عرضه گسترده رقابتی در بازارهای مالی به واقع کار را به نحوه برسیستم های بانکی جهت ادامه بقا سخت نموده و سطح انتظارات مشتریان از خدمات بانکی تا حدی بالا رفته که امروزه خلق ارزش برای مشتریان بسیار سخت تر از گذشته شود و به همین جهت کارکردهای منابع انسانی در چارچوب صرف ضوابط نمی تواند بقای سیستم بانکی و یا هر سازمانی مالی دیگر در این عرصه پررقابت تضمین نماید.
لذا برخورداری از نیروهایی بدون داشتن توقعی از منابع مالی در این بروز رفتار شهروند سازمانی پیش قدم و پیشروهستند موهبتی بزرگ است.
از آنجایی که افراد از نقطه نظر شخصیتی با یکدیگر تفاوت هایی دارند و از آنها به عنوان ویژگی های شخصیتی یاد می شود که این ویژگی می تواند زمینه ساز رفتار کارکنان باشد. بویژه در بروزرفتار شهروند سازمانی.البته مطالعات متعددی به بررسی رابطه بین تفاوت های فردی رفتار شهروند سازمانی پرداخته و نتایج متناقضی را نشان داده است (Holland, hgaan 2010: 5).
۱-۶ )اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر به قرار زیر است:
۱-سنجش میزان گشوده بودن ،روان رنجوری،مسئولیت پذبری ،برون گرایی،سازگاری ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ، رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک .
۲-سنجش رابطه بین گشوده بودن شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
۳-سنجش رابطه بین روان آرزدگی شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
۴- سنجش رابطه بین برون گرایی شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
۵-سنجش رابطه بین سازگاری ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
۶-سنجش رابطه بین مسئولیت پذیری ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتهعد سازمانی.
۱-۷ )فرضیههای تحقیق
فرضیه های تحقیق به قرار زیر است:
۱- بین گشوده بودن شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
۲-بین روان آرزدگی شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه وجود دارد.
۳- بین برون گرایی شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه وجود دارد.
۴- بین سازگاری ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه وجود دارد.
۵- بین مسئولیت پذیری ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه وجود دارد.
۱-۸)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
ویژگیهای شخصیتی :
تعریف مفهومی
کاملترین تعریف از شخصیت را الپورت ارائه داده که شخصیت را،سازمانی پویا از نظامهای روانی وجسمانی که در درون فرد قرار داردو ویژگبهای فرد،رفتار واندیشه اورا شکل می دهد(پروین،ترجمه کدیور،۱۳۸۱).
تعریف عملیاتی
نتایج حاصل از بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به منش ها و خصوصیات شخصیتی آنها بستگی دارد، بنابراین، ویژگی های شخصیتی افراد، زمینه ساز رفتارهای آنهاست. شخصیت به عنوان الگوی مشخص و معینی از تفکر، هیجان و رفتار که سبک شخصی فرد را در تعامل های او با محیط عادی و اجتماعی اش رقم می زند تعریف شده است (Hossam، ۲۰۰۷: ۱۹).
در این تحقیق برای سنجش ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه NEO استفاده گردید که شامل ۲۴۰ سوال بوده است. که بر اساس ۵ تیپ شخصیتی Big Five ، شامل برونگرایی، روان رنجوری، سازگاری،وجدان کاری و گشودهرویی میباشد. باشد هر تیپ شخصیت شامل ۶ مقیاس می باشد و برای هر مقیاس ۸ سوال در پرسشنامه تعبیه شده است.
این پرسشنامه با اخرین تغییرات اعمال شده در آن به عنوان یک پرسشنامه استاندارد در سنجش ۵تیپ شخصیتی با عامل دخیل در هرتیپ (مجموعا ۳۰ مقیاس برای ۵تیپ ) در بررسی شخصیت کارکنان بانک بکار گیری شده است.
رضایت شغلی :
تعریف مفهومی
اسپکنور (۱۹۹۷) رضایت شغلی را احساس افراد نسبت به مشاغل خود وبه طور کلی نسبت به جنبه های مختلف آن می داند و برای آن شش مولفه بر می شمارد : رضایت ار سازمان،رضایت ازکار،رضایت از سرپرست،رضایت از حقوق ومزایا،رضایت از ترفیعات (صافی ، ۱۳۷۱).
تعریف عملیاتی: رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته است. اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی، شامل غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است. با توجه به تاثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، با تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم(اسمیت[۳۷]، ۱۹۹۲).
در سنجش رضایت شغلی کارکنان بانک با توجه به بررسیهایی که در سنوات گذشته انجام شده مولفه هایی دخیل هستند من جمله شرایط کار ، کارفرما ، حقوق ودستمزد و… در این تحقیق برای سنجش رضایت شغلی کارکنان بانک از پرسشنامه ۵ سوالی لاندا استفاده شد. که با ۵ سوال کلی نظر کارکنان را در خصوص همکاران –سرپرستان –حقوق ومزایا-شغل وفرصت ترفیعات جویا شده ایم .
تعهد سازمانی :
تعریف مفهومی
نعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان ودرگیر شدن در سازمان تعریف کرده اند(استیرز،مودی ، پورتر،۱۹۷۴).
بطور معمول تعهد سازمانی را در سه حوزه مورد بررسی قرار می دهند ۱- تعهد عاطفی ۲-تعهد مستمر ۳

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

-تعهد هنجاری
تعهد عاطفی : به عنوان دلبستگی خاطر وتعلق به سازمان وتمایل به ماندن جهت ادامه خدمت را شامل می شود