خیلی زیاد

۱۶۸

۸/۳۷

زیاد

۶۶

۸/۱۴

تاحدودی

۶۶

۸/۱۴

کم

۴۵

۱/۱۰

خیلی کم

۱۰۰

۵/۲۲

جمع کل

۴۴۵

۱۰۰

(نتایج نظرسنجی ناجا درباره احساس امنیت شهروندان با مشاهده پلیس)
ب- پلیس در دسترس و مجاور
حداعلای حضور مشهود پلیس در جامعه، تحقق پلیس در دسترس و مجاور[۱۳۴] است، این الگوی پلیسی نیز مشابه راهبردهای کاری و سازمانی الگوی پلیس جامعه محور، بدواً مبتنی بر تفکر برقراری مشارکت مؤثر بین پلیس و جامعه محلی برای تأمین امنیت و حفظ نظم است یک نیروی پلیس قابل دسترس و نزدیک با مردم به اصول پلیس جامعه محلی (تمرکز زدایی، مسئولیت جغرافیایی، سازماندهی سرزمینی) متعهد است. [۱۳۵] بر همین اساس استفاده‌های پلیس درصدد آنند تا افسران دائمی تری را برای محله‌ها و حوزه‌های نگهبانی تعیین نمایند و به طور کلی میزان آشنایی بین ساکنان و پلیس را افزایش دهند. یکی از خروجی‌های مدنظر این اقدامات امور پلیسی شخصی شده است. افسرانی که مردم ساکن حوزه نگهبانی خود را می شناسند وبرای حفاظت از آن‌ها احساس مسئولیت پذیری می‌کنند و ساکنانی که می توانند پلیس محله خود را شناسایی کنند. [۱۳۶] زمانی که افسران در صدد درک نگرانی‌های هشروندان بر می آیند و سپس نگرانی‌ها را مورد خطاب قرار دهند، مردم احساس امنیت خواهند کرد، به این ترتیب امور پلیسی شخصی شده در برنامه کاهش ترس عنصری مهم به شمار می رود. [۱۳۷]
اخیراً پلیس محله محور فعالیت خود را در قم آغاز کرده است. سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت : «از اقدامات پلیس قم در سال ۱۳۹۲ که جزو مطالبات مردم بوده است، راه اندازی پلیس محله محور است. تعدادی پایگاه پلیس در برخی از محله‌ها ایجاد شده که ارتباط مردم با پلیس را نزدیک تر می‌کند، کاهش فاصله بین پلیس و مردم باعث می‌شود که افراد مجرم، متخلف و سودجو نتوانند در محله‌ها مشکلاتی ایجاد نمایند. پلیسی که در این پاستگاه‌ها مستقر می‌شود باید بتواند افراد محله، بازاریان و کسبه را بشناسد و آنان نیز پلیس را بشناسند[۱۳۸]»
بند دوم) تأمین امنیت عمومی با مشارکت مردم و پلیس
امروزه سیاست مداران، حقوق دانان و صاحب نظران امور امنیتی و پلیسی بر این باور هستند که بزرگترین اشتباه، تحمیل همه مسئولیت‌های تأمین امنیت بر دوش مأموران قانون است. همکاری و نظارت مردمی مانند نیرویی مضاعف در پشتیبانی از قانون است که در همکاری و مشارکت مردم نهفته است. چنان چه پلیس در حل مشکلات محله از منابع مردمی موجود استفاده کند، بسیار موفق تر از زمانی است که خود به تنهایی عمل می‌کند[۱۳۹] در راستای توجه به این راهبرد است که ملاحظه می‌شود بخش قابل توجهی از فعالیت سازمانی‌های پلیس که براساس رویکرد جامعه محوری عمل می نمایند، معطوف به جلب مشارکت گروه‌های مختلف جامعه در راستای پیش گیری از جرم است. از لحاظ گروه‌های هدف، تلاش‌های سازمان‌های پلیسی جامعه محور را می توان در سه قلمرو تقسیم نمود که عبارتند از :