بند سوم) آثار شدید بزه دیدگی ۱۴۹
بند چهارم) جنسیت ۱۵۰
بند پنجم ) انزوای اجتماعی ۱۵۰
بند هفتم) میزان درآمد ۱۵۱
بند هشتم) بازنشستگی ۱۵۲
بند نهم) تحولات اجتماعی ۱۵۳
بند دهم) رسانه‌ها ۱۵۳
گفتار دوم : علل نرخ بزه دیدگی کمتر در میان سالمندان ۱۵۴
بند نخست) سالمندان، آماجی با جذابیت کمتر ۱۵۴
بند دوم) کمتر در دسترس بودن سالمندان ۱۵۵
بند سوم) کمتر در معرض خطر قرارگرفتن سالمندان ۱۵۵
بند چهارم) حضور کم رنگ سالمندان در فعالیتهای غیر قانونی و منحرفانه ۱۵۶
گفتار سوم : تناقض بزه دیدگی کمتر و ترس از جرم بیشتر در میان سالمندان ۱۵۷
مبحث سوم:راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم سالمندان ۱۵۹
بند نخست ) برنامه جامعه امن تر برای سالمندان ۱۶۰
بند دوم) نگهبانان محله ۱۶۱
بند سوم ) اجرای برنامه امنیت خانه به خانه ۱۶۲
بند چهارم) حمایت از بزه دیدگان سالمند ۱۶۳
بند پنجم ) قانون الزام به آگاهی از علم سالمند شناسی در اداره پلیس آمریکا ۱۶۳
بند نخست) قفلهای رایگان و ایمن سازی خانه‌ها استرالیا ۱۶۵
بند دوم) زنگ‌های هشدار دهنده شخصی در ولز جنوبی ۱۶۵
بند سوم) بهبود وضعیت گذرگاه عابر پیاده در بالتیمور ۱۶۶
بند چهارم) بهبود روشنایی خیابان‌ها در انگلستان ۱۶۶
بند پنجم ) تجهیزات حفاظتی برای کاهش ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی در انگلستان ۱۶۷
بند ششم) برنامه ارتقای امنیت اجتماعی سالمندان در ایرلند شمالی ۱۶۸
نتیجه گیری ۱۶۹
فهرست منابع : ۱۷۶
الف) منابع فارسی ۱۷۶
(۱) کتابها : ۱۷۶
(۲) مقاله‌ها : ۱۷۷
(۳) تقریرات ۱۸۲
(۴) سایت داخلی ۱۸۲
(۵) روزنامه‌ها ۱۸۳
ب) منابع لاتین ۱۸۳
(۱) کتاب ۱۸۳
(۳) سایت‌های خارجی ۱۸۴
مقدمه
مطالعه در تاریخ جوامع بشری از آغاز تاکنون حکایت از آن دارد که برخی از نیازهای انسان به رغم پیشرفت‌هایی که در مسیر تاریخی او صورت گرفته، هنوز با او همراه است و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه ابعاد جدیدتری را به خود اختصاص داده که در گذشته مطرح نبوده است. یکی از مهم‌ترین این نیازها، نیاز به امنیت و آرامش است. از آن جایی که امنیت یک نیاز اولیه زندگی اجتماعی و جز حقوق شهروندی محسوب می‌شود، تأمین امنیت شهروندان از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها محسوب می‌شود و پلیس به عنوان یکی از سازمانی‌های رسمی‌کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به این نیاز اساسی ایجاد شده است.
امروزه بیش از روزگاران پیش، جرم، احساس ناامنی، ترس از جرم و بزه‌دیدگی از مهم‌ترین تهدیدات جوامع بشری به شمار می‌رود و پلیس به عنوان نیروی مقتدر و آموزش دیده، مقابله با این دسته از تهدیدات را بر عهده دارد. ممکن است این دیدگاه وجود داشته باشد که ترس از جرم، تنها یک احساس است، مفهومی بسیار مبهم و مشکلی کاملاً غیر ملموس که تلاش برای کنترل آن چندان ضرورتی ندارد؛ کاهش ترس از جرم باعث هدر رفتن منابع می‌شود و پلیس می بایست برای کاهش نرخ جرایم که مهمتر از ترس از جرم است، از منابع محدود خود استفاده کند. اما باید به این نکته توجه داشت که ترس از جرم تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیتی است که با زندگی اجتماعی انسان‌ها گره خورده است. ترس از جرم می‌تواند مردم را در خانه‌هایشان محبوس کند، منجر به مراقبت غیر ضروری شهروندان از خود می‌شود و سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش می‌دهد. «ترس از جرم موجبات محدودیت و ناتوانی شهروندان برای استفاده از حقوق و آزادی‌های اولیه آنها را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، حق رفت و آمد آزادانه از جمله حقوق بنیادین شهروندی است که در عین حال زمینه برخورداری از بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق بر ارتباط با دیگران، حق اشتغال، آموزش، تفریح و حضور در اجتماع و. . . را نیز تأمین می‌کند. در نتیجه حق بر رفت و آمد ایمن و آزاد دچار اختلال جدی می‌شود؛ زن یا مرد، کودک یا نوجوان، سالمند یا جوانی که در معرض ترس از جرم قرار گرفته است، فضای زیست اجتماعی را ایمن و مصون از تعرض تلقی نخواهد کرد»[۱]
بنابراین ترس از جرم یک احساس است که کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را به طور گسترده تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین اگر مبارزه با جرم در سطح جامعه و مبارزه با مجرمان و بر هم زنندگان امنیت و آسایش عمومی از وظایف بنیادین پلیس محسوب می‌شود، توجه به سایر پیامدهای جرم از جمله ترس از جرم به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان‌های پلیسی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا اگر مردم به هیچ وجه احساس امنیت نداشته باشند، مبارزه با جرم و تأمین امنیت واقعی، کافی نخواهد بود.
۱- بیان مسأله :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است