دانلود پایان نامه

و مدیریت روابط مشتری: چارچوب و کاربردی برای محصولات خدماتی» که توسط جارالجی و همکاران در سال 2006 صورت گرفت بر ارتباط متقابل میان تحقیقات بازاریابی بازارگرایی و مدیریت روابط مشتری صحه گذارده و بر روابط علت و معلولی آنها تاکید گردید.
2-5-2-3- تحقیقی با عنوان «تحلیلی توصیفی از املاک مدیران در حدود ارزش تحقیقات بازاریابی و تاثیر آن روی عملکردی تجاری» توسط مک فیل و همکاران در سال 2005 صورت گرفت مک فیل و همکارانش 1000 پرسشنامه را از طریق پست الکترونیک توزیع کردند که از میان 331 پرسشنامه برگشتی تنها 198 پرسشنامه قابلیت تحلیل داشتند نتایج تحقیق حاکی از آن بود که موسسات با سطح پایین عملکرد نسبت به موسسات با سطح بالای عملکرد، تحقیقات بازاریابی را فرآیندی پیچیده و پر هزینه و زمانبر دانسته و معتقدند که تحقیقات بازاریابی نمی تواند رابطه معنی داری را با فروش، سودآوری و رشد موسسه داشته باشد.
2-6-رابطه بین تحقیقات بازاریابی و بازارگرایی و سهم بازار بر صادرات و مدل مفهومی آن
کالی وجاورسکی (1993) لازمه بازارگرایی را داشتن اطلاعات جامع از محیط تجاری سازمان می دانند و تحقیقات را لازمه و ضرورتی حیاتی برای اجرای فرهنگ بازارگرایی در سازمان ها برمی شمارند. صاحبنظران بسیاری بر ارتباط تحقیقات بازار بر بازارگرایی اشاره کرده اند (نارورو اسلتر (1990) ، جاورسکی وکالی (1990 تا 1993) ، وشپاندرو وستد (1994) ، دشپاند و وستر(1998) و لادو (1998).
جبارالجی و همکاران بر این باورند که تحقیقات بازار به تولید اطلاعات می پردازند در حالیکه بازارگرایی به نحوه تعامل سازمان با محیط تجاری می پردازد از این رو پیوند میان تحقیقات بازار و بازارگرایی ناگسستنی است. تحقیقات بازاریابی بنیان توسعه بازارگرایی است و با فراهم نمودن اطلاعات درمورد رقبا، مشتریان و شرایط بازار، به شکل گیری بازارگرایی کمک شایان توجهی می کند. (جاوالجی و همکاران ، 2006).
مطابق نظر اکر(2005) سازمان می بایست فراخور محیط رقابتی امروز، در شنیدن صدای بازار و تفسیر و ترجمان علائم و نشانه های حاصل از آن، توانمندگردندتا قادر به اتخا ذ تصمیمات درست در زمان های درست باشند . بدون تردید، عدم استیلای سازمان در دریافت و تفسیر اطلاعات بازار، استیصال آنها را در دستیابی به عملکرد بالای سازمان و دستیابی به سهم بازار در پی خواهد داشت .( با ربا را ، 1991) . بی گمان مطابق نظر بارنارد (1999) تحقیقات بازاریابی تأثیر عمد ه ای را در افزایش قدرت رقابتی سازمان و بهبود شاخص های عملکردی آن از جمله سهم بازارخواهد داشت.
بر اساس تمامی مطالعات صورت گرفته ، این مدل دو متغییر، تحقیقات بازار بر افزایش صادرات را بررسی می کند که در آن تأثیر تحقیقات بازار بر صادرات، بازارگرایی و سهم بازار مورد بررسی قرار می گیرد.
در این تحقیق برای بازارگرایی از زیر فاکتور هایی همچون رقیب گرایی، مشتری گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای درنظر گرفته شده است و افزایش سهم بازار از زیر فاکتور عملکرد صادرات مورد بررسی است.این مدل ، مدلی انتزاعی از مدل جاوالجی و همکاران و استفاده از نظر خبرگان در این تحقیق می باشد

شکل(2-5) : مدل مفهومی تحقیق

 
 
فصل سوم
در این فصل به بیان نوع روش تحقیق، جامعه نمونه آماری، روش نمونه گیری، روش گرد آوری اطلاعات، اعتبار و روایی پرسشنامه ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
3 – 1-تحقیق
تعاریف متعددی برای واژه تحقیق استفاده شده است که از جمله این موارد می توان به تعریف زیر اشاره نمود؛ فعالیتی سیستماتیک که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته معطوف است. تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویداد ها منجر می شود، می توان تحقیق را تعریف کرد. (بست ، 1381) .
در تعریفی دیگر تحقیق فعالیتی منظم که با هدف دستیابی به آن چه که برای دیگران مجهول است و یا با هدف تفصیل و گستردن آن چه بر دیگران به اجمال مشخص گردیده است، انجام می شود (اردبیلی ، 1370)
3– 2- روش تحقیق
در خصوص روش تحقیق می توان از روش های زیادی نام برد و معمولاً محققان در موردتعریف مشخص از انواع روش هااتفاق نظر داشتند و براین اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن به عمل آورده اند. علاوه بر آن در بسیاری از پژوهشها گستره کار به نحوی است که معمولاً نمی توان آن را منطبق بر یکی از تعاریف ارائه شده برای روش تحقیق دانست و معمولاً از ترکیبی از روش های مختلف در آن استفاده می شود.(شریفی ،1376)
شیوه های تحقیق اشاره به راه هایی دارند که به مدد آنها بررسیهای پژوهش انجام شده و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها طراحی می شوند.(دانایی فرد و همکاران ، 1386)
همچنین روش تحقیق را مجموعه ای از قواعد، ابزار ها و راه های متغیر و نظام یافته دانسته اند که در بررسی واقعیتها، کشف مجهولات است و دستیابی به راه حل مشکلات به کارگرفته می شود. (عزتی ، 1376) .
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان به دو دسته الف) هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی کرد.(سرمد و همکاران ، 1386)
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته قابل تقسیم هستند:
بنیادی 2- کاربردی 3- ارزیابی
گاهی هدف تحقیق افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است،این گونه تحقیقات، بنیادی یا پایه ای نامیده می شوند. هدف دسته دوم تحقیقات، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است که به آن کاربردی می گویند و به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود (سرمد و همکاران ، 1386) و سومین نوع تحقیق هنگامی اتفاق می افتد که تحقیقی برای بررسی ارزیابی اثرات توصیه های تحقیقات کاربردی انجام می شود، آن را پژوهش ارزیابی می نامند (دانایی فرد و همکاران ، 1386).
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود (سرمد و همکاران ، 1386). انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گردآوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم بندی کرد. در تحقیق پیمایش تحلیلی پژوهشگران به بررسی جوامع کوچک و بزرگ به ویژه با بهره گرفتن از نمونه گیزی به طریق میدانی به پژوهش و مطالعه پراکندگی و سایر مشخصات گروه ها می پردازند.این نمومه از تحقیقات معمولا با شیوه های پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده صورت می گیرد.( فرشاد گهر و شهیدی، 1381).لازم به ذکر است که هدف این تحقیق بررسی تأثیر تحقیقات بازاریابی بر صادرات زعفران می باشد که در مدل مفهومی تحقیق، نتایج به دست آمده برای شرکت های صادر کننده زعفران قابل استفاده خواهد بود. بنابراین تحقیق از لحاظ هدف در حالت کاربردی قرار می گیرد.و بدین سبب که تحقیق به لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه بهره گرفته است. روش تحقیق مطالعه حاضر در طبقه بندی تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی است.
3 – 3 – جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
3-3-1- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد و یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران ، 1386)
جامعه آماری این تحقیق را صادر کنندگان زعفران ایران تشکیل می دهند که با توجه به آمار اتحادیه صادر کنندگان زعفران ایران، اتاق بازرگانی شهرستان مشهد و شؤرای انجمن ملی زعفران، تعداد آنها حدود60 شرکت می باشد که50 شرکت در استان خراسان فعالیت دارند و مابقی در تهران، اصفهان، تبریز و … مشغوله به کار هستند. از میان این تعداد، شرکت هایی به صورت مستقیم در رابطه با صادرات زعفران فعالیت نمی کردند و به عنوان فعالیت کناره از صادرات زعفران بهره مند بودند و تمایلی به همکاری نداشتندواز لیست کنار گذاشته شدند .با توجه با این محدودیت فقط 40 شرکت واجد شرایط شدند.
3-3-2- نمونه آماری
نمونه آماری = مجموعه ی کوچکی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده کیفیات اصلی جامعه می باشد و محقق با مطالعه ی آن قادر است نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد (سکاران ، 1380)
نمونه، گروهی فرعی است یا زیر مجموعه ای از جامعه است که با بررسی و مطالعه نمونه، محقق می تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است (دانایی فرد و همکاران ، 1386).قابل ذکر است گردآوری داده های مورد نیاز در پژوهش های توصیفی با روش پیمایشی به دو طریق امکان پذیر است:
الف) شمارش کل افراد جامعه مورد مطالعه ب) نمونه گیری و انتخاب نمونه معرف از جامعه
از آنجایی که نمونه های این تحقیق برابر با جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید، روش مورد استفاده در جمع آ
وری اطلاعات به دلیل محدود بودن جامعه آماری، روش سرشماری خواهد بود. بنابر این اعضای جامعه آماری شامل40 مدیر و یا مسئول صادرات شرکت به عنوان نمونه تحقیق قلمداد می شوند.
3-4- روش ها و ابزار گرد آوری اطلاعات
برای جمع آوری داده ها ابزار های گوناگونی وجود دارد که هر یک کاربرد ویژه ای دارند. داده ها می توانند به شیوه های مختلف، در مکان های مختلف و از منابع مختلف جمع آوری شوند. مصاحبه، پرسش نامه و مشاهده افراد و پدیده ها سه شیوه عمده جمع آوری داده ها در پژوهش های پیمایشی هستند. منابع جمع آوری داده ها نیز می توانند دست اول یا دست دوم باشند. بررسی افراد و گروه ها به منظور بررسی عقاید آنها از جمله منابع دسته اولند و اسناد و پرونده های سازمان ها نمونه ای از منابع دست دوم هستند (دانایی فرد و همکاران ، 1386)
اطلاعات اولیه در این تحقیق از طریق پرسشنامه به دست آمد.
3-4-1- پرسشنامه
در این تحقیق از پرسشنامه ای شامل 4 بخش برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که یکی ازبخش های پرسشنامه مرتبط با تحقیقات بازاریابی و سه بخش دیکر به سنجش تأثیر تحقیقات بازاریابی بر افزایش صادرات ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار می پردازد.
این پرسشنامه شامل 23 سوال در 4 مجموعه سوال است که از مقیاس فاصله ای لیکرت جهت سنجش نظرات پاسخ دهندگان تحقیق استفاده شده است، که به تناسب هر یک از متغیر های موجود در مدل تحقیق، مجموعه سؤالات مرتبط با آن تنظیم و ارائه گردیده است .
اطلاعات ثانویه از بررسی و مطالعه اسناد، مدارک و مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی کسب خواهند شد. پرسشنامه مزبور در ضمیمه 1 آمده است.
3-5- روایی , پایایی پرسشنامه
هر چه از ابزار دقیق تر و بهتر در جمع آوری داده ها استفاده کنیم ،داده ها از ضمانت بالاتری برخوردار بوده و این امر خود کیفیت علمی پژوهش را افزایش خواهد داد. دو معیار عمده برای آزمودن صحت و خوب بودن سنجه ها، روایی و پایایی است به طور کلی روایی و پایایی، دقت علمی کاربردی در بررسی پژوهش را تصدیق و تأیید می کند (دانایی فرد و همکاران ، 1386) .
3-5-1- روایی
روایی بدین معنی است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد زیرا بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری، نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران ، 1386). به عبارتی دیگر منظور از روایی این است که سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، بدین معنی که هم داده های گرد آوری شده از طریق سؤالات مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و یا به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. (حافظ نیا ، 1385).
روایی را به شکل های مختلف همچون روایی ظاهری، محتوایی ، ملاکی و ساختی طبقه بندی کرده اند. (عباس زادگان ، 1384). در روایی ظاهری این سؤال مطرح است که ابزار اندازهپ گیری تا چه حد از نظر نوع و فرم سؤالات به گونه ای تدوین گردیده است که آنچه را که باید اندازه بگیرد، می سنجد؟
در حالی که در روایی محتوا، بحث بر سر کفایت داده ، تعداد و محتوای سؤالات برای سنجش همه ابعاد مفهوم مورد بررسی می باشد (مهرگان و زالی، 1385). در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه، از روایی ظاهری در جهت سنجش روایی پرسشنامه استفاده شده است. منظور از روایی ظاهری منطقی بودن، جالب بودن و تناسب ظاهری ابزار پژوهش است و زمانی اهمیت می یابد که ظاهراً سؤال ها انگیزش، رغبت و تمایل آزمودنی را به همکاری و پاسخ دادن ایجاد نماید. (عباس زادگان ، فتوت ، 1384)
3-5-2- پایایی
قابلیت اعتماد (پایایی) ابزاری است که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود. به بیان دیگر عبارت است از یک وسیله اندازه گیری که برای بخش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج مشابهی از آن حاصل می شود. به عبارت دیگر ابزار پایا و یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ، 1385).
یکی از روش های محاسبه پایانی، استفاده از فرمول کرونباخ است . این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود (سرمد و همکاران ، 1386).
ضریب آلفای کروخ عددی است بین صفر و یک. مقادیر آلفای کمتر از 6/0 نشان دهنده پایایی ضعیف، دامنه 7% پایایی قابل قبول و بیش از 8% پایایی خوب است (سکاران ، 1380).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از فرمول زیر استفاده می گردد :

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته مدیریت دربارهاستان کرمانشاه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که در آن
= ضریب آلفا
= تعداد سوالات پرسشنامه
= واریانس پاسخ های داده شده به سوال ام
= واریانس کل پرسشنامه است.
برای محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که سنجش ضریب پایایی کرونباخ یکی از آن روشها به شمار می رود. کرونباخ مبدع این روش سنجش پایایی است. این روش به ثبات درونی اشاره دارد و سوالهای آزمون برای تعیین ضریب پایایی آزمون به کار بسته می شود. این مقدار آماری، مصرف تجانس ابزار اندازه گیری است یعنی آن که سوالات مختلف تا چه حد از نظر اندازه گیری جنبه های یک متغیر با کیفیت واحد، یکدیگر را کامل می کنند (عباس زادگان، فتوت، 1384). در این تحقیق پس از توزیع و جمع آوری تعداد 10 پرسشنامه به عنوان پیش نمونه از بین جامعه موردنظر، از روش آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه استفاده شده که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS سنجیده شده است. پرسشنامه به کار گرفته شده در این تحقیق، میزان این ضریب 0.878 بدست آمده است که نشان دهنده پایایی درونی سوالات پرسشنامه می باشد.
3-6- تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
منظور از تحلیل عبارتست از تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیرپذیر است به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف و بررسی کرده و آنها را آزمود. تفسیر بر پایه یافته ها و نتایج حاصل از تحلیل درباره روابط مورد مطالعه، استنباط به عمل می آورد و درباره روابط

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامهساختار سازمانی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

Written by 

پاسخی بگذارید