داروسازان

a
25/428

a
50/663

a
50/1371

a
25/2463

حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار بین تیمارها است(5%> p ).
4-1-3- عملکرد ضریب تبدیل غذایی
در دوره آغازین (هفته های اول و دوم)، ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری مشاهده گردید.(5%> p). مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت. بر این اساس، جیره حاوی مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی داروسازان پایین ترین، و جیره حاوی مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی آمینه گستر بالاترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند. و سایر تیمارها با داشتن اختلاف معنی دار بین این دو دسته قرار گرفتند.
در دوره رشد (هفته های سوم و چهارم)، ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان نداد(5%< p). مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت.
در دوره پایانی ( هفته های پنجم و ششم ) ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری مشاهده گردید.(5%> p). مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت. بر این اساس، جیره حاوی مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی آمینه گستر بالاترین، و سایر تیمارها بدون داشتن اختلاف معنی دار پایین ترین ضریب تبدیل غذایی را نشان دادند.
در کل دوره ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری مشاهده گردید.(5%> p). مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت. بر این اساس، بر این اساس، جیره حاوی مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی آمینه گستر بالاترین، و جیره حاوی مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی آوای کاسپین پایین ترین ضریب تبدیل غذایی را نشان دادند. جیره های حاوی مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی سواد کوه و داروسازان بدون داشتن اختلاف معنی دار بین این دو دسته قرار گرفتند.
جدول (4-3): مقایسه میانگین ضریب تبدیل غذایی در هفته ها و دوره های مختلف پرورش ( بر حسب گرم )

تیمارها آغازین رشد پایانی کل دوره
سواد کوه b
2995/1
a
9830/1
b
9032/1
b
8260/1