مزایای سنجش بهره وری در بخش عمومی :

 این موضوع همواره یکی از موضوعات مهم در مدیریت سازمانهای دولتی، به ویژه دستگاه‌های نظارتی و سیاست مداربوده است. زیرا تنها در این صورت است که می‌توان از درستی و اعتبار کنترل‌های انجام شده اطمینان حاصل کرد و امتیاز کنترل های آن را تضمین نموده لذا به برخی از موارد اشاره می‌شود.

  • سنجش عملکرد در سازمانها در بخش دولتی می‌تواند موجب بهبود تصمیمات در سطح کلان و خرد سازمانها و مراجع خط مشی گذار شود اگر تصمیم گیری را یک انتخاب برتر بدانیم، برای تعیین برتری و مطلوبیت آن گزینه از میان بدیل های مختلف، با سازو کارهای سنجش بهره وری نیاز است.
  • سنجش بهره‌وری می‌تواند موجب بهبود پاسخ گویی به شهروندان وارباب رجوع در سازمان‌های دولتی گردد لذا موسسات و دستگاه‌های دولتی خدمت‌رسان به مردم و مدیران اجرایی سازمان‌های دولتی برای پاسخ گویی به مدیران بالا تر و مراجع سیاسی با استفاده از این ساز و کار به روشی می توانند از عهده این تکلیف برآیند.
  • بهبود عملکرد مدیران دولتی و کار گزاران دولتی یک دیگر از این منافع ساز و کار سنجش بهره‌وری در بخش دولتی می‌باشد که بااستفاده بهینه از شیوه‌های سنجش بهره‌وری  می‌تواند خدمات بهتری را ارائه نماید.
  • از طریق سنجش بهره‌وری مدیران می‌توانند شکاف میان انتظارات شهروندان و فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده ازسوی سازمانها را پیدا کرده، سعی نمایند تا این شکاف را به حداقل برسانند.
  • ازدیگر مزایا این است که مدیران می‌توانند بدون اینکه صرفا در اندیشه پاسخ گویی به مدیران بالاتر، و یا شهروندان و… باشند با کمک این الگو به ارزیابی خود بپردازند و یا این ارزیابی داوطلبانه، در بالنده سازی مدیریت سازمانهای خود توفیق یابند.
  • این روش امکان دقیق پیش بینی نیاز های آتی را فراهم نموده و از این طریق دقت در برنامه ریزی برای آینده را افزایش داده فرضا” روش بودجه بندی سنتی که با نرخی افزایشی به برآورد هزینه های آتی می پردازد دراین حالت به بودجه بندی برنامه ای با عملیاتی دقیق تبدیل خواهد شد. که با استفاده از معیار های بهره وری هزینه ها را برآورد و تعیین می کند.
]]>