(نت مایر ،۱۹۹۷) ابعاد رفتار شهروند سازمانی را در چهار حوزه مورد بررسی قرارداده : جوانمردی –رفتار مدنی –وجدان کاری –نوع دوستی .
(پودساکف و مکنزی ،۱۹۹۷) بیان می دارند : سازمانهایی که در زمینه ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی پیشرو هستند محیط کاری جذابی داشته وقابلیت جذب ونگه داشت بهترین افراد را دارند.
بطور کلی تحقیقات صورت گرفته در طول چهار دهه اخیر یا برخود مفهوم OCBتمرکز داشته ویا بر نتایج حاصل از استقرار بهینه OCBمتمرکز بوده ویا بر عوامل ایجادی وبروز رفتار شهروند سازمانی تاکید می نماید.
(ارگان وریان ،۱۹۹۵) مهمترین عوامل ایجادی رفتار شهروند سازمانی را در رضایت شغلی ، تعهد شغلی ، عدالت سازمانی ،اعتماد ، هویت سازمانی ، وانواع رهبری در سازمان می دانند .
لازم بذکر است که علاوه بر عوامل شغلی وسازمانی فوق الذکر که تاثیر گذار بر رفتار شهروند سازمانی هستند عامل مهم وتاثیرگذار دیگری نیز در بروز وظهور OCBوجود دارد .
(جرج ورینو،۲۰۰۶ ؛مارکوزی وزین ، ۲۰۰۴؛اپل بام وهمکاران ، ۲۰۰۴).
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱)مقدمه
با توجه به اینکه از اهداف این تحقیق سنجش میزان رفتار شهروند سازمانی، تعهد شغلی، رضایت شغلی، میزان گشوده بودن، برون گرایی، روان رنجوری، مسئولیت پذیری و سازگاری بوده همچنین از اهداف تحقیق سنجش رابطه بین ابعاد پنج گانه تیپ شخصیت (روان رنجوری، سازگاری، برون گرایی، دلپذیر بودن، گشوده بودن)
و ر فتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. لذا نیازمند به بررسی میدانی و جمع آوری داده ها از سطح شعب استان گیلان بودیم.
۳-۲)نوع تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد تا در آن به سنجش میزان متغیرهای وابسته و میانجی شامل رفتار شهروندی سازمانی- رضایت شغلی و تعهد سازمانی و رابطه ابعاد شخصیت با بروز رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک می پردازد.
۳-۳) نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری بانک مهر اقتصاد و در سطح استان گیلان شامل ۱۱۸ نفر می باشد و لذا سعی بر آن بود که جامعه نمونه نیز شامل کلیه ۱۱۸ نفر کارکنان گردد. به همین جهت سعی بر گردآوری داده به روش میدانی از کلیه کارکنان ستاد و صف شامل ۲۰ نفر ستاد و ۹۸ نفر سطح شعب استان بود.
۳-۴) معرفی ابزار جمع آوری داده ها
با توجه به وجود متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی در این تحقیق شامل تیپ شخصیت، رفتار شهروند سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی جمع آوری داده ها از سطح ستاد و شعب استان از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت به همین جهت مراجعه به پرسشنامه های استاندارد در این قضیه شد که عبارتند از:
جدول ۳-۱) انواع پرسشنامه

متغیر تعداد سوال منبع
ویژگیهای شخصیتی ۲۴۰ سوال نئو
رضایت شغلی ۵ سوال لاندا (۲۰۰۳)