مهار پاسخ مجاری هوایی به ورزس و آنتی ژن
حملات تشدید آسم را کم می‌کند

آگونیست انتخابی بتا۲
آگونیست انتخابی بتا۲
آگونیست غیر انتخابی آلفا و بتا
بیان زنی را تغییر می‌دهند
تغییر عملکرد کانال‌های تأخیری کلر مهار فعال شدن التهابی
مهار کننده فسفو دی استراز و آنتاگونیست ادنوزین
بلوک کننده گیرنده لکوترین D4
آنتی‌بادی انساتیIGE که میزان IGE خون را کم می‌کند

۱٫ آگونیست‌های بتا
سالبوتامول
سالمترول فرومترول
اپی نفرین
۲٫ کورتیکواستروئید استنشاقی و سیستمیک
فلوتیکازون
بکلومتازون
بودزوناید
بتامتازون
پردنیزولون
۳٫ تثبیت کننده ماست سل‌ها
کرومولین
۴٫ متیل گزانتین‌ها
تئوفیلین
۵٫آنتاگونیست‌های لکوترین
مونته لوکاست
زفیر لوکاست
۶٫ آنتی‌بادی IGE
امالیزومب

بخش چهارم:
بیماری انسداد مزمن ریوی
۲-۴٫ بیماری مزمن انسدادی ریه
۲-۴-۱٫ تعریف
(Chronic obstructive pulmonary disease یا COPD) که همچنین به نام‌های دیگری همچون بیماری مزمن انسدادی شُش (COLD) و بیماری مزمن انسدادی مسیر هوایی (COAD) معروف است، نوعی بیماری انسدادی ریوی است که با محدود بودن مسیر هوایی به صورت مزمن شناسایی می‌شود. این بیماری به مرور زمان بدتر می‌شود (۶۴).
۲-۴-۲٫ علائم
معمول‌ترین نشانه‌های بیماری COPD سرفه، تولید خلط سینه، دشواری تنفس، خس خس سینه و ویزینگ است. این نشانه‌ها به مدتی طولانی همراه بیمار خواهند بود. در مورد شدید بیماری علائمی چون: تاکی‌پنه، سیانوز و ادم محیطی هم دیده می‌شود (۶۴).