زندگی صنعتی، نوعی تنوع و آرامش ایجاد می‌‌کند.( صرامی،1384،ص 53) با توجه به قابلیت‌های صنایع دستی از جمله بهرهوری بالا، امکان استفاده از مهارت‌های بومی و ایجاد اشتغال، امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به صنایع دستی به عنوان صنعتی درآمدزا و دارای ارزش افزوده می‌نگرند و با سرمایهگذاری در این حوزه سودهای کلانی برداشت می‌کنند. (معموری و آزادزاده، 1388) در واقع، صنایع دستی روستایی مکمل فعالیت‌های زراعی و دامپروری دهقانان است. این بخش از فعالیت تولیدی، که کار زنان وکودکان است، جنبه تولید خانوادگی دارد و برتولید افزارمندی مبتنی نیست.( گل محمدی،1389، ص 86)
ایران به اتفاق چین و هند 3 قطب اصلی صنایع دستی جهان را تشکیل می‌دهند، اما به اعتقاد یونسکو ایران به لحاظ تنوع تولید و تعداد رشته‌های تولیدی زنده بزرگترین کشور جهان در بعد صنایع دستی محسوب می‌شود هم اکنون بیش از 256 رشته فعال صنایع دستی در کشور فعال است. اما متاسفانه از لحاظ درآمدزایی و اقتصادی از پتانسیل‌‌های موجود به خوبی بهره‌برداری نشده است. (یزدانی، 1389، ص 86) اگرچه در کشور ما صنایع دستی به لحاظ تنوع منحصر به فرد است اما در بعد شناسایی سلیقه توریسم خارجی کار چندانی صورت نگرفته است. اما چین و هند هر دو چه در تولید صنایع دستی و چه در اطلاع رسانی و تبلیغات هنر و محصولات خود روش‌ های نوین را بکار گرفته و این هم کیفیت اجناس و هم سلیقه‌های بازار جهانی را مورد توجه قرار می‌دهد اما سیاست‌گذاری‌های ایران برخلاف این دوکشور عمدتاً بر‌اساس حفظ سنت بوده است. ایران در سال‌های اخیر شاید به دلیل واهمه از دست رفتن سنت‌ها و ارزش‌ها شتاب لازم برای همگام بودن با تکنولوژی روز را نداشته است. (امینی و حاجی بیک لو،1382، ص 7). همچنین ورود کالاهای صنایع دستی از سایرکشورها به ایران در سالهای اخیر افزایش دوچندانی یافته و موجب رکود در تقاضای بازار شده است. (کرباسی و یعقوبی،1390، ص 2) این کشورها و دیگر کشورهایی که در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند با تشخیص نیاز بازار و سلیقه خریدار بازار ما را
تحت ‌الشعاع قرار داده‌اند و حتی با کپی‌برداری از محصولات صنایع دستی ما و ایجاد تنوع در محصولاتشان این صنعت را با مخاطراتی روبرو کرده‌اند. (یزدانی، 1389، ص 54) از طرفی در ایران بخاطر نبود ارتباط فعال با خارج از کشور و عدم آگاهی از تقاضای بین المللی ازجانب تولید کننده داخلی، بسیاری ازکارشناسان داخلی صنایع دستی معتقدند که در بخش طراحی، ابتکار و خلاقیت زیادی وجود ندارد. درواقع اثری که چندین سال پیش تولید شده است. اکنون نیز به همان صورت تولید می‌شود در حالی که بسیاری از سلیقه‌ها در عرصه بین‌الملل امروز تغییرکرده است و در جهانی که امروز با شعار لزوم محوریت مشتری تجارت می کند عدم اطلاع کافی از سلیقه‌های مشتریان در بازارهای از جانب تولیدکنندگان صنایع دستی موجب ربوده شدن گوی از جانب رقبای ایران شده است. (امینی و حاجی بیک لو،1389، ص 2). بنا به اطلاعات منتشره از سوی دست ‌اندرکاران وکارشناسان صنایع دستی، فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب، صنایع دستی ایران را در مظلومیت قرار داده است، چنانکه از تبلیغات با عنوان حلقه مفقوده صنایع دستی کشور یاد می‌شود. حال آن که با تبلیغات مناسب محصولات و تولیدات این صنعت، می‌توان جایگاه آنها را در بازارهای هدف تثبیت کرد و توان رقابت کشور با تولیدات سایرکشورها را ارتقا داد. تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر تعیین محصولات بر مبنای نیاز و خواسته‌های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات، توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است.( روستا، ونوس، ابراهیمی،1389، ص 16).

1-4. فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)
سوالات تحقیق:
آیا اجرای آمیخته‌های بازاریابی راهی برای توسعه بازار صنایع دستی می‌باشد؟
آیا حمایت دولت بر توسعه صادرات صنایع دستی موثر می‌باشد؟
آیا تجارت الکترونیک می‌تواند کمکی به توسعه بازار صنایع دستی کند؟

1-5. اهداف پژوهش
هدف اصلی:
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بازار صنایع دستی استان تهران

اهداف فرعی:
تعیین تأثیر محصول بر فروش و صادرات صنایع دستی
تعیین تأثیر تجارت الکترونیک بر فروش و صادرات صنایع دستی
تعیین تاثیر حمایت دولت بر فروش و صادرات صنایع دستی

1-6. شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
1-6-1. صنایع دستی
صنایع دستی چه در بیان عادی و چه در اصطلاح فنی مفاهیم متعددی دارد، به این معنا که گاهی حاکی از نحوه ساخت کالاست مانند (دست ساز) و گاه بازگوکننده ویژگی هر محصول است، مانند صنعت دستی، هنری و غیره.
در « داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ » ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﺎی واژه ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ: « ﻣﻬﺎرت، ذوق و ﺑﯿﻨﺶ اﻧﺴﺎن درﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد» و ازدﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎد «ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮدﻫﺨﺪا» ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻗﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﻠﺰی و ﻏﯿﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ « ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﯿﻦ» را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ‌ﻫﺎﯾﯽﮐﻪ دﺳﺖ در آن دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ و ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد است». به ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ آنﮔﺮوه از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻃلاق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ: «ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﯿﻨﺶ‌ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ذوق و ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ اﯾﺮان اراﺋﻪﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.: ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ازهنر ـ صنعت اطلاق می‌شود که به طور عمده با بهره گرفتن از مواد اولیه بومی و اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪﮐﻤﮏ دﺳﺖ و اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮلاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ آن ذوق ﻫﻨﺮی و ﺧلاﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮلات از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ (عمرانی، 1390، ص 3).
صنایع دستی در لغت نامه دهخدا عبارتست از آن چه که با دست ساخته می‌شود از قالی، پارچه و ساخته های فلزی و غیره (لغت نامه دهخدا، ص280).

1-6-2. تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه جهانی اینترنت بیان کرد. این امور می تواند شامل عمده فروشی و خرده فروشی در کالاهای فیزیکی و غیرفیزیکی، ارائه سرویس‌های مختلف به مشتریان و دیگر امور تجاری باشد. (کمالی رضایی و آقانبی، 1388، ص 20)
تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا مبادله کالا، خدمات، اطلاعات را از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت تشریح می کند.(مانیان و زندی‌منش، 1391، ص 14)

1-6-3. آمیخته بازاریابی
آمیخته بازاریابی شامل 4 عنصر اصلی قیمت، محصول، مکان و ارتقای فروش می‌باشد، که همه خریدارن تحت تاثیر عناصر گوناگون آمیخته بازاریابی‌اند و تصمیم گیری آنها وابسته به نوع محصول و ویژگی‌های آن، شیوه‌های قیمت گذاری و روش‌های پرداخت، امکانات و تسهیلات توزیع و روش‌های ترغیبی و ترفیعی شرکت هاست.(روستا و همکاران، 1389، ص 144)
آمیخته بازاریابی شامل تمامی متغیرهای است که سازمان می تواند در ارتباط با بازار هدف و نیز برای ارضای تقاضای بازار، آنرا کنترل کند. زمانی که گروه خاص مشتریان (بازار) مشخص شده و مورد تحلیلی قرار گرفته باشند، سازمان می‌تواند بطور مستقیم فعالیت‌های خود را در جهت برطرف کردن نیازهای بازار بشکلی سودمند آغاز کند.

1-6-4. نقش دولت
دولت‌ها نفوذ مستقیم بر روی عوامل تعیین کننده دارند، به صورت غیر مستقیم از طریق سیاست‌های پولی و مالی و به طور مستقیم به عنوان خریدار عمده کالاها و خدمات بر روی شرایط تقاضا اثر می‌گذارد.
دولت به عنوان سیاست گذار موضوعات کارگری، آموزش، تشکیل سرمایه، منابع طبیعی و استانداردهای کالا بر روی منابع اثر می‌گذارد. دولت با تقویت عوامل تعیین کننده، مزیت قابتی شرکت‌ها را در داخل کشور بهبود می‌بخشد. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند مزیت رقابتی را بهبود ببخشد و یا آن را کاهش دهد، اما نمی‌تواند نسبت به ایجاد آن اقدام کند.(ابراهیمی، 1390، ص 278)

2-1. مقدمه
در این فصل به مرور مبانی تئوریک و پژوهش در باب مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش اول به بررسی مفاهیم اصول بازاریابی، تجارت الکترونیک و نقش دولت در بخش دوم به طور اجمالی در زمینه تاریخچه صنایع دستی و ماهیت آن، تاریخچه و سیر تطور هنر قلم زنی و در بخش سوم به چارچوب نظری تحقیق خواهیم پرداخت.

2-2. اصول بازاریابی
2-2-1. مفاهیم اساسی بازاریابی
مدیریت بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پندار، قیمت گذاری، تبلیغات پیشبردی و توزیع ایده‌ها، کالاها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتی که به تامین اهداف انفرادی و سازمانی منجر می‌گردد (کاتلر، 1388، ص 52).
در طول سه دهه گذشته مفهوم بازارایابی تغییرات عمده‌ای کرده است. مفهوم قدیمی بازاریابی بر روی تولید کالا متمرکز بوده و شرکتها تلاش خود را برای تولید محصولات بهتر و بیشتر م
تمرکز می‌کردند، هدف شرکتها سود آوری بیشتر و وسیله نیل به آن فروش یا ترغیب مشتریان بلقوه برای خرید کالاهای شرکت بود. مفهوم جدید بازاریابی که از دهه 1960 مورد توجه قرار گرفت، تمرکز بازاریابی از محصول به سوی مشتری تغییر داد. هدف شرکت باز هم سود آوری بیشتر بود، اما وسیله نیل به هدف توسعه یافت و کلیه عناصر آمیخته بازاریابی یا «4P» یعنی محصول، قیمت، فعالیت‌ های تشویقی و ترغیبی (ترفیعات) و مکان (کانال توزیع) را در برگرفت (ابراهیمی، 1390، ص 21).
دلایل اصلی برای اینکه ترکیب بازاریابی یک مفهوم قدرتمند است این می باشد که باعث میشود اداره و کنترل بازاریابی آسان به نظر برسد امکان جداسازی بازاریابی از دیگر فعالیت‌های شرکت وسنجش وظایف بازاریابی برای متخصصان را فراهم می کند،و مولفه های ترکیب بازاریابی میتوانند موقعیت رقابتی شرکت را تغییر دهند. همچنین مفهوم ترکیب بازاریابی دو منفعت مهم هم دارد .نخست آنکه یک ابزار مهم برای توانمند کردن فرد به کار می رود تا او را قادر سازد ببیند که آیا کار مدیران بازاریابی تا حد زیادی تنها به معنی فداکردن منافع پایداری رقابتی یک نفر در ترکیب بازاریابی به معنای کسب منافع دیگران می باشد یانه. دومین مزیّت ترکیب بازاریابی این است که به آشکار ساختن ابعاد دیگر کارمدیر بازاریابی کمک میکند. همه مدیران باید منابع موجود را به تقاضای مختلف اختصاص دهند و مدیر بازاریابی به ترکیب این منابع موجود را در میان ابزارهای رقابتی مختلف ترکیب بازاریابی اختصاص خواهد داد در انجام یک چنین کاری این مسئله به القای فلسفه‌ی بازاریابی در سازمان کمک خواهد کرد. (گوی ، 2002، ص 2)

2-2-2.آمیخته بازاریابی
متغییرهای قابل کنترلی که شرکت می تواند با استفاده و ترکیب مناسب آنها بازار هدف خود را اراضی نماید.(مک کارتی و پرالتی، 1987) پس از آن با تغییر جزیی این تعریف توسط آرمسترانگ بیان شد:”مجموعه ای از متغییرهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت در هم می‌آمیزد تا پاسخی را ایجاد کند که می خواهد به بازار هدف ارائه نماید”. (کاتلر و آرمسترانگ ، 1989)
برنامه‌ریزی ترکیب عناصر بازاریابی با تعیین چیزی برای عرضه به بازار که نیازها و خواسته‌های مشتریان را تامین کند آغاز می‌شود. مشتری بر مبنای ارکان سه گانه‌ای درباره‌ی آن چیزی که به بازار عرضه می‌شود قضاوت می‌کنند. این ارکان سه گانه ویژگی‌‌های کالا و کیفیت آن، ترکیب خدمات و کیفیت آن و مطلوب بودن قیمت فروش محصول است.(کاتلر، 1388، ص 468).
ترکیب بازاریابی بکار رفته در یک شرکت خاص بر اساس منابع، شرایط بازاری و نیازهای درحال تغییر ارباب رجوع ها متغیر خواهد بود. اهمیت برخی عناصر در ترکیب بازاریابی در هر نقطهای از زمان متغیر خواهد بود. تصمیمات نمی توانند بر مبنای یک عنصر ترکیب بازاریابی و بدون بررسی تاثیر آن بر روی عناصر دیگر اتخاذ شوند (لو و کاک 1997). همانگونه مک کارتی1960، خاطرنشان ساخت که” تعدادی از راهبردهای احتمالی ترکیب بازاریابی نامحدود است”(گوی، 2002، ص 4-2).

2-2-2-1.محصول
محصول یا کالا هر آن چیزی است که برای تامین یک خواسته یا نیاز در بازار عرضه می‌شود.(کاتلر، 1388، ص 469).
محصول شامل ترکیبی آمیخته کالاهاوخدماتی است که شرکت به ﺑازارهدف خودارائه می‌دهد. این عنصر دربرگیرنده هشت جزء به شرح ذیل می‌باشد.. (کاتلر،۱۳۸۵،ص۱۳۳ – ۱۳۱)

2-2-2-1-1.تنوع کالا
تنوع به موجود بودن محصول درمدلها، تیپها و به طرحهای مختلف مطابق با خواسته‌ها و انتظارات مصرف کنندگان، دلالت دارد. باتوجه به اینکه مصرف کنندگان دارای رده‌های مختلف سنی، جنسی، طبقاتی و غیره می‌باشند و میزان درآمد آن‌ها و همچنین خواسته‌ها و انتظاراتشان، نیز متفاوت است، بنابراین نیاز به کالاهایی با تنوع مورد نیاز است)جانگ یونگ کیم و دیگران ،2003، ص 1001).

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-2-1-2. کیفیت کالا
در نگرش سنتی، کیفیت محصولات در پرتو ویژگی‌ها صفات فیزیکی آن از قبیل استحکام و قابل اعتماد بودن ارزیابی می‌شود، ولی امروزه بسیاری از شرکت‌ها مفهوم کیفیت را مورد بررسی مجدد قرار داده‌اند. این شرکت‌ها متوجه شدند که مطلوبترین و موفق‌ترین محصول در جهان اگر نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان را برآورده نکند ایده‌آل محسوب نمی‌شود، تعریف جدید کیفیت در چاچوب این مفاهیم چنین است: «درجه‌ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد» (روستا و همکاران، 1389، ص 249)، در تعریف امروزی کیفیت به معنای مطابقت با استاندارد های برتر و برآورده ساختن نیازهای مشتریان است (گلوبال و پرودا ، 2007، ص 245).
کیفیت کالا توانایی وقابلیت‌های کالادرانجام وظایف محوله رانشان می‌دهد.کیفیت، ویژگی‌هایی نظیر دوام یا استحکام، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تعمیرپذیری آسان، کیفیت عملکرد، کیفیت انطباق وسایر صفات ارزشمند کالا را در بر می‌گیرد .اندازه‌گیری بعضی از این صفات، به طور عملی
امکان‌ پذیر است. از نظر بازاریابی، کیفیت برمبنای برداشت‌های ذهنی خریداران، اندازه‌گیری می‌شود)فیلیپ کاتلر،۱۳۸۵، ص۳۲۰).

2-2-2-1-2-1. مهر اصالت یونسکو
یکی از برنامه‌های بهبود بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات است و کیفیت بالاتر، شرط لازم و کافی برای ارتقای بهره‌وری محسوب می‌شود. همان گونه که فعالیت‌های اقتصادی پیوسته در حال توسعه است، انتظارات و نیازمندی‌های مشتریان نیز در حال دگرگونی است. افراد همواره خواهان کیفیت بهتر هستند. از سوی دیگر صنایع دستی به عنوان بخشی مهم و تأثیرگذار در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی، نقش مهم و ارزنده‌ای در توسعه اقتصادی

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *