توسعه تعاملات اجتماعی

ایجاد ساختاری که ارتباط درون و بیرون خانه، مجتمع مسکونی و فضاهای جمعی را بهبود ببخشد

ایجاد انسجام در مجموعه

– استفاده از سمبل‌های اجتماعی و جذب کننده جمعیت
– مکان‌یابی عناصر اصلی محله و استفاده از فضاهای انعطاف‌پذیر و چند منظوره

ایجاد بستری برای انجام فعالیت‌های گروهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

– استفاده از بسترهای طبیعی برای توسعه عرصه‎های گروهی و فضاهای جمعی
– توجه به اندازه و مقیاس فضا، دادن خدمات و امکانات آسایش برای فعالیت‌های گروهی

توسعه مشارکت ساکنین

حضور فعال مردم

ایجاد بستر انجام فعالیت‌های گروهی

– دادن خدمات و امکانات آسایش و فعالیت برای حضور فعال مردم

ارتقای کیفیت زندگی جمعی

تامین نیازهای اولیه و زمینه تعامل همه افراد، گروه‌ها
)ایجاد حس تعلق، حس مکان، حس امنیت، حس خودارزشی، حس ارتباط با طبیعت، مسئولیت و حس خوداتکایی(

ایجاد شرایط آسایش فیزیولوژیک

– توجه به اقلیم و خرده اقلیم، و عناصر طبیعی مانند گیاه، آب، نورآفتاب
– توجه به کیفیت معابر و مصالح مناسب برای تسهیل پیاده‌روی و دوچرخه سواری
– استفاده از مصالح مناسب و توجه به صوت و سیستم‌های خورشیدی

توجه به کیفیت ظاهری و فیزیکی

– استفاده از گیاه، آب، نورآفتاب برای توسعه کیفیت ظاهری و فیزیکی
– استفاده از سیستم‌های روشنایی مناسب در شب برای ارتقای کیفیت ظاهری و فیزیکی
– استفاده از مصالح مناسب و تکنولوژی روز در جهت ایجاد آسایش

ایجاد بستر ارتباط با طبیعت

– استفاده از سمبل‌های طبیعی در فضای جمعی با توجه فضای سبز و توجه به اصول معماری منظر
– ایجاد پلازاها و مکان‌های عمومی درکنار فضای طبیعی با استفاده از نور طبیعی و تنوع نور و سایه

توجه به شرایط روحی- روانی ساکنین

– توجه به صوت و استفاده از مصالح مناسب با عنایت به شرایط روحی- روانی ساکنین
– استفاده از سمبل‌های معنوی، ارزشی و بخصوص محرمیت و اشراف