تیر ۱۹, ۱۳۹۹

مدیریت : مدل مؤلفه های ارزش

رضایت بخشها: خصوصیات مورد انتظار و مورد خواست مشتری که وجود اونا موجب رضایتمندی و بعضی وقتا مشعوف و خوشحال و راضی شدن مشتری می شه.

مشعوف کننده ها : خصوصیات جدید و نوآورانه ای که خارج از انتظار مشتری بوده و باعث حیرت زده شدن مشتری به بهترین وجه یا یعنی افزایش رضایتمندی اون تا حد شعف می شن. چون که به شکلی نوآورانه یه نیاز مخفی ایشون رو برآورده میسازن. نبود وجود این خصوصیات تا وقتی که غیر قابل انتظار و غیر قابل پیش بینی باشن اثر منفی بر درک مشتری از ارزش در پیدا کردی اش ندارن بلکه وجودشون اثر مثبتی بر نظر مشتری داره.

این مدل کمک زیادی در طراحی جنسا و خدمات جدید با خصوصیات و ویژگی های مطلوب و مؤثر می کنه. بیشترین توجه مدل به جذب مشتری و بهبود رابطه بین اون و عرضه کننده کالا و خدمته ولی توجه بسیار کمی به سیکل فعالیت مشتری از تشخیص نیاز تا خرید، استفاده و کنار گذاشتن یا صرف نظر از مصرف کالا داشته و هم اینکه به امتیازات(منافع) و مضراتی(هزینه ها) که مشتری در کنار کسب ارزش به دست می آورد توجه بسیار کمی داره(خلیفه،۲۰۰۴).

۲-۲۲-۲- مدل نسبت هزینه- فایده

در این مدل ارزش در رابطه با این موضوع که مشتری چه به دست آورده و چی رو در ازای کسب اون می پردازه مطرح می شه. منافع حاصل از کسب کالا یا خدمت شامل موارد قابل لمس و ناملموس شده و پرداختیای ایشون هم شامل موارد پولی و غیر پولی مثل پول، زمان، هزینه جستجو، هزینه یادگیری، هزینه روانی و ریسکهای مالی، روانی و اجتماعیه(هربرت و همکاران،۲۰۰۱).  یعنی ارزش از دید مشتری به رد و بدل کردن نتیجه های مثبت (سود) یا ستادهای مطلوب و نتیجه های منفی (خسارت) یا هزینه ها برمیگرده.

گروس در تحقیقی که در سال ۱۹۹۴ انجام داد به این نتیجه رسید که قیمتی که تولیدکننده کالا یا ارائه دهنده خدمت در بازار واسه عرضه به مشتری تعیین می کنه کل هزینه متغیر محصول و سود ناخالص فروشه.

 

پارولینی هم در سال ۱۹۹۹ رهیافت دیگری رو در مورد معنی ارزش مطرح کرده و از اون به عنوان ابزاری جهت تحقق روش هدف دار رقابتی نام برده. در این رهیافت که ایشون اون رو شبکه ارزش نامیده س سه نوع ارزش مطرح می شه: ارزش حاصل از سیستم ، ارزش دریافت شده به وسیله مشتری پایانی ، ارزش حاصل از بازیگران خلق ارزش. ارزش حاصل از سیستم فرق بین ارزش ناخالصیه که مشتری به کالا یا خدمت نسبت میده(صرفنظر از قیمت اون کالا یا خدمت ) و تموم هزینه هایی که سیستم خلق ارزش جهت تولید یا عرضه اون کالا یا خدمت متحمل شده. ارزش نسبت داده شده به یه کالا مستقیما مربوط به منافعیه که مورد انتظار مشتریه و نسبت برعکس با هزینه های مربوط به بهره گرفتن از اون کالا یا خدمت (هزینه لوازم یدکی و قطعات تکمیل کننده ،نگهداری و بقیه هزینه های پس از خرید محصول ) داره. کل ارزش خالص خلق شده به وسیله سیستم بین مشتریان پایانی و بازیگران اقتصادی سهیم در خلق اون ارزش بسته به قدرت نسبی چانه زنی هر یک تقسیم می شه. ارزش خالص دریافتی به وسیله مشتری پایانی هم به دو بخش تقسیم می شه: ارزشی که مشتری به یه کالا یا خدمت نسبت میده و قیمتی که واقعا واسه اون پرداخت کرده. کل قیمت پرداخت شده برابره با کل عایدیای دریافت شده به وسیله بازیگرانی که در فعالیتهای خلق ارزش سهیم بودن. ارزش خالص دریافتی بازیگران خلق ارزش هم فرق بین کل قیمتی که خریدار به بازیگران خلق ارزش پرداخته و کل هزینه هاییه که اونا متحمل شده ان(خلیفه،۲۰۰۴).
اقتصاد

در هر سیستمی عرضه محصول(با اندازه ارزش مشخص با عنوان ارزش ناخالص) لازمه صرف اندازه معینی هزینه س که سیستم با در نظر گرفتن این هزینه و اقدامات بازیگران خلق ارزش(آدمایی مثل نیروی فروش که با رفتار و نوع برخورد مناسب با مشتری به خلق یا اضافه کردن ارزش به محصول پایانی سازمان می پردازن) قیمتی رو واسه محصول پایانی تعیین می کنه که فرق بین قیمت و ارزش ناخالص اون محصول نشون دهنده ارزش خالص واسه مشتریه.

کلا از دید دو مدل نامبرده ارزش از نظر مشتری نسبت فواید و یافته های مطلوب به هزینه های پرداخت شده واسه گرفتن اون یافته های تعریف می شه

99

View all posts by 99 →