3

4

5

6 درجه حرارت ( ْC)

32

28

25

23

21

21

3-2- روش انجام آزمايش
در اين طرح 240 قطعه جوجه گوشتي نر از )رأس 308( در غالب طرح کاملا تصادفی به 16گروه 15 قطعه ای با چهار تیمار وچهار تکرار تقسیم شدند تیمارها عبارت بودند از:
تیمار اول : مکمل 5% گوشتی سواد کوه
تیمار دوم : مکمل 5% گوشتی آمینه گستر
تیمار سوم : مکمل 5% گوشتی آوای کاسپین شمال
تیمار چهارم : مکمل 5% گوشتی داروسازان
مکمل های دو قلو و اقلام خوراكي موجود در جيره از قبل تأمين شده بود. چند روز قبل از شروع دوره، سالن با مواد شوينده كاملاً شسته و پس از آن كاملاً ضدعفوني گرديده بود.
چند ساعت قبل ازورود جوجه‌ها به سالن، مشعلها روشن شده تا دما به 32 درجه سانتي‌گراد برسد. همچنین به جهت تامین انرژی در ابخوری های موسوم به کله قندی اب و شکر را حل کرده و در اختیار جوجه ها قرار داده شد. 15 قطعه جوجه نر به طور تصادفي به هر يك از واحدهاي آزمايشي اختصاص داده شد. آزمايش از روز اول آغاز گرديد.
در طي دوره، خوراك به طور آزاد در دسترس جوجه ها قرار گرفت. در هفته‌ي اول پرورش از يك دان خوري سيني و يك آب خوري كله‌قندي در هر واحد آزمايشي استفاده گرديد و از شروع هفته دوم از دان خوري استوانه‌اي استفاده گرديد. در كل دوره، مصرف خوراك توسط جوجه‌ها اختياري بود و وزن‌كشي جوجه‌ها و دان مصرفي در پايان هر هفته انجام مي‌شد. در طول پرورش با مشاهده تلفات، لاشه‌ها سريعاً وزن شده و ساعات تلفات نيز يادداشت مي‌گرديد. هم چنين برنامه واكسيناسيون جوجه‌ها به منظور افزايش ايمنيت و پيش‌گيري از بيماري‌ها براساس جدول (2-3 ) انجام پذيرفت.
جدول 3-2- زمان، نوع و روش واكسيناسيون

سن (روز) نوع واكسن واكسيناسيون
1 برونشیت اسپری