و – ارزش ها (O6) :
انعطاف پذیر در ارزش ها به معنای آمادگی برای امتحان مجدد ارزش های مذهبی ، سیاسی و اجتماعی است. افراد غیرمنعطف متمایل به پذیرش اقتدار و افتخارات سنتی هستند و سعی می کنند این افتخارات را حفظ نمایند. از این رو به ارتباط های سیاسی کم توجهند . سازگاری در ارزش ها می تواند نقطه مقابل دگماتیسم یا جزم گرایی باشد.
۴- صفات دلپذیر بودن (A) :
الف- اعتماد (A1) :
اولین صفت دلپذیر بودن اعتماد است ، افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، گرایش به این باور دارند که دیگران درستکار و خوش نیت هستند . افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، بدگمان و شکاک بوده و فکر می کنند که دیگران ممکن است خلاف کار یا خطرناک باشند.
ب – رک گویی (A2) :
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، رک ، بی ریا و صاف و ساده هستند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، خیلی مایلند دیگران را در دست داشته باشند هرچند با ریا ، حیله گری یا فریب باشد. آنها این شیوه را لازمه مهارت های اجتماعی می دانند و ممکن است اشخاص خیلی رک گو را ساده تلقی کنند. در تفسیر این مقیاس بهتر است گفته شود که ثبات نمرات این مقیاس بستگی به سایر افراد دارد.
همچنین افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند ، احتمالاً حقیقت را دستکاری می کنند یا در بیان احساسات واقعی خود طفره می روند ، اما این حالت به معنای متقلب بودن یا زرنگی این افراد نیست. به خصوص این مقیاس نباید به عنوان یک مقیاس دروغ ، چه به منظور اعتبار خود پرسشنامه و چه به منظور سنجش صداقت افراد تلقی شود.
ج – نوع دوستی (A3) :
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، توجه فعالی به دیگران دارند ، خوشی را در بخشندگی می دانند ، دیگران را در نظر می گیرند و دوست دارند به هنگام نیاز به دیگران کمک کنند . افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، شبیه افراد خودمحور بوده به شرکت در مسایل دیگران بی علاقه اند.
د – همراهی (A4) :
این صفت مربوط به ویژگی های رفتاری در برخوردهای بین فردی است. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، تمایل دارند به دیگران احترام بگذارند ، پرخاشگری خود را پنهان کنند ، ببخشند و فراموش کنند ، مردم را قبول می کنند و فروتن و ملایم هستند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، پرخاشگرند ، رقابت جو هستند تا همراهی کننده و در مواقع ضروری ناراحتی خود را ابراز می کنند.
هـ – تواضع (A5) :
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، فروتن بوده و به خود بی توجه هستند. با وجود این دارای اعتماد به نفس یا عزت نفس پایینی نیستند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، فکر می کنند که افراد استثنایی هستند ، از این رو ممکن است در نظر دیگران از خودراضی یا متکبر جلوه کنند . کاهش مرضی شرم و فروتنی قسمتی از مفهوم بالینی فرد خودشیفته است.
و – دل رحم بودن (A6) :
این مقیاس نگرش های حساسیت و در نظر گرفتن دیگران را اندازه می گیرد. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، به سوی دیگران گرایش دارند و در سیاست های اجتماعی طرفدار افراد و نیازهای آنان هستند . افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، بیشتر مرد عمل هستند و کمتر به دل رحمی متوسل می شوند . آنها خود را واقع بین می دانند و افرادی هستند که تصمیمات عاقلانه بر اساس منطق سود می گیرند.
۵- صفات با وجدان بودن ( C) :
الف – کفایت (C1) :
کفایت به این احساس مربوط می شود که فرد تا چه حد قابل ، حساس ، مال اندیش و مؤثر است. نمره بالا نشان دهنده آمادگی و قابلیت فرد در ارزیابی زندگی است. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند ، نسبت به توانایی شان بی عقیده هستند و احساس ناشایستگی و عدم آمادگی می کنند. در بین تمام مقیاس های C ، کفایت بالاترین ارتباط را با عزت نفی و کانون کنترل درونی دارد.
ب- نظم و ترتیب (C2) :
نمره بالا در این مقیاس نشانه تمیزی ، آراستگی و مرتب بودن است. این افراد اشیاء را در جای صحیح خود قرار می دهند . افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، قادر به سازمان دادن نیستند و خود را فردی نامرتب توصیف می کنند. نظم و ترتیب خیلی زیاد و شدید ممکن است منجر به اختلال شخصیتی وسواس شود.
ج – وظیفه شناسی (C3) :
از جهتی با وجدان بودن به معنای «اداره کردن آگاهانه» است و این جنبه از C به عنوان وظیفه شناسی قلمداد شده است. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، به اصول اخلاقی شان پای بند بوده و تعهدات اخلاقی خود را به طور دقیق انجام می دهند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند با مسایل اخلاقی به طور اتفاقی برخورد می کنند و ممکن است احساس عدم استقلال و بی اعتمادی در دیگران ایجاد نمایند.
د – تلاش برای موفقیت (C4) :
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، سطح آرزوی بالایی دارند و خیلی سخت کار می کنند تا به اهداف خود برسند. این افراد ساعی و هدفمند بوده ، قدرت جهت دهی خوبی در زندگی دارند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند ، بی حال و تنبل هستند و برای موفقیت تلاش نمی کنند. همچنین بلندهمت ن

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بوده و ممکن است فردی بی هدف جلوه کنند. این افراد اغلب از سطح پایین موفقیت خود کاملاً راضی هستند.
هـ – خویشتن داری (C5) :
منظور از این مقیاس توانایی افراد در شروع وظایف و ادامه آن در جهت تکمیل آن علی رغم دلتنگی ها و آشفتگی هاست. نمره بالا نشان دهنده توانایی افراد در تحریک خود برای انجام کارهاست. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، در شروع کارها تعلل می کنند و به آسانی از ادامه کار باز می مانند و اغلب مشتاق آسودگی خیال و راحتی هستند. این افراد به آسانی در موقعیت شتابزدگی گیج می شوند. خویشتنداری پایین و شتاب زدگی هر دو به مفهوم خودکنترلی ضعیف است اما این دو از لحاظ تجربی متمایز از یکدیگرند.
افرادی که نمره آنها در شتاب زدگی بالا است نمی توانند ثباتی در انجام آنچه که نمی خواهند انجام دهند ، داشته باشند . اما افرادی که نمره آنها در خویشتنداری پایین است نمی توانند خود را مجبور به آنچه می خواهند انجام دهند ، بکنند. مشخصه اول یک ثبات هیجانی است اما دومی درجه ای از انگیزه است که فرد فاقد آن است.
و – محتاط در تصمیم گیری (C6) :
این مقیاس مربوط به حد تمایل افراد به فکر کردن قبل از اقدام به عمل است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده تأمل زیاد و احتیاط افراد در انجام امور است. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند ، بی تأمل بوده و بدون توجه به تبعات آن ، صحبت کرده یا عمل می کنند. نمره خیلی پایین در این مقیاس نشان دهنده بی اختیاری افراد است و حاکی است که این افراد به راحتی از تصمیمات خود صرف نظر می کنند. خلاصه شرح عوامل و صفات قابل ارزیابی در پرسشنامه شخصیتی نئو در جدول صفحه بعد آمده است.
جدول(۳-۲)خلاصه عوامل و صفات

جنبه های روان رنجوری Neuroticism facets