۳ـ۳ـ۵ـ۱ـ۲ کیف ………………………………………………………………………………………۸۵
۳ـ۳ـ۵ـ۲ اسلوب نداء …………………………………………………………………………………۸۵
۳ـ۳ـ۵ـ۳ التفات ………………………………………………………………………………………..۸۷
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۱ التفات از ضمیر غایب به ضمیر مخاطب …………………………………………۸۸
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۲ التفات از فعل ماضی به فعل مضارع……………………………………………..۸۹
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۳ التفات از فعل مضارع به فعل ماضی……………………………………………….۸۹
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۴ التفات از فعل ماضی به فعل مضارع مستقبل ……………………………………۹۰
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۵ التفات از آینده به مضارع ……………………………………………………………۹۰
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۶ التفات عددی ………………………………………………………………………….۹۰
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۶ـ۱ التفات کاهشی ………………………………………………………………………۹۱
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۶ـ۱ـ۱ التفات از جمع به مفرد ………………………………………………………….۹۱
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۶ـ۲ التفات افزایشی ………………………………………………………………………۹۱
۳ـ۳ـ۵ـ۳ـ۶ـ۲ـ۱ التفات از مثنی به جمع …………………………………………………………۹۱
۳ـ۳ـ۶ جملات خبری ……………………………………………………………………………….۹۲
۳ـ۳ـ۶ـ۱ اسلوب تأکید اخبار در سوره …………………………………………………………۹۲
۳ـ۳ـ۶ـ۱ـ۱ تأکید با »إنّ» …………………………………………………………………………….۹۳
۳ـ۳ـ۶ـ۱ـ۲ تأکید با «أنّ» …………………………………………………………………………….۹۴
۳ـ۳ـ۶ـ۱ـ۳ تأکید با «قد» …………………………………………………………………………….۹۶
۳ـ۳ـ۶ـ۱ـ۴ تاکید با استعمال «لام» به همراه «نون ثقیله» ………………………………….۹۶
۳ـ۳ـ۶ـ۱ـ۵ شیوههای فرعی تأکید ………………………………………………………………..۹۷
۳ـ۴ سطح صرفی (واژگانی) ……………………………………………………………………….۹۸
۳ـ۴ـ۱ مراتب وجودی (تدرج) …………………………………………………………………..۹۸
۳ـ۴ـ۲ هنجارگریزی ……………………………………………………………………………….۱۰۱
۳ـ۴ـ۲ـ۱ آشنایی‌زدایی صرفی …………………………………………………………………..۱۰۱
۳ـ۴ـ۲ـ۲ هنجارگریزی در حروف ……………………………………………………………..۱۰۳
فصل چهارم «سبکشناسی بلاغی(ادبی)» ۱۰۵
۴ـ۱ سبک‌شناسی ادبی سوره حج ………………………………………………………………۱۰۶
۴ـ۲ اعجاز ادبی قرآن ……………………………………………………………………………..۱۰۶
۴ـ۳ بلاغت قرآن ……………………………………………………………………………………۱۰۸
۴ـ۴ حسن مطلع و ختام سوره‌ها …………………………………………………………………۱۱۰
۴ـ۵ تصویر آفرینی در قرآن ……………………………………………………………………..۱۱۲
۴ـ۵ـ۱ تشبیهات سورهی حج …………………………………………………………………….۱۱۴
۴ـ۵ـ۱ـ۱ تشبیه بلیغ ………………………………………………………………………………….۱۱۷
۴ـ۵ـ۱ـ۲ تشبیه تمثیل ……………………………………………………………………………….۱۱۸
۴ـ۵ـ۲ استعارههای سورهی حج ………………………………………………………………..۱۲۰
۴ـ۵ـ۲ـ۱ استعاره مزدوجه …………………………………………………………………………۱۲۵
۴ـ۵ـ۲ـ۲ استعاره تمثیل …………………………………………………………………………….۱۲۶
۴ـ۵ـ۳ تشخیص (جان‌بخشی) ……………………………………………………………………۱۲۹
۴ـ۵ـ۴ مجاز …………………………………………………………………………………………..۱۳۱