– حفظ و تقویت پتانسیل‌های ارزشی با رویکرد فضاهای افزایش دهنده خاطره جمعی

ایجاد فضاهای امن برای تعامل شهروندان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

– استفاده از سیستم‌های روشنایی مناسب در شب برای تعامل شهروندان
– توجه به اندازه و مقیاس فضا با استفاده از الگوهای مناسب

تنوع

حضور گروه‌های متنوع در فضاهای جمعی

توسعه کاربری‌های جاذب جمعیت

– ایجاد فضاهای متنوع مناسب برای سنین مختلف با تاکید بر فضاهای چندمنظوره
– ایجاد کاربری‌های متناسب با نیاز محله و در جهت ارتقاء فعالیت‎های فرهنگی و هنری

سیما و منظر متنوع برای توسعه روابط اجتماعی

– استفاده از الگوهای متنوع فضاهای جمعی، در عین توجه به یکپارچگی
– توجه به خط آسمان و هویت ایرانی ـ اسلامی با استفاده از المان‌های فرهنگی جذاب
– استفاده از عناصر طبیعی در ترکیب با فضاهای عمومی با ترکیب نور و سایه

۳-۳-۷-منابع :
آلتمن، ایروین (۱۳۸۲)، “محیط و رفتار اجتماعی، خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام”، ترجمه: علی نمازیان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
الکساندر، کریستوفر و چرمایف، سرج (۱۳۷۱)، “عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی (به جانب یک معاری انسانی)”، ترجمه: منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
پورجعفر، محمدرضا، محمودی نژاد، هادی، رفیعیان، مجتبی و انصاری ، مجتبی (۱۳۸۷). “ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تأکید بر رویکرد CPTED”، تهران، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد ۱۹ ، شماره ۱۶٫
پور جعفر، محمدرضا.محمودی نژاد، هادی، (۱۳۸۸). ” طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری”، انتشارات هله، تهران
دانشپور، سید عبدالهادی. چرخچیان، مریم (۱۳۸۶)، “فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی”، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره ۴، شماره ۷
طالبی، ژاله،(۱۳۸۳).” روابط اجتماعی در فضاهای شهری”، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره۲۴، زمستان۸۳٫
عینی فر، علیرضا (۱۳۷۹)، “عوامل انسانی ـ محیطی مؤثر در طراحی مجموعه‌های مسکونی”، مجله هنرهای زیبا، شماره ۸، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، تهران.
قرائی, فریبا. (۱۳۸۳٫) “نقش خصوصیات کالبدی در افزایش تعاملات اجتماعی و ایجاد حس جامعه محلی.” تدوین توسط سیمین محقق و علی نیاکان. همایش توسعه محله ای، توسعه فضایی و کالبدی محله{۲} (دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران),
گیدنز، آنتونی (۱۳۷۸)، “جامعه شناسی”، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.
لقایی، حسنعلی، محمدزاده تبتکانلو، حمیده(۱۳۷۸)، مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهری، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره ۶، صص ۳۲-۴۳
لنگ، جان،(۱۳۸۶)، “آفرینش نظریه معماری (نقش علوم رفتاری در محیط) “،، ترجمه عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران. تهران.
لینچ، کوین ، (۱۳۸۳)، “سیمای شهر”،، ترجمه مزینی ، انتشارات دانشگاه تهران. تهران.
مدنی پور ، علی. (۱۳۸۹). “فضاهای عمومی و خصوصی شهر” مترجم: فرشاد نوریان، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ـ زمستان ۸۹٫
هال، ادوارد. تی(۱۳۷۶)، “بعد پنهان”، ترجمه: منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
هودسنی، هانیه (۱۳۸۴). “بهبود ساختاری-فضایی محلات شهری در چارچوب توسعه محله ای پایدار”. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
Argyle, M . Dean, J. (1965). “ Eye-contact, distance and affiliation” . Sociometry ۲۸:۲۸۹-۳۰۴,
Bassani, C., 2007. Five dimensions of social capital theory as they pertain to youth studies. Journal of Youth Studies, 10 (1), 17–۳۴٫
Gehl, J. (1987). “The life between buildings” New York: Van Nostrand Reinhold.
Hall, E, T. (1976) “The Silent Language”, Greenwich Conn.: Fawcett.