مزایای فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات دارای توانایی ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات و موجب افزایش توانایی افراد به سازمان برای ارتباطات آسان تر، دقیق تر، و کم هزینه تر می شود.

– با بکارگیری فناوری اطلاعات، مساله یابی و فرصت یابی که سنگ زیربنایی تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک است، سریع تر و دقیق تر انجام می گیرد و کیفیت تصمیمات افزایش و زمان مورد نیاز برای اخذ تصمیم کاهش می یابد.

– خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می یابد.

– کاربرد فناوری اطلاعات فشار کارهای تکراری و کسالت آور را کاهش می دهد.

– فناوری اطلاعات بهره وری فرآیندهای ویژه نظیر افزایش دقت و اعتبار سیستم، کاهش دوباره کاری و ایجاد ثبت های داخلی مستمر را بهبود می بخشد.

– استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت تولید و بهره وری از طریق افزایش کارایی می گردد.

– فناوری اطلاعات مشاغل را غنی تر می سازد و به آنها معنی می دهد.

– فناوری اطلاعات هماهنگی را تسهیل می نماید.

– فناوری اطلاعات باعث افزایش خلاقیت و و کارایی کارکنان می گردد و با ایجاد راههای جدید ارتباطات داخلی کارکنان را در اطلاعات که مبنای قدرت شرکت ها است سهیم می نماید(مستبصری، ١۳۸۰: ۵۴).

]]>