نتیجه گیری می کند. تفسیر مقصود تحلیل است (مومن، 1386). در تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده ها یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع و نظایر آنها تشکیل می دهد. در تحلیلهای آماری استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده می شود (فرهنگی و صفرزاده، 1385).
در تشریح هرچه بهتر فرایند تجزیه و تحلیل شرح مختصری از رویکرد تحلیل مسیر ارائه می گردد و سپس فرآیند انجام تحقیق به طور خلاصه بازگو می شود.
3-7-فرآیند انجام تحقیق
مدل مفهومی این مطالعه درصدد بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی به صورت مستقیم بر افزایش صادرات زعفران می باشد که در این تحقیق به منظور شناسایی متغیرهای مکنون و اطمینان از صحت مدل های اندازه گیری از تحلیل عامل اکتشافی استفاده می شود و همچنین از تحلیل عاملی اکتشافی در جهت سنجش روایی از نوع واگرا استفاده می شود. همچنین جهت آزمودن مدل های اندازه گیری و اطمینان از صحت آن از تحلیل عامل تایید (روایی همگرا) استفاده خواهد شد.
این مرحله در صدد آن است که با استفاده و استمرار از اطلاعات اکتسابی از مجموعه سوالاتی که در پرسشنامه بدین منظور اختصاص داده شده است تاثیر تحقیقات بازاریابی به طور مستقیم بر افزایش صادرات، افزایش سهم بازار و بازرگرایی را با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل آماری مورد ارزیابی قرار دهد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم
4–1– مقدمه:
پس از جمع آوری انبوهی از مشاهدات و داده ها باید آنها را به شکل مناسبی توسط روش های آماری و یا فنون تصمیم گیری گزارش نمود. تجزیه و تحلیل داده ها عبارت است از فرآیند تدوین ، تنظیم، شالوده ریزی و بیان مفهوم یا معنی انبوهی از داده های جمع آوری شده.
برای تحلیل یافته های پژوهش از روش های خاص آماری استفاده شده است. در این رابطه اطلاعات آماری جمع آوری شده و برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سئوالات پژوهش آماده گردیده اند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشگر بدنبال به دست آوردن نتایج مطلوب درباره جامعه آماری مورد بررسی بوسیله مشاهداتی که از نمونه استخراج گردیده، می باشد. بدین منظور با بهره گرفتن از روش های آماری ابتدا به توصیف داده ها پرداخته می شود. یعنی برای هر سئوال پرسشنامه آمار توصیفی گویای نمونه آماری بیان شده و سپس محقق برای بهره گیری از اطلاعات مندرج ، اقدام به تحلیل داده ها و آزمون فروض مطروحه این تحقیق کرده است. لازم به توضیح است که استخراج نتایج مربوطه و همچنین ترسیم نمودارها با بهره گرفتن از نرم افزارهای spssو Excel صورت پذیرفته است.
4–2– بررسی متغیرهای جمعیت شناختی (آمار توصیفی)
برای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از نظرات 40 نفر از صادرکنندگان زعفران در سال 1393 استفاده نموده اند به عنوان نمونه آماری استفاده شد. جهت توصیف خصوصیات جامعه آماری مشخصات جمعیت شناختی به شرح زیرتشریح شد.
4–2–1–سابقه فعالیت پاسخگویان مورد مطالعه
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه سابقه فعالیت نمونه مورد مطالعه در نمونه آماری به شرح جدول (4–1) گزارش شده است.
جدول(4–1): فراوانی نمونه مورد مطالعه در گروه های سابقه فعالیت
درصد فراوانی تجمعی
در صد فراوانی
فراوانی
سابقه فعالیت
30.0
30.0
12
5–0
1
52.5
22.5
9
10–5
2
77.5
25.0
10
15–10
3
82.5
5.0
2
20–15
4
100.0
17.5
7
<20

 
 
5
–––
100
40
مجموع
جدول فوق نشان دهنده آماره های توصیفی متغیر سابقه فعالیت می باشد. این آماره ها وضعیت پراکندگی و همچنین توزیع سابقه فعالیت را مشخص می نماید و بوسیله این جدول و نمودار(4–1) می توان یک نمای کلی از توزیع این متغیر به دست آورد.
نمودار(4–1): نمودار میله ای مربوط به توزیع سنی پاسخگویان
نمودار فوق نمودار توزیع متغیر سابقه فعالیت پاسخگویان(نمونه مورد مطالعه) است که نشان دهنده توزیع این متغیر می باشد.همانطور که مشاهده می شود به ترتیب بیشترین سابقه کاری درفاصله 0 تا5 سال و10تا15 وجوددارد.
4–2–2– میزان تحصیلات پاسخگویان
پس از جمع آوری پرسشنامه میزان تحصیلات پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله در جدول (4–2) گزارش گردید.
جدول (4–2): میزان تحصیلات پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
مدرک تحصیلی
10.0
10.0
4
دیپلم
20.0

10.0
4
فوق دیپلم
75.0
55.0
22
کارشناسی
95.0
20.0
8
کارشناسی ارشد
100.0
5.0
2
دکتری
–––
100
40
جمع
همانطور که ملاحظه می شود 10% از افراد دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم می باشند. همچنین 55 % حجم نمونه ما را افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ، 25% را کارشناسی ارشد و بالاتر تشکیل می دهند.
نمودار (4–2): میزان تحصیلات پاسخگویان
نمودار فوق نحوی توزیع مدرک تحصیلی پاسخگویان را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود بیشترین فراوانی افراد در مدرک کارشناسی و کمترین آن در مدرک زیر دیپلم و دیپلم می باشد.
4–2–3– جنسیت نمونه مورد مطالعه
در این بخش نوع قسمت جنسیت پاسخگویان مورد پرسش قرار گرفت ، که نتایج حاصله در جدول (4–3) گزارش گردیده است.
جدول(4–3):توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان
درصد فراوانی تجمعی
در صد فراوانی
فراوانی
جنسیت
گروه
30.0
30.0
12
زن
1
100
70.0
28
مرد
2
–––
100

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *