۳ـ ۲ سطح آوایی ……………………………………………………………………………………..۴۱
۳ـ ۲ـ ۱ موسیقی ………………………………………………………………………………………۴۲
۳ـ۲ـ ۲ موسیقی یا نظم آهنگ قرآن …………………………………………………………….۴۳
۳ـ ۲ـ۲ـ ۱موسیقی بیرونی …………………………………………………………………………..۴۳
۳ـ ۲ـ۲ـ ۲ موسیقی درونی…………………………………………………………………………..۴۵
۳ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ ۱ تکرار ………………………………………………………………………………….۴۵
۳ـ ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ واج‌آرایی(نغمه‌ی حروف) سوره‌ی حج …………………………………….۴۶
۳ـ ۲ـ۲ـ۲ـ ۱ـ۲ تکرار حروف معانی ……………………………………………………………..۴۸
۳ـ ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ تکرار کلمه …………………………………………………………………………۴۹
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ۴ تکرار جمله ………………………………………………………………………….۴۹
۳ـ ۲ـ۲ـ۲ـ۲ جناس …………………………………………………………………………………..۵۰
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ جناس اشتقاق ………………………………………………………………………..۵۱
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ جناس مضارع ………………………………………………………………………..۵۳
۳ـ۲ـ۲ـ۳ موسیقی کناری ……………………………………………………………………………۵۴
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ سجع ………………………………………………………………………………………۵۴
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ ۱ـ۱عوامل پدیدآورنده سجع در سوره ی حج ………………………………….۵۵
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ ۱ـ۱ـ۱ تقدیم و تاخیر…………………………………………………………………….۵۶
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ ۱ـ۱ـ۲ حذف ………………………………………………………………………………۵۷
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ ۱ـ۱ـ۳ اعراب و فاصله …………………………………………………………………..۵۸
۳ـ۲ـ۲ـ۴ موسیقی معنوی(فکری) …………………………………………………………………۵۹
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ تضاد (طباق)…………………………………………………………………………….۵۹
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ـ۱ تضاد ظرفی …………………………………………………………………………..۶۰
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ـ۲ تضاد وصفی ………………………………………………………………………….۶۱
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۲ پارادوکس «ناسازواره»………………………………………………………………..۶۴
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۳ مراعات‌النظیر ……………………………………………………………………………۶۶
۳ـ ۳ سطح نحوی(ساختاری)……………………………………………………………………….۶۸
۳ـ۳ـ۱ عنصر تقدیم و تأخیر ………………………………………………………………………..۶۸
۳ـ۳ـ۲ اسلوب حذف…………………………………………………………………………………۶۹
۳ـ۳ـ۳ احتباک …………………………………………………………………………………………۷۱
۳ـ۳ـ۴ اسلوب قصر …………………………………………………………………………………..۷۴
۳ـ۳ـ۴ـ۱ اسلوب نفی و استثناء……………………………………………………………………..۷۵
۳ـ۳ـ۴ـ۲ قصر بوسیلهی «إنما»……………………………………………………………………….۷۶
۳ـ۳ـ۴ـ۳ قصر به روش «حرف عطف لکن»…………………………………………………….۷۷
۳ـ۳ـ۴ـ۴ قصر به روش «لو لا» ……………………………………………………………………..۷۸
۳ـ۳ـ۴ـ۵ قصر به روش«تقدیم ما حقه تأخیر» …………………………………………………..۷۸
۳ـ۳ـ۴ـ۶ شیوه‌های فرعی قصر ……………………………………………………………………۸۰
۳ـ۳ـ۵ جملات انشائی ……………………………………………………………………………….۸۱
۳ـ۳ـ۵ـ۱ استفهام ………………………………………………………………………………………۸۲
۳ـ۳ـ۵ـ۱ـ۱ همزه (أ) …………………………………………………………………………………۸۳