C5

خویشتن داری

Self-discipline

سازمان یافته و منظم ، تنبل ، کارآمد ، فراموش کار ، پرتوان ، دقیق ، سخت کوش

C6

متانت و تعمق

Deliberation

عجول ، تکانشور ، بی دقت ، ناشکیبا ، ناپخته ، دقیق ، دمدمی

۳-۶) فرایند جمع آوری داده ها
جهت جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد که در سطح بقیه استان توزیع شده بود به روش میدانی اقدام شد. بدین ترتیب که در خصوص سه پرسشنامه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی با حضور در سطح شعب استان اقدام گردید و توضیحات شفاهی جهت تکمیل فرمهای پرسشنامه صورت گرفته اما در خصوص آزمون نتو (تیپ شخصیت) با توجه به کثرت سوالات (۲۴۰ سوال ) پرسنل استان در سطح سالن کنفرانس ستاد سرپرستی انجام پذیرفت و با صرف زمان در حدود سه ساعت این آزمون انجام شده و پرسشنامه تکمیل و گردآوری شد و اما با توجه به اینکه ابتدا آزمون نئو بعمل آمده بود جهت تکمیل سه پرسشنامه دیگر با حضور میدانی در سطح شعب و ستاد پرسشنامه در اختیار تک تک کارکنان قرار گرفت و به جهت آنکه لازم بود در کنار تیپ شخصیت سایر متغیرها نیز بررسی گردد ضمن بوجود آمدن چالش که همانا نام نویسی پر سشنامه های تعهد و رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی توسط کارکنان بود که بالاخره این کارانجام شد و این پرسشنامه سازمانی توسط کارکنان تکمیل و جمع آوری شد. البته از بین ۱۱۸ نفر در خصوص سه پرسشنامه توزیع شده در سطح ستاد و شعب ۹۲ پرسشنامه بازگشت که ۸۲ پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها در آزمون نئو:
در آزمون نئو با استفاده از مدل لیکرت نمره گذاری پاسخ ها از صفر تا ۴ صورت پذیرفت، ۶ مقیاس ذکر شده تقریبا صفات نرمال را در توزیع طبیعی اندازه می گیرند اغلب افراد نمراتی در حد متوسط و درصد کمی از آنجا در دو انتهای سختی طبیعی قرار دارد مقیاس ها اغلی با مفاهیم بالا و پایین بیان می شوند.صفات شخصیتی نسبت به سایر افراد سنجیده می شود تا نسبت به صفات در خود فرد از این رو وقتی که یک نفره ۷۵ درصدی راه درهیجانات مثبت دریافت کند به احتمال زیاد در مقایسه با اشخاص دیگر احساس افسردکی بیشتر و احساس شادی کمتری خواهد داشت اما چون احساس شادی حالت خیلی معمولی تر نسبت به افسردگی است یک چنین فردی ممکن است حالات شادی بیش از افسردگی داشته باشد در تماس افرادی که این پرسشنامه را اجرا نمودهاند به طور تقریبی
۳۹% نمرات در حد متوسط (۵۵ تا ۴۵= T)
۲۴% نمرات در حد بالا (۶۵ تا ۵۶= T)
۲۴% نمرات در حد پایین (۶۵ تا ۳۵= T)
۷% نمرات درحد خیلی بالاتر (۶۶ و بالاتر= T) وخیلی پایین (۳۴ و پایین تر=T) می باشد.
به منظور ارزیابی نهایی پرسشنامه پس از محاسبه نمرات خام افراد به جدول مقادیر هنجار شده ایرانی مراجعه کرده وبراساس معادل سازی نمرات خام شخصی با نمرات T وضعیت عامل مورد نظر تعیین گردید. به عنوان مثال نمره خام ۹۸-۸۷ و در مقیاس N معادل نمره ۵۰= T بوده و بیانگر آن است که آزمودنی مورد نظر در عامل N دارای وضعیت متوسطی می باشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده های سایر پرسش نامه رضاست شغلی و تعهد سازمای و رفتار شهروند سازمانی از نرم افزار SPSS18 استفاده شد که شامل دو مرحله بود. ابتدا آمارهای توصیفی و نمودار هیستوگرام این متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله بعد که تجزیه و تحلیل استنباطی بود از آزمون ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون چند متغره استفاده شد تا بتوان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از فرضیه ها اظهار نظر نمود.
۳-۸) روایی و پایایی پرسشنامه ها:
اعتبار و روایی
پرسشنامه نئو توسط مک کرا و کاستا در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شد و در طی دهه گذشته بیشترین استفاده را در کاربست های پژوهشی و بالینی داشته است. نسخصه اصلی آن در سال ۱۹۹۲ توسط کاستا و مک کرا برای سنجش الگوی پنج عاملی شخصیت (روان آزرده گرایی ، برون گرایی ، گشودگی ، موافق بودن و باوجدان بودن) تنظیم شد. ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان ۷۴/۰ تا ۸۹/۰ با میانگین ۸۱/۰ متغیر بوده است. در حالیکه در تحقیق بنچارد و همکاری ۱۹۹۹ این ضریب در روان آزرده گرایی ۸۵/۰ ، برون گرایی ۷۲/۰، گشودگی ۶۸/۰ ، موافق بودن ۶۹/۰ ، و برای با وجدان بودن ۷۹/۰ بوده است. اخیراً نیز پژوهشی درباره شخصیت و اختلالات خوردن ، ثبات درونی ۶۹/۰ تا ۹۰/۰ برای مقیاس های آزمون گزارش شده است (۲).
اعتبار درازمدت پرسشنامه NEO-PI نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه طولی ۶ ساله روی مقیاس های O ، E ، N ضریب های اعتبار ۶۸/۰ تا ۸۳/۰ را نشان داده است. ضریب های اعتبار دو عامل C و A به فاصله ۳ سال ۷۹/۰ و ۶۳/۰ بوده است (کاستا و مک کرا ، ۱۹۹۸). در یک مطالعه طولی ۷ ساله از ارزیابی های همسالان که در آن کل پرسشنامه به کار رفته بود ضرایب اعتبار بین ۸۲/۰ تا ۵۱/۰ برای ۱۸ صفت فرعی O، E ، N و ۶۳/۰ تا ۸۱/۰ برای عوامل اصلی ۵گانه در مردان و زنان به دست آمده است.
در ایران نیز حق شناس (۱۳۸۷) بر روی نمونه ۵۰۲ نفری جمعیت شیراز به نتایج مشابهی رسیده است : ضرایب آلفای کرونباخ برابر ۸۳/۰ = C ، ۷۱/۰ = A ، ۵۷/۰ = O ، ۷۱/۰ = E ، ۸۱/۰= N و اعتبار آزمون – آزمون مجدد در فاصله ۶ ماه برابر ۵۳/۰= N ، ۶/۰ = A ، ۷۶/۰ = O ، ۷۴/۰ = E به دست آمده است.
کاستا و مک کرا در راهنمای آزمون ، اطلاعات گسترده ای از روایی همگرا و واگرای NEO گزارش کرده اند. در NMPI در مور مقیاس های شخصیتی ، مقیاس وسواسی با خر

نوشته ای دیگر :   برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ده مقیاس اضطراب NEO همبستگی ۵۱/۰ ، مقیاس مرزی با خرده مقیاس پرخاشگری ۴۷/۰ ، مقیاس اجتنابی با خرده مقیاس کم رویی ۵۸/۰ ، و مقیاس اسکیزوئید با گروه گرایی ۶۶/۰ ، همبستگی نشان می دهد. به علاوه در پرسشنامه شخصیتی هالند ، هنردوستی با خرده مقیاس زیباپسندی NEO ، ۵۶/۰ ، تجسس و کنجکاوری با خرده مقیاس عقاید ۴۳/۰ و اجتماعی بودن با خرده مقیاس دل رحم بودن ۳۶/۰ رابطه دارد. نتیجه بررسی های انجام شده توسط گروسی بر روی ۱۶۵۶ نفر از دانشجویان در خصوص پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو در جدول شماره یک آمده است.
جدول ۳-۳)آلفای کرونباخ پریشنامه نئو

ضریب آلفای کرونباخ