۲-۲-۱-۴-۶-۲٫ تکنولوژی-Orasolv
این تکنولوژی متعلق به شرکت Cima labs Inc است و اولین تکنولوژی شرکت Cima برای تولید شکل دارویی سریع رهش بود که تفاوت‌هایی نسبت به تکنولوژی Zydis داشت زیرا محصول تکنولوژی Orasolv به صورت نامحسوس مانند یک قرص جوشان در بزاق پراکنده میشود. در واقع محصول این تکنولوژی یک قرص سریع باز شونده است که ماتریکس قرص کمتر از ۱ دقیقه حل شده و پودر روکش داده شده دارو آزاد می‌گردد. روش طعم پوشانی Orasolv فرمولاسیون مضاعف است، هم از روکش دادن پودر دارو استفاده می‌کنند و هم از حالت جوشان، زیرا طعم نامطلوب دارو فقط با شیرین کنندهها و طعم دهندهها از بین نمی‌رود.
بزرگترین و اصلی‌ترین عیب فرمولاسیونهای Orasolv مقاومت مکانیکی آنهاست قرص Orasolvظاهر یک قرص پرس شده‌ی معمولی را دارد در حالی که پر شدن قرصهای Orasolv تحت فشار بسیار کمی است که یک قرص ضعیف و شکننده را در مقایسه با قرص‌های معمولی میدهد به این دلیل شرکت Cima یک سیستم بسته‌بندی و جا به جایی خاص برای قرص‌های سریع رهش فراهم کرد.
اما مزیتOrasolv که اعمال فشار کم در هنگام پرس قرص در آن راستا است این است که این تکنولوژی از
روکش دادن ذرات برای طعم پوشی استفاده می‌کند و در حین تولید به طریق فوق لطمهای به آن وارد نمی‌شود در حالی که لیوفیلیزاسیون و درجات بالای پرس، اثر مخرب روی روش طعم پوشی دارد جدول ۲-۲-۳٫ این تکنولوژی بیشتر برای فرمولاسیونهای OTC استفاده میشود (۳۹).
جدول ۲-۲-۳٫ معرفی قرص‌های سریع رهش ساخته شده با تکنولوژی Orasoly

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

نام تجاری ماده مؤثره مواد جانبی
Remeron
Sol tab
میرتازپین
Mg 45 یا ۳۰- ۱۵
آسپارتام، اسید سیتریک، کراس پویدون، هیدروکسی پروپیل میتل سلولز، منیزیم استئارات، مانیتول میکروکریستالین سلولز، پلی متالریلات، پویدون سدیم بی کربنات، نشاسته، سوکروز، اسانس پرتقال

۲-۲-۱-۴-۶-۳٫ تکنولوژی Durasolv
تکنولوژی Durasolv نیز مانند Orasolv متعلق به شرکت Cima lab inc است. این تکنولوژی نسل دوم تکنولوژی‌های ساخت قرص سریع رهش شرکت Cimaاست که مشابه Durasolvمیباشد. ولی مقاومت مکانیکی محصول آن بیشتر است زیرا در هنگام ساخت قرص، می‌توان فشار بیشتری برای تراکم به آن وارد کرد در نتیجه علاوه بر مقاومت مکانیکی بیشتر، امکان تولید سریعتر قرص را فراهم نموده و آن را مقرون به صرفهتر میسازد. محصول سریع رهش تکنولوژی Durasolv خیلی با دوام و پایدار است به و می‌تواند هم در بلیسترهای معمولی و هم در بطری بستهبندی شود مانند جدیدترین فرمولاسیون Durasolv به نام Nulev که در بطری بسته‌بندی میشود (۳۹).
جدول ۲-۲-۴٫ معرفی قرص‌های سریع رهش ساخته شده با تکنولوژی Durasolv –

نام تجاری ماده مؤثره مواد جانبی
Nulev هیوسیامین سولفات آسپارتام، سیلکون، دی اکسید کلوئیدال، کراس پویدون، منیزیم استئارات، مانیتول، میکروکرویستالین سلولز، اسانس نعناع