و ابعاد آن
جدول ۴-۱: بررسی میانگین و انحراف استاندارد رهبری معنوی و ابعاد آن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
رهبری معنوی کلی
۲/۹۲
۴/۱۵
چشم انداز
۲/۱۲
۱/۲
نوع دوستی
۹/۱۸
۸/۳
ایمان به کار
۱/۲۵
۶/۳
عضویت
۵/۹
۴/۳
تعهد سازمانی
۷/۱۵
۴/۳
بازخورد
۱/۱۱
۹/۲
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات رهبری معنوی (۲/۹۲) و در بین ابعاد بیشترین میانگین مربوط به مولفه ایمان به کار با میانگین (۱/۲۵) می باشد.
۴-۱-۲-بررسی توصیفی نمرات تعهد سازمانی
جدول ۴-۲: بررسی میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی و ابعاد آن
مولفه
تعهد سازمانی کلی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
میانگین
۹/۹۵
۷/۱۶
۹/۱۴
۳/۱۵
انحراف استاندارد
۳/۱۶
۶/۳
۱/۳
۹/۳
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات تعهد سازمانی (۹/۹۵) و در بین ابعاد بیشترین میانگین مربوط به مولفه تعهد عاطفی با میانگین( ۷/۱۶) می باشد.
۴-۱-۳-بررسی توصیفی نمرات هوش اخلاقی و ابعاد آن
جدول ۴-۳: بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش اخلاقی و ابعاد آن
مولفه
میانگین
انحراف استاندارد
هوش اخلاقی کلی
۷/۱۵۲
۸/۲۵
عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها
۵/۱۵
۱/۳
راستگویی
۷/۱۵
۴/۲
استقامت و پافشاری برای حق
۶/۱۳
۲/۳
وفای به عهد
۲/۱۶
۷/۲
مسولیت پذیری برای تصمیمات شخصی
۸/۱۴
۱/۳
اقرار برای اشتباهات و شکست ها
۸/۱۵
۷/۲
قبول مسولیت برای خدمت به دیگران
۶/۱۵
۹/۲
فعالانه علاقه مند بودن برای دیگران
۳/۱۶
۰۰/۳
توانایی در بخشش اشتباهات خود
۸/۱۴
۸/۳
توانایی در بخشش اشتباهات دیگران
۱/۱۴
۹/۳
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات هوش اخلاقی (۷/۱۵۲) و در بین ابعاد بیشترین میانگین مربوط به مولفه فعالانه علاقه مند بودن برای دیگران با میانگین (۳/۱۶) می باشد.
۴-۲- آمار استنباطی
فرضیه اول: بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *