شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری فروش خدمات تلفن همراه :

در تحقیق به نام شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری فروش محصول، 6 عامل را شناسایی کرده است که به ترتیب عوامل ( نرخ کیفیت قیمت ، قیمت منصفانه ، قیمت مرتبط ، اعتماد به قیمت ، شفافیت قیمت ، قابلیت اطمینان قیمت ) رتبه بندی گردیده است که در زیر به شرح این عوامل می پردازیم:( محسن نظری ، 2014)

شفافیت قیمت : در اقتصاد ، شفافیت ، اشاره به برابری اطلاعات دارد.شفافیت قیمت زمانی وجود دارد که مشتری دریافت روشن ، جامع از قیمت ارائه شده ، داشته باشد. (پل ، 2011)

اعتماد به قیمت: اعتماد و تعهد به طور مثبت با نگهداری مشتری در ارتباط است . مشتری اعتماد به کسب و کار شخصی می کند زمانی که آن اعتماد در کسب و کار شخصی را احساس می کند. مشتری مطمئن می شود اگر و فقط اگر قادر به ارزیابی قیمت باشد، بنابراین ، اعتماد به قیمت به عنوان درک شخصی در نظر گرفته می شود.(موناکا[1] ، 2008)

کیفیت قیمت: مصرف کننده ارزش محصول را بر اساس 2 عامل ( قیمت درک شده و کیفیت درک شده ) تعریف می کند.اگر کیفیت درک شده از هزینه بیشتر باشد  ارزش مشتری بالا است و بالعکس. بنابراین ، کیفیت ، یک استراتژی با دوام رقابتی برای رشد و ارتقاء است .( متزلر[2] ، 2006)

قابلیت اطمینان قیمت : مشتریان معتقدند که قیمت های مطلوب ، ثابت و بدون تغییر غیره منتظره هستند.مشتریان قابلیت اطمینان بالایی از قیمت درک می کنند اگر هیچ هزینه پنهان و بدون هر گونه تغییر غیره منتظره در قیمت وجود داشته باشد.تغییرات غیره منتظره ، نه تنها مشتریان را متعجب می کند بلکه آنان به عنوان القا کننده رقابت ناعادلانه قیمت ، می توانند صنعت را تخریب کنند.به طور کلی ، قابلیت اطمینان قیمت ، به عنوان انتظارات قیمت مطرح شده و از متعجب شدن ،جلوگیری می کند.(پل ، 2011)

قیمت مرتبط: مشتریان در طول انجام فرایند تصمیم گیری خرید ، قیمت ها را مقایسه می کنند. قیمت های مرتبط یک محصول ، مستقیما بر رضایت مشتری ، تأثیرگذار است .به عبارت دیگر ، مشتریان نیاز به مقایسه قیمت یک محصول یا خدمت با دیگر رقبا دارند .(متزلر ، 2006).

قیمت منصفانه: این واژه به عنوان قضاوت تعریف شده است که آیا فرآیند و پدیده خرید ، منطقی و معقول است.طبق مطالعات انجام شده ، یک عامل روان شناختی است که مهمترین نقش در رضایت مشتری ایفا می کند.(پل ، 2011).

[1] Munnukka

[2] Matzler

]]>