مکملهای دو قلو شامل مکمل دوقلو سواد کوه، آمینه گستر، آوایکاسپینشمال و داروسازان
می باشند.
جدول4-3- آنالیز مکملهای دوقلو
تیمارها شامل: تیمار اول مکمل 5/0 درصد سواد کوه، تیمار دوم مکمل 5/0 درصد آمینه گستر، تیمار سوم مکمل 5/0 درصد آوای کاسپین شمال، تیمار چهارم مکمل 5/0 درصد داروسازان.
فصل چهارم
(نتایج)
4-1- عملكرد
4-1– 1- عملکرد خوراک مصرفی
در دوره آغازین (هفته های اول و دوم) میانگین خوراک مصرفی بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان نداد(5%> p). مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت.
در دوره رشد (هفته های سوم و چهارم ) میانگین خوراک مصرفی بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان داد(5%> p). مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت. بر این اساس، جیره حاوی مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی آمینه گستر بیشترین، و سایر تیمارها بدون داشتن تفاوت معنی دار کم ترین میانگین مصرف خوراک را نشان دادند.
در دوره پایانی ( هفته های پنجم و ششم ) و کل دوره میانگین خوراک مصرفی بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری مشاهده گردید(5%> p). مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت. بر این اساس، جیره حاوی مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی آمینه گستر کم ترین، و سایر تیمارها بدون داشتن تفاوت معنی دار بیشترین میانگین مصرف خوراک را نشان دادند. جدول (4-1) خوراک مصرفی در هفته ها و دوره های مختلف رشد را نشان می دهد.
جدول (4-1): مقایسه میانگین خوراک مصرفی در هفته ها و دوره های مختلف پرورش ( بر حسب گرم )

تیمارها آغازین رشد پایانی کل دوره
سواد کوه a
500/487
b
750/1255
a
500/2682
a
750/4425
آمینه گستر a
250/485
a
1276