3-2- روش انجام آزمايش 49
3-3- مدل آماري 50
3-4- جيره هاي غذايي 51
3-5 – روش هاي اندازه گيري صفحات مختلف توليدي 51
3-5-1- غذاي مصرفي 51
3-5-2- افزايش وزن بدن 52
3-5-3- ضريب تبديل غذايي 52
3-5- 4- هزينه غذا جهت 1 كيلوگرم افزايش وزن 52
فصل چهارم : نتايج
4-1-1- عملكرد خوراك مصرفي 56
4-1-2- عملكرد افزايش وزن روزانه 57
4-1-3- عملكرد ضريب تبديل غذايي در دوره هاي مختلف و كل پرورش 58
4-2- بررسي هزينه غذا جهت یک كيلوگرم افزايش وزن بدن در كل دوره 59
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1-بحث 62
5-2-1-میانگین خوراک مصرفی روزانه 62
5-2-2-میانگین افزایش وزن روزانه 63
5-2-3- ضريب تبديل غذايي 64
5-3-بررسی هزینه غذا جهت یک کیلو گرم افزایش وزن بدن در کل دوره 65
نتیجه گیری 66
پیشنهادات 66
منابع 67
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 1-1-جمعیت مناطق مختلف جهان در بازه زمانی 4
جدول 1-2-تولیدات بخش دامداری و مرغداری 5
جدول 2-1-تنوع ترکیب شیمیایی 59 نمونه ذرت 11
جدول 2-2- انرژی قابل متابولیسم، میزان پروتئین کنجاله سویا 15
جدول 2-3-نیازهای کلسیمی و فسقری جوجه های گوشتی 19
جدول 2-4-منابع حاوی کلسیم و فسفر جوجه های گوشتی 20
جدول 3-1- دمای سالن در هفته ها 49
جدول 3-2- زمان و نوع و روش واکسیناسیون 50
جدول 3-3- جیره استفاده شده با انواع مکمل دو قلو 53
جدول 3-4- آنالیز مکمل های دو قلو 54
جدول4-1- مقایسه میانگین های خوراک (بر حسب گرم) 56
جدول4-2- مقایسه میانگین های افزایش وزن در هفته ها (بر حسب گرم) 57
جدول 4-3- مقایسه میانگین های ضریب تبدیل غذایی پرورش ( بر حسب گرم) 59
جدول 4-4- بررسی هزینه غذا جهت یک کیلو گرم (برحسب ریال) 60
چکیده