فصل نخست : پلیس و کاهش ترس از جرم زنان ۹۵
مبحث نخست : زنان، بزهدیدگی و ترس از جرم ۹۶
گفتار نخست : بزه دیدگی زنان بر اساس معیار جنسیت ۹۶
بند نخست ) جرایم جنسی ۹۶
بند دوم) خشونت خانگی ۹۸
گفتار دوم : پدیده ترس از جرم در میان زنان ۱۰۱
بند نخست: میزان ترس از بزه دیدگی در زنان ۱۰۱
بند دوم ) تفاوت سطح ترس از جرم میان زنان و مردان ۱۰۵
گفتار سوم: علت یابی ترس از جرم در میان زنان در پرتو نظریه‌های جرم شناختی ۱۰۹
بند نخست) نظریه‌های غیر محیطی پیرامون ترس از جرم زنان ۱۰۹
الف- نظریه آسیب پذیری و ترس از جرم زنان ۱۰۹
ب- نظریه فمینیستی و ترس از جرم زنان ۱۱۱
ج- نظریه عدم ادغام اجتماعی و ترس از جرم زنان ۱۱۲
د- نظریه تجربه بزه دیدگی و ترس از جرم زنان ۱۱۲
هـ – نظریه اعمال روزمره و ترس از جرم زنان ۱۱۴
و- بازتاب رسانه ای و ترس از جرم زنان ۱۱۴
بند دوم ) نظریه‌های محیطی پیرامون ترس از جرم زنان ۱۱۶
الف- کیفیت فضاهای شهری ۱۱۶
ب- بی نظمی‌های فیزیکی و اجتماعی ۱۱۷
مبحث دوم : راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از بزه دیدگی در میان زنان ۱۱۹
گفتار نخست : استخدام نیروی زن در سازمان‌های پلیسی ۱۱۹
بند نخست) تشکیل پلیس زن ۱۱۹
در اکثر کشورها آنچه برای اولین بار سبب استخدام زنان در دستگاه پلیس شد، خطر افزایش جرایم جنسی و دیگر جرایمی بود که زنان درگیر آن بودند و به این ترتیب حمایت از زنان، وظیفه پلیس زن محسوب می شد. ۱۱۹
بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان ۱۲۱
گفتار دوم: برنامه‌های عملی پلیس برای کاهش ترس ناشی از خشونت خانگی در میان زنان ۱۲۴
بند نخست) برخورد چند بعدی با خشونت خانگی ۱۲۴
بند سوم ) مداخله چند مرحله ای پلیس در برابر خشونت خانگی ۱۲۵
بند چهارم )پلیس ولز و صدور حکم پیشگیری از خشونت ۱۲۵
بند پنجم) گروه دیانا و برخورد با خشونت خانگی در اسپانیا ۱۲۶
گفتار سوم : نظارت و کنترل متمرکز در نقاط جرم خیز شهری ۱۲۷
بند نخست) افزایش خطر شناسایی و دستگیری مجرمان ۱۲۷
گفتار چهارم : پلیس و ارائه خدمات حمایتی برای زنان بزه دیده ۱۲۹
گفتار ششم :مشارکت چند جانبه میان پلیس و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای بهبود فضاهای شهری ۱۳۴
فصل دوم :پلیس و کاهش ترس از جرم سالمندان ۱۳۸
مبحث نخست : سن، بزه دیدگی و ترس از جرم ۱۳۹
گفتار نخست : بزه دیدگی سالمندان برحسب متغیر آسیب شناسانه سن ۱۳۹
گفتار سوم : بزه دیدگی احتمالی سالمندان ۱۴۳
گفتار چهارم : تأثیر سن بر ترس از جرم ۱۴۵
مبحث دوم : سالمندان، افرادی با احتمال بزه دیدگی پایین و ترس از جرم بالا ۱۴۸
گفتار نخست: علت سطح بالای ترس از جرم در میان گروه سالمندان ۱۴۸
بند نخست) آسیب پذیری ۱۴۸

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.