۴- تلاش و کوشش فردی

کاهش تعارضات

افزایش بهره وری

پژوهش انجام گرفته بر روی ۲۴۹ آرایشگر و مشتریان آنها در خصوص رضایت شغلی و تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی بر پایه امور خدماتی ، رضایت مشتری و وفاداری مشتریان نشان داد که افزایش رضایت شغلی با تعهدات عاطفی منجر به افزایش رفتار شهروند سازمانی در کارفرمایان و کارگران شد. (Payper & Webber , 2006)
۱) شخصیت
شخصیت[۹۴]: همان شخصیت پویا در درون فرد است که از سیستم های روانی و فیزیکی تشکیل شده و تنها عامل تعیین کننده سازش فرد با محیطش است. شخصیت جمع کل راههای است که یک نفر بدان وسیله در برابر دیگران از خود واکنش نشان می دهد یا بدان وسیله روابط متقابل ایجاد می کند.
شخصیت عبارت است از الگوی نسبتا پایداری از صفات، گرایش ها یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد ( فنیست، ۱۳۸۷).
عوامل تعیین کننده شخصیت:
شخصیت یک انسان بالغ به وسیله دو عامل ارث و محیط تشکیل و با موفقیت تعدیل می شود.
ویژگیهای شخصیتی:
خصوصیات همیشگی که فرد از خود بروز می دهد همچون کمرویی، پرخاشگری، حجب و حیا، تنبلی، وفاداری یا بزدلی و ترسویی که آنها را خصوصیات یا ویژگی[۹۵] می نامند.
برخی تحقیقات بعمل آمده موید آن است که شخصیت کارکنان نیز می تواند در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. درپیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی،ابعاد شخصیتی حتی می توانند بهتر از پیش بینی عملکرد شغلی عمل کنند. تحقیقات انجام شده در زمینه شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی، اغلب به این نتیجه رسیدند که وظیفه شناسی، قوی ترین رابطه را بابروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارد (سعیدی نژاد،۱۳۸۷: ۵۵). به طور کلی شخصیت یک فرد مجموعه راه هایی است که او نوعاً نسبت به دیگران واکنش یا با آنها تعامل می کند (زارع،۱۳۸۹: ۲۵).
به عبارت دیگر به الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار، صفات شخصیت[۹۶]گفته می شود. کاستاومککرا[۹۷] (۱۹۹۹) توانستند پنج عامل شخصیت را شناسایی کنند که عبارتند از: روان آزرده گرایی[۹۸]، برونگرایی[۹۹]، گشودگی[۱۰۰]، سازگاری[۱۰۱]ومسئولیت پذیری[۱۰۲]. آنها اساساٌ این پنج عامل را به عنوان « تمایلاتی مبنایی که زمینه زیستی دارند» معرفی کرده اند (عباسی،۱۳۸۷: ۳۵).
ارگان (۱۹۹۴) قویترین مولفه شخصیتی پیش بینی کننده رفتارهای شهروندی سازمانی را مسئولیت پذیری یا وجدان معرفی می نماید، اما اذعان داردکه بهتر است برای برقراری ارتباط میان شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی از روشی که مجموعه ای ازخصوصیات شخصیتی یا به عبارتی یک پروفایل شخصیتی را درنظر بگیرد استفاده نمود (ارگان،۱۹۹۴: ۲۵).
نتایج حاصل از بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به منش ها و خصوصیات شخصیتی آنها بستگی دارد، بنابراین، ویژگی های شخصیتی افراد، زمینه ساز رفتارهای آنهاست. شخصیت به عنوان الگوی مشخص و معینی از تفکر، هیجان و رفتار که سبک شخصی فرد را در تعامل های او با محیط عادی و اجتماعی اش رقم می زند تعریف شده است (Hossam، ۲۰۰۷: ۱۹).
مک دوگال (۱۹۹۲) در اولین نشریه خود درباره منش شخصیت، درباره گستردگی معانی خاص منش و شخصیت با دو مفهوم متفاوت بحث می کند او بیان می کند که شخصیت ممکن است براساس تحلیل وسیعی از پنج عامل قابل تفکیک به نام های هوش، منش، مزاج، خلق یا گرایش، خشم و غضب توجیه شود.
دیگمن[۱۰۳] (۱۹۹۰)، فیسک[۱۰۴](۱۹۵۹) و مک کرا[۱۰۵](۱۹۹۲) برنامه ای را در پیش گرفتند و پنج عامل شخصیت معروف به پنج عامل نیرو مند یا بزرگ (Big Five) را شناسایی کردند که عبارتند از: روان رنجور خویی، برون گرایی، سازگاری، دلپذیر بودن وظیفه شناسی (مک گرا و کوستا، ۱۹۸۸-۱۹۸۶).
هون تان ولی تان[۱۰۶] در تحقیق خود نقش شخصیت، انگیزاننده ها و عوامل زمینه ای را در تاثیرگذاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی بررسی کردند. بدین منظور، این دوپژوهشگر، ۳۴۱ نفر را که در گروه های پروژه ای مشغول به کار بودند، انتخاب و در طی دوره زمانی داده های لازم را از آنها کسب کردند. آنها از تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنی داری بین رفتار شهروندی سازمانی و برون گرایی برقرار است (Litan,Honntan، ۲۰۰۸: ۸).
یکی از مهم ترین و جامع ترین آزمون های شخصی که طی سالهای اخیر در مطالعات زیادی از آن استفاده شده الگوی پنج عاملی شخصیت است. این آزمون آزمون های کتل و آیزنگ را نیز در خودجای داده است. آزمون پنج عاملی بر این اعتقاد است که شخصیت از ۵ بعد نسبتا مستقل تشکیل شده است. پنج بعد شخصیتی عبارتند از: ر وان آزردگی، برون گرایی، سازکاری ، گشودگی (باز بودن به تجربه) و مسئولیت پذیری.

  • روان آزردگی: به تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون : ترس، غم، دستپاچگی، عصبانتی، احساس گنان و نفرت اشاره دارد.
  • برون گرایی: می تواند به عنوان نگرش ها و تمایلات رفتاری که دربردارنده اجتماعی بودن گروه دوستی، پرحرف بودن و فعال بودن است، تعریف شود.
  • گشودگی[۱۰۷]:: با خلاقیت عملی و تخیلی، تفکرات متنوع و آزاد اندیشی سیاسی مرتبط است (هوگان و همکاران، ۲۰۰۳: ۲۱).
  • عناصر گشودگی به تجربه چون تصور فعال، احساس زیبا پسندی توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی و نظایر آنها اغلب در سنجش شخصیت نقش ایفا می کنند.
  • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

که عموما شامل تخیلی بودن، مهذب بودن، کنجکاو بودن، مبتکر بودن، دارای اندیشه باز و وسیع بودن، باهوش بودن و نیاز به تنوع، زیبایی شناسی، حساسیت و ارزش های غیر متعارف است(دیگمن، ۲۰۱۰: ۲۷).

  • :سازگاری[۱۰۸]: برخی ویژ گی ها یا نگرش های انسانی مانند نوعدوستی، علاقه مندی به دیگران، حمایت عاطفی از دیگران را مورد سنجش قرار می دهد (دیگمن، ۲۰۱۰: ۲۵).
  • همانند برون گرایی، سازگاری بعدی از تقابلات بین شخصی است. افراد همساز به همکاری، اعتماد کردن و حمایت های بین شخصی تمایل دارند[۱۰۹] (لیبرت و لیبرت، ۱۹۹۸).
  • مسئولیت پذیری: با قابلیت اعتماد، اطمینان و اراده داشتن مرتبط بوده و تمایلات رفتاری مرتبط با آن شامل پرکار بردن، به دنبال موفقیت بودن، پشتکار داشتن، دقت داشتن و مسئولیت پذیر بودن است (هوگان و همکاران، ۲۰۰۳: ۲۳).

ابعاد شخصیت در الگوی ۵ عاملی کاستا (۱۹۹۹) عبارتند از: