۰۹/۲

 

 

 

عوامل تاکتیکی

 

 

مدیریت موثر فرایند انتقال

 

 

۹۴/۴

 

 

 

تشکیل تیم مناسب از حوزه های مختلف

 

 

۳۳/۴

 

 

 

هماهنگی بین عوامل پروژه، مدیریت صحیح انتقال اطلاعات، ارتباطات موثر

 

 

۹۷/۳

 

 

 

وجود استراتژی مناسب پیاده سازی

 

 

۹۵/۳

 

 

 

انتخاب تکنولوژی مناسب

 

 

۷۲/۳

 

 

 

داشتن برنامه مناسب و مدون برای اجرای فرایند

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۹۷/۲

 

 

 

عوامل فنی

 

 

آموزش کافی به عوامل پروژه و کاربران

 

 

۷۰/۴

 

 

 

مشارکت کاربران و عدم مقاومت ایشان در اجرای طرح

 

 

۶۶/۴

 

 

 

دوام حضور نیروهای متخصص و آموزش دیده

 

 

۴۵/۴

 

 

 

توسعه و تطبیق تکنولوژی با نیازهای سازمان و تست اشکال زدایی آن

 

 

۲۵/۴

 

 

 

ایجاد انگیزش بین اعضای پروژه و کارکنان

 

 

۱۶/۴

 

 

 

مستندسازی

 

 

۶۴/۳

 

 

 

استفاده مقتضی از مشاوران

 

 

۱۴/۲

 

 

۲-۸-۳- استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در مساله انتقال تکنولوژی
۲-۸-۳-۱- روش های تصمیم گیری چند معیاره و مدل های ریاضی
در زمینه انتخاب و انتقال تکنولوژی از برخی روش های برنامه ریزی ریاضیاتی استفاده شده است؛ ]۵۹[ برای مدلسازی انتخاب ابزار ماشین و مساله تخصیص عملیات در یک سیستم منعطف تولیدی از یک رهیافت GP فازی استفاده کردند. ]۶۰[ با بهره گرفتن از رویه ای دو فازی، مدل برای تصمیم گیری درباره مشکلات انتخاب تکنولوژی پیشنهاد نمود. در اولین مرحله، از DEA برای شناسایی تکنولوژی هایی که بهترین ترکیب از خصوصیات تامین کنندگان در زمینه پارمترهای اجرایی تکنولوژی را فراهم می کند، استفاده می شود. در دومین مرحله، از یک مدل MADM برای انتخاب تکنولوژی از میان موارد شناسایی شده در مرحله اول استفاده می شود. برای انتخاب بهترین تکنولوژی در حضور داده های اصلی و ترتیبی، ]۷[ یک رهیافت ابداعی را ارائه نمود که بر IDEA بنا شده است.
]۱۴[ در تحقیق خود ضمن تعریف و بررسی روش های انتقال تکنولوژی با بهره گرفتن از روش AHP به انتخاب روش بهینه برای انتخاب تکنولوژی دست زدند. جامعه مورد تحقیق ایشان شامل ۱۲۰ نفر از متخصصان انتقال تکنولوژی مطلع از شرایط شرکت ملی گاز ایران بود. در میان فاکتورهای مطرح شده برای انتخاب تکنولوژی، این محققان عواملی همچون نوع تکنولوژی، رقابت تکنولوژیکی، مهارت منابع انسانی، آموزش و توانمندسازی این منابع، میزان سرمایه گذاری و سطوح ریسک انتقال تکنولوزی را مورد توجه قرار دادند.
۲-۸-۳-۲- روش DEMATEL
]۲[ در تحقیق خود از داده های مبهم و محدودیت های وزنی برای انتخاب تکنولوژی استفاده نموده است. هدف از این مقاله ارائه روشی جدید است که از ترکیب تحلیل محدوده اطمینان داده های محاطی با DEMATEL فازی برای انتخاب تکنولوژی استفاده می کند.
]۳۳[ با بهره گرفتن از روش DEMATEL جنبه ها و شرایط ابداع تکنولوژی ها را در شرکت های تکنولوژی محور تایوانی مورد ارزیابی قرار داده و روابط علی و معلولی میان آنها را توضیح دادند.
]۱۵[ نیز در زمینه انتخاب تکنولوژی با بهره گرفتن از ترکیب روش های دلفی فازی، ANP و DEMATEL تحقیقی را انجام دادند. تحقیق ایشان به جهت انتخاب تکنولوژی OLED بوده است. از دید ایشان انتخاب تکنولوژی از دو بخش کلی تشکیل شده است که عبارتند از: (۱) ساخت مدلی براساس فاکتورهای بحرانی اقتصادی و فنی، و (۲) شناسایی زمینه های اهمیت تکنولوژی. براساس یافته های ایم مقاله، روش هایی که معیارها را مستقل از یکدیگر فرض می کند (همچون AHP) برای انعکاس واقعیت مناسب نیستند. از این رو، از ترکیب روش های DEMATEL و ANP به جهت ارائه مدلی برای انتخاب تکنولوژی به در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی و فنی استفاده می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
]۱۶[ با بهره گرفتن از مدل چندگانه [۲۷]UTAUT و DEMATEL فازی، به شناخت و درکی واضح از اثرات عوامل داخلی و خارجی و روابط میان تمام متغیرهای موثر بر پذیرش و استفاده از تکنولوژی های نوین در صنایع اقدام نمودند. به زعم ایشان استفاده از این مدل، تمام مشکلات ناشی از فقدان درک و تجربه کافی کاربران، کمبود مفاهیم آماری را از بین برده، و به وضوح، روابط علی موجود بین مدل UTAUT و اثرات هر کدام از این عوامل را بر پذیرش تکنولوژی از سوی کاربر را تشریح می کند. ایشان عوامل موثر را در گروه های اثرات اجتماعی، شرایط تجهیز کردن، استفاده داوطلبانه، توقع کارآیی و توقع تلاش دسته بندی نمودند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فصل سوم:
“روش شناسی پژوهش”

 

 

  •  
    1. مقدمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *