۳- تعهد هنجاری : اجبار فرد است برای ماندن در سازمان
در مفهومی دیگر کارکنان که در سازمان می مانند و تجربه تعهد عاطفی دارند تمایل به ماندن دارند ، و آنانکه تجربه تعهد مستمر دارند می مانند چون نیاز دارند و آنانکه تجربه تعهد هنجاری دارند می مانند چون باید بمانند. (liu , et al 2007)
ویلیامز (۲۰۰۳) معتقد است که در بسیاری از مواقع فرد در سازمان می ماند به این دلیل که نمی خواهد به دنبال کار جدید برود. که در آن به عنوان تعهد مستمر یاد می شود. (قداری ، اجباری ، ابقایی)
برکانان ، تعهد را چنین تعریف می کند : تعهد نوعی وابستگی بی طرفی و تعصب آمیز به ارزشی در اهداف یک سازمان است.
بالنور و وکسلر[۹۱] در طبقه بندی خود سه نوع تعهد را با عنوان تعهد مبادله ای ، تعهد همانند سازی شده و تعهد پیوستگی معرفی کرده اند.
تعهد همانند سازی شده را تعهد پدید آمده بر مبنای عضویت در سازمان معرفی کرده اند . در تعهد پیوستگی احساس نوعی تعهد بر مبنای پیوند و رابطه ، به دلایل عقلانی و عاطفی وجود دارد و تعهد مبادله ای نوعی پیوند هیجانی و دلبستگی عاطفی کارکنان به سازمان است.
مرتضی مطهری تعهد را به معنای پایبندی به اصول و قراردادهایی می داند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان می دارد :
«فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید» (بافری و تولایی ، ۱۳۸۹ : ۷۴).
کانتر[۹۲] تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می داند.
سالانکیک تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی می داند یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا می کند که فرد نسبت به اقدامات و رفتار خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید . (به نقل از الحسینی ، ۱۳۸۰ : ۳۱).
اکثر پژوهشگران تعهد را بر در جزء تعهد نگرش و تعهد رفتاری تفهیم می کنند. تعهد نگرشی بیانگر درجه وفاداری افراد به سازمان است که بر تطبیق و مشارکت افراد در سازمان اشاره دارد . تعهد رفتاری بیانگر فرآیند پیوند افراد با سازمان است.
آلن و مایر تعهدی عاطفی ، مستمر و هنجاری را از اجزای تعهد نگرشی می دانند. (پاول و مایر[۹۳] ، ۲۰۰۵ و ۱۶۳).
جدول ۲-۱-پیامدهای مثبت تعهد سازمانی (لاکا – ماتبولا ، ۲۰۰۴).

فرد سطوح تجزیه و تحلیل گروه ها سازمان
۱- احساس تعلق و وابستگی ثبات و عضویت افزایش اثربخشی
۲- احساس امنیت تجانس و همبستگی کاهش ترک خدمت و جابجایی
۳- تصور مثبت از خود و احساس غرور اثربخشی گروهی جذابیت برای افراد خارج سازمان
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است