دانلود پایان نامه

به کوشش توان دجله را پیش بست   نشاید زبان بد اندیش بست

 

(سعدی، 1372: بیت 3060…)

یکی دیگر از نثرهای ادبی ایرانی، مرزباننامه می باشد که در اصل توسط مرزبان بن رستم و به زبان طبری تهیه شده اما بعدها دانشمندی به نام وراوینی آن را به فارسی تحریر و ترجمه کرده می باشد. این کتاب شامل نه باب می باشد. اصل کتاب به شیوه کلیله و دمنه و سرشار از عبرت و اندرز و حکمت و مسائل اخلاقی می باشد.

تاریخی: تاریخ بیهقی اثر ارجمند ابوالفضل بیهقی تاریخ حکومت غزنویان به خصوص سلطان مسعود را اظهار میکند و پر می باشد از اندرز و عبرت و سخنان خردمندانه که خواننده را متوجه میکند تا در آن چیز که خوانده می باشد دقت کند و ذهن خویش را برای دریافت نتایج اخلاقی به کار اندازد و از بین نیک و بد یکی را برگزیند.

«… و هر بنده که خدای عزّوجل او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد که دوست به حقیقت اوست، احوال عرضه کند و با آن خرد، دانش یار گردد و اخبار گذشتگان را بخواند و بگردد و کار زمانه­ی خویش نیز نگاه کند، بتواند دانست که نیکوکاری چیست و بدکرداری چیست، سرانجام هر دو خوب می باشد یا نه و مردمان چه گویند و چه پسندند و چیست که از مردم یادگار ماند نیکوتر…» (بیهقی، 1386، ص 157).

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

مطلب مرتبط :   پایان نامه حافظ شیرازی، منافع شخصی

Written by