رضایت زناشویی، صمیمیت زناشویی

* نتایج پژوهش پوپکو۱۳۶ (۲۰۰۲) تحت عنوان ” نظریه بوئن:پژوهشی بر تمایز یافتگی،اضطراب اجتماعی و علائم روان شناختی” نشان داد که تمایز یافتگی با اضطراب اجتماعی وعلائم روان شناختی رابطه منفی معناداری دارد بدین معنا که هرچه تمایز یافتگی پایین تر باشد علائم روان شناختی و اضطراب اجتماعی بالا تر می رود.
* نتایج پژوهش جاکوز۱۳۷ (۲۰۰۲) تحت عنوان “رابطه بین تمایز یافتگی و تغییر توا نایی رهبری از طریق تمرکز بر هوش هیجانی ” بیان می دارد که تمایز یافتگی با توانایی رهبری رابطه مستقیم و معنادار دارد. ویژگی رهبری ابتدا از خانواده اصلی گرفته شده، با محیط تلفیق می شود .در واقع سطوح تمایز یافتگی می تواند پیش بینی کننده توانایی رهبری باشد، هوش هیجانی پلی میان این دو است..نتایج پژوهش به صورت بسیار جالب نشان می دهد که رهبری موثر و هوش هیجانی دارای ریشه های عمیق تا خانواده اصلی است. در حوزه صمیمیت
* پژوهش تاسکونا۱۳۸ (۲۰۱۰ ) تحت عنوان “شالوده ای برای درک صمیمیت” که بر روی ۱۰۰ از دانش آموزان دختر دبیرستانی ۱۵ -۱۸ ساله انجام شده است؛نشان می دهد که افرادی که هنوز هویتشان تشکیل نشده در روابط صمیمانه بی ثبات هستند.نتایج نشان داد بین صمیمیت و تشکیل هویت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
* نتایج پژوهش رودرینگز۱۳۹ (۲۰۰۹) تحت عنوان”سبک دلبستگی و رضایت صمیمیت ” بیان می کند اشخاصی با سبک دلبستگی ایمن از روابطه صمیمانه شان حداکثر رضایت را دارند.این پژوهش که بر روی ۲۰۰ زوج انجام شده رابطه مستقیم و معنی داری بین سبک دلبستگی و میزان رضایت از صمیمیت نشان می دهد
* رپی و اسپارون ۱۴۰(۲۰۰۹) در پژوهش خود تحت عنوان “خودافشایی،ابراز احساسات و صمیمیت در روابط عاطفی افرادی که هراس اجتماعی دارند” ۴۸ نفر مبتلا به اختلال هراس اجتماعی را به صورت در دسترس انتخاب کرده با پرسشنامه و مصاحبه به صورت بلند- مدت به این نتیجه رسیدند که افرادی که هراس اجتماعی دارند خودافشایی،ابراز احساسات و صمیمیت درروابطشان بسیار کم است.یافته ها نشان داد افسردگی و اضطراب به عنوان یک عامل پیش بین هراس اجتماعی است و البته افسردگی بر رابطه ضعیف و کم کیفیت با دیگران موثر است و همین مسأله کم کم باعث به وجود آمدن زمینه ی هراس اجتماعی می شود و این گونه این سیکل معیوب ادامه می یابد. این پژوهش بیان می دارد وقتی فردی که هراس اجتماعی دارد یک رابطه صمیمی را شروع می کند یا ازدواج می کند به صورت چشمگیری هراسش نسبت به آن فرد کم می شود هرچند که هراس نسبت به سایر افراد پایان نمی پذیرد، می تواند بر فوبی اجتماعی موثر باشد.
* پژوهش ساندیا ۱۴۱(۲۰۰۹) تحت عنوان “بافت اجتماعی،شادکامی زناشویی در زوجین هندی:تاثیر متقابل صمیمیت و ناسازگاری” که ۱۸۲ زوج هندو را بررسی کرده است نشان داد گرچه بعضی از معیار های صمیمیت مثل:همدلی،حمایت،مراقبت و.. جهانی هستند اما قسمت اعظمی از تصور فرد از صمیمیت و شادکامی تحت تاثیر فرهنگ است.میزان صمیمت هر جمعیت را با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی آن باید بررسی کرد.
* پژوهش داوینگ ۱۴۲(۲۰۰۸) تحت عنوان “سبک دلبستگی،رابطه رضایت از صمیمیت،باورهای مربوط به نقش جنسیتی و خود ابراز گری در روابط عاطفی” بر روی ۲۴۱ مرد وزن که در دامنه سنی۲۵-۲۸ سال بودند ،اجرا شده است.یافته ها نشان می دهد صمیمیت در نظر تمام مردم همراه گستره ای از دلبستگی(وابستگی) است.بنابراین رابطه و میزان صمیمیت فرد متاثر از نوع سبک دلبستگی است.همچنین باورهای مربوط به نقش جنسیتی به صورت مستقیم و معنی دار با صمیمیت در ارتباط است.
* پژوهش پاتریک۱۴۳ و همکاران(۲۰۰۷) تحت عنوان “صمیمیت،تمایز یافتگی و متغیرهای شخصیتی به عنوان عامل پیش بینی کننده رضایت زناشویی” بر روی ۱۲۴ فرد ۸۱ -۲۵ سال به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است.در این تحقیق پژوهشگران سعی کردند با تلفیق تئوری صمیمیت و تمایزیافتگی در ارتباط با متغیرهای شخصیتی بتوانند رضایت زناشویی را پیش بینی کنند. نتایج به دست داده نشان داد تمایز یافتگی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم مثبت و معنی داری دارد .همچنین افراد باویژگی های شخصیتی جرات ورزی،توفق طلبی،خود انضباطی نیز بالاترین حد رضایتمندی و صمیمیت زناشویی را به دست آوردند.
* پژوهش گابریل۱۴۴ و همکاران(۲۰۰۷) تحت عنوان “اجتناب از صمیمیت در روابط دوستانه” بر روی ۱۳۴ دانش آموز با نژادهای متفاوت انجام شده است.پژوهشگران متوجه شدند افراد با کسانی دوست و صمیمی می شوند که نسبت به جسم و توانایی های خود نگاه مثبتی دارند و از کسانی اجتناب می ورزند که خود را دوست نداشته و مدام خود را از منظر اجتماعی می بینند.
* پژوهش توربرگ و لیورز۱۴۵ (۲۰۰۵) تحت عنوان “وابستگی ،ترس از صمیمیت و تمایز یافتگی در میان مراجعان با اختلالات جسمی” بر روی ۱۵۸ مراجع در دسترس که معتاد به هروئین،الکل،آمفتامین ،کراک بودند ؛اجرا شد.نتایج نشان داد هرچه تمایز یافتگی پایین تر باشد،وابستگی و اجتناب از صمیمیت بالاتر می رود.نتیجه این تحقیق می تواند این فرضیه بوئن را که افرادی که تمایز یافتگی پایینی دارند در بلند مدت دچار اختلالات و مسائل جسمانی می شوند را تایید کند.
* پژوهش گومز۱۴۶ (۲۰۰۴) تحت عنوان”رابطه هوش هیجانی و تمایز یافتگی با صمیمت” نشان داد نمره کل تمایز یافتگی با تمام ابعاد هوش هیجانی و صمیمیت رابطه مثبت و معنی دار دارد بدین معنا که هرچه تمایز یافتگی فرد بالا تر باشد به همان میزان هوش هیجانی و صمیمیت او نیز بالاتر می رود.یافته بیان می دارد هوش هیجانی و تمایز یافتگی به صورت مشترک تا %۹۸می توانند صمیمیت را پیش بینی کنند.وقتی فرد سیستم عاطفی اش ثبات می یابد و یکپارچه می شود آنگاه می تواند بین هوش هیجانی و صمیمیت خود کنش و واکنش برقرار سازد. * فصل سوم: روش شناسی پژوهش مقدمه :
در این فصل به بررسی طرح پژوهش ،جامعه آماری و روش نمونه گیری پرداخته می شود.همچنین ابزار اندازه گیری و اعتبار و روایی آن، شیوه جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل آماری مورد بررسی قرار می گیرند.
۳-۱- جامعه آماری :
جامعه آماری مورد نظر در پژوهش حاضر عبارت از کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه غیر انتفاعی شاهرود در سال تحصیلی ۱۳۸۹ مشغول به تحصیل می باشند.
۳-۲- حجم نمونه:
چون مقیاس اندازه گیری پیوسته فرضیه های پژوهش دو دامنه است حجم نمونه طبق اصول علمی در سطح ۹۵./. به شرح زیر انتخاب می شود. براساس تحقیقات انجام شده برابر۸/. است.۱۴۷
جامعه آماری مورد نظر در پژوهش حاضر عبارت از کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه غیر انتفاعی شاهرود در سال تحصیلی ۱۳۸۹ مشغول به تحصیل می باشند.
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.ابتدا ۱۲۰ نفر انشجو به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنمه تمایزیافتگی و صمیمیت روی آنها اجراشد.دانشجویانی که میزان تمایزیافتگی وصمیمیت شان پایین از متوسط بود مشخص و از بین آنها ۶۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و به دو گروه مساوی تقسیم،به حکم قرعه یک گروه تحت عنوان گروه آزمایش و یک گروه به عنوان گروه کنترل مشخص شد.گروه آزمایش آموزش نظریه انتخاب را دریافت وگروه کنترل آموزش نظریه انتخاب را دریافت نکردند.
۳-۳ابزار اندازه گیری
جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از دو ابزار عمده به شرح زیر استفاده شد:
الف)پرسشنامه خود متمایز سازیDSI))
پرسشنامه خود متمایز سازی پرسشنامه اسکورن(۱۹۹۸)دارای ای ۴۶ سوال، پنج گزینه وچهار مولفه”جایگاه من” ،”واکنش پذیری عاطفی”،”جدایی عاطفی”،”هم آمیختگی با دیگران”است.
اسکورن وهمکاران(۱۹۹۸) با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای مقیاس کلی تمایز یافتگی ۸۸/. وبرای خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی ۸۳/. ،جایگاه من ۸۰/. ،گریز عاطفی۸۰/. ، هم آمیختگی با دیگران۷۴/. گزارش گرده اند
همچنین ضریب آلفا در پژوهش پلک وپوپکو(۲۰۰۴) ۸۴/. گزارش شده است.
در پژوهش اسکیان (۱۳۸۴) ضریب آلفای کرونباخ ۸۱/. گزارش شده است.همچنین در پژوهش سلطانی(۱۳۸۷) ضریب آلفای کرونباخ۹۴/. ودر پژوهش حدیدی(۱۳۸۹) ۸۴/. به دست آمده است که نشان دهنده پایایی بالای آن است.
از نظر هنجار یابی “پرسشنامه تمایز یافتگی” در ایران توسط اسکیان (۱۳۸۴) بر روی نمونه ۲۶ نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان اجرا شد. سوالهایی که همبستگی نسبتا پایین تری با کل آزمون داشت ، از نمره گذاری حذف شد.این سوالها عبارت بودند از: ۲۸،۱۸،۶
جدول(۳-۱)پرسشنامه خود متمایز سازی بر حسب مولفه
خرده مقیاس ها
تعداد سوالات مربوطه
سوال هایی که مولفه مورد نظر را می سنجد.
واکنش پذیری عاطفی
۱۱
۱,۶,۱۰,۱۴,۱۸,۲۱,۲۶,۳۰,۳۴,۳۸,۴۰
جایگاه من
۱۱
۴,۷,۱۱,۱۵,۱۹,۲۳,۲۷,۳۱,۳۵,۴۱,۴۳
گریز عاطفی
۱۲
۲,۳,۸,۱۲,۱۶,۲۰,۲۴,۲۸,۳۲,۳۶,۳۹,۴۲
هم آمیختگی عاطفی با دیگران
۱۲
۵,۹,۱۷,۲۲,۲۵,۲۹,۳۳,۳۷,۴۴,۴۵,۴۶ ب)پرسشنامه صمیمیت زناشویی (MIQ)
پرسشنامه صمیمیت در ازدواج ابتدا،استفان وندنن بروک و هانس برتمن۱۴۸ (۱۹۹۵)به نقل از عرفان اکبری،۱۳۷۴)در امریکا بر روی ۲۴۰ زوج به منظور سنجش صمیمیت زوج ها تهیه و اجرا شد.دارای ۵۶ سوال و ۵ گزینه در چهار مولفه”صمیمیت”،”میزان توافق زوجین”،”میزان صادق بودن”،”علاقه و محبت به یک دیگر”،”میزان پای بندی به تعهدات” است.
در پژوهش عرفان اکبری (۱۳۷۴) ضریب آلفای کرونباخ MIQ برای هریک از خرده مقیاس های :میزان صمیمیت،میزان توافق ، میزان صادق بودن، میزان علاقه و صمیمیت، میزان پایبندی به تعهدات به ترتیب برابر با: ۸۶/. ،۹۷/. ،۸۷/.،۸۰/.، ۸۷/. به دست آمده است.
پایایی این پرسشنامه در پژوهش میرباقری(۱۳۸۶) از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون ۸۳/. و برای هریک از خرده مقیاس های :میزان صمیمیت،میزان توافق ، میزان صادق بودن، میزان علاقه و صمیمیت، میزان پایبندی به تعهدات به ترتیب برابر با: ۸۱/. ،۸۲/. ،۷۷/. ،۸۰/. ،۸۰/. به دست آمده است. جدول(۳-۲)پرسشنامه صمیمیت زناشویی بر حسب مولفه
خرده مقیاس ها
تعداد سوالات مربوطه
سوال هایی که مولفه مورد نظر را می سنجد.
صمیمیت
۱۴
۹,۱۴,۱۷,۱۸,۲۳,۳۰,۳۷,۳۹,۴۰,۴۲,۴۶,۴۹,۵۱,۵۳
میزان توافق زوجین
۱۲
۲,۶,۱۲,۱۹,۲۰,۲۱,۲۷ ,۳۱,۳۲,۳۵,۳۶,۴۲
میزان صادق بودن
۱۲
۳,۸,۱۳,۲۲,۲۸,۲۹,۳۳,۳۸,۴۳,۴۸,۵۰,۵۲
علاقه و محبت به یک دیگر
۸
۱,۵,۷,۱۶,۲۶,۴۵,۵۵,۵۶
میزان پای بندی به تعهدات
۱۰
۴,۱۰,۱۱,۱۵,۲۴,۲۵,۳۴,۴۴,۴۷,۵۴
۳-۴-۱- محاسبه پایایی ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *