بدين ترتيب ضريب تبديل غذايي هر واحد آزمايشي براي دوره‌هاي آغازين، رشد و پاياني و هم چنين طي دوره محاسبه گرديد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
3-5-4- هزينه غذا جهت يك كيلوگرم افزايش وزن
اقتصادي بودن جيره‌هاي غذايي علاوه بر توان توليدي آن‌ها مسئله بسيار مهمي است. چون درصد زيادي از مخارج پرورش صرف تهيه خوراك مي‌شود. بنابراين قيمت خوراك جهت هر كيلوگرم افزايش وزن زنده بدن ملاك بسيار دقيقي در اين خصوص مي‌باشد. زيرا هم مسئله اقتصادي بودن جيره و هم مسئله توان توليدي آن را در نظر مي‌گيرد.
هزينه خوراك جهت هر كيلوگرم افزايش وزن بدن در كل دوره پرورش، به وسيله روش ميانگين وزني و به صورت زير محاسبه گرديد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
 
،  ،  = قيمت يك كيلوگرم خوراك به ترتيب در دوره‌هاي آغازين، رشد و پاياني (ريال)
،  ،  = خوراك مصرفي به ترتيب براي دوره‌هاي آغازين، رشد و پاياني (گرم)
،  ،  = ميزان افزايش وزن به ترتيب در دوره‌هاي آغازين، رشد، پاياني (گرم)
جدول 3-3- جیره مورد استفاده با انواع مکمل دوقلو (تمامي جداول برحسب كيلوگرم در تن)

مواد 14-0 روزگي 28-14 روزگي 42-28روزگي
ذرت 5/562 622 666
سويا 370 320 280
كربنات 18 14 12
فسفات 18 14