1. وجود رابطه خطی میان مقدار استخراج کشورهای اوپک با اینکه ذخایر کشورهای اوپک و همچنین ذخایر کشورهای غیر اوپک
  2. وجود رابطه خطی میان مقدار استخراج کشورهای غیر اوپک با ذخایر کشورهای غیر اوپک و همچنین ذخایر کشورهای اوپک

متدولوژی تحقیق و منابع داده های آماری و دامنه تحقیق
روش بکار گرفته شده در این طرح کتابخانه ای است. ابتدا تحلیل نظری موضوعات و مروری بر ادبیات نظری و تجربی موضوعات انجام می شود، سپس به ارائه مدلی جهت بررسی رابطه مقدار استخراج و ذخایر پرداخته شده و جهت حل معادلات ریاضیاتی از نرم افزار MathCAD کمک گرفته و آنگاه با تکنیک های اقتصاد سنجی و با استفاده از نرم افزار E-Views به استخراج نتایج می پردازیم.
جهت بدست آوردن داده های مربوط به حجم ذخایر و مقادیر استخراج در طی دوره 2008-1979 از مرکز آمار بيريتيش پتروليوم (BP) استفاده شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این بخش ابتدا به ارائه تعریف و مفاهیم اساسی پرداخته شده است و سپس نظریه های مرتبط با این رساله بررسی شده است. با توجه به پایه ای بودن نظریه هوتلینگ (1931)، در ابتدا به تشریح این نظریه و بررسی آن در ساختارهای متفاوت بازار پرداخته شده است. پس از آن نظریه آپتن و میلر (1985) که در بر گیرنده اثر هزینه ها و نحوه اعمال آن بر روی قائده هوتلینگ می باشد بررسی شده است. در بخش بعد نظریه آدلمن (2006) به ارائه مدل و بررسی اثر افزایش سالانه ارزش ذخایر و نرخ تنزیل ارزش ذخیره بر روی نحوه استخراج می پردازد. در انتها به بررسی نظریه پیکرینگ (2007) در رابطه با مقدار تولید و وابستگی آن به ذخایر پرداخته می شود.
در رساله حاضر از مدل پیکرینگ در بیان رابطه میان میان ذخایر و مقادیر استفاده شده و روش استفاده شده توسط وی با اضافه کردن اثر ریسک تقاضا و کشف ذخایر جدید با فرض ثابت نبودن نرخ های بهره در قسمت ارائه مدل بکار گرفته شده است.
تعاریف و مفاهیم
منابع
منابع مفهوم کلی دارد و شامل مواد معدنی و غیر معدنی می شود که یا کشف شده اند و یا به مرحله اکتشاف نرسیده اند. برخلاف منابع کشف شده، محل و مکان منابع کشف نشده در طبیعت معلوم نیست. از طرف دیگر تمام منابع کشف شده قابل بهره برداری نمی باشند. قسمتی از آنها در طبیعت با دلایل کافی شناخته شده است و قابل محاسبه می باشد. ولی قسمت دیگر را می توان با علائم زمین شناسی شناسایی کرد و اندازه آنها را بر آورده نمود. منابع شناخته شده قطعی هستند و حجم آنها به طور کامل و دقیق تعیین می شود و جهت بهره برداری آماده می شود. وقتی گفته می شود ایران از نظر منابع طبیعی در دنیا کشور غنی و ثروتمندی است منظور کلیه مواد معدنی و غیر معدنی طبیعی را شامل می شود که برخی از آنها کشف شده اند و برخی دیگر به مرحله اکتشاف نرسیده اند.
میادین نفت و گاز
میادین نفت و گاز شامل حوزه هایی است که از مجموعه مخازن نفت وگاز تشکیل می شود. تمام مخازن یاد شده نفوذپذیر هستند. هر مخزن نفت ویژگی های خاص خود را دارد و از نظر نوع سنگ، درجه خلوص، فشار و کیفیت نفت و گاز و همچنین ضخامت و مکان و محل آن با هم تفاوت دارند. وقتی که گاز به اندازه کافی در نفت حل می شود فشار بیشتری بوجود می آید. این فشار با حفره چاه آزاد شده و سبب فوران نفت به سطح زمین می گردد. در واقع فشار طبیعی در هر میدان نفتی بهره برداری نفت را آسانتر می کند.
ذخاير نفت و گاز
منظور از ذخاير نفت و گاز منابع كشف شده اي هستند كه بهره برداري از آنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد. با توجه به منابع كشف شده مي توان ذخاير را به سه گروه طبقه بندي كرد، گروه اول ذخاير برآوردي هستند و نمي توان اندازه آنها را به طور قطع محاسبه كرد، ولي علائم و نشانه هايي دلالت بر وجود آنها در طبيعت در نواحي و مناطق گوناگون مي كند. همچنين براي تعيين دقيق آنها اطلاعات دايمي نياز است و از طريق نمونه برداري، تاييد نمي شوند. گروه دوم ذخاير احتمالي هستند كه اندازه آنها به صورت احتمالي تعيين مي شود ولي قابل بهره برداري و استخراج جهت فروش نمي باشند. گروه سوم را ذخاير شناخته شده و يا اثبات شده مي نامند كه اندازه، ظرفيت، شكل و عمق آنها صد درصد معلوم مي شود و استخراج نفت از ذخاير اثبات شده شروع مي شود. در تمامی طول این تحقیق منظور از ذخایر، ذخایر اثبات شده می باشد.
نظریه های استخراج
نظریه استخراج هتلینگ
هرولد هتلينگ در سال 1931 در مقاله اي تحت عنوان (علم اقتصاد منابع تجديدناپذير)، مسائل اقتصادي مبتلا به منابع انرژي تجديد ناپذير را مورد نقد و بررسي قرار داد. او معتقد است كه مالك ذخاير زيرزميني همواره تمايل دارد تا ارزش فعلي مجموع سودهاي آتي ذخاير خود را ماكزيمم كند. او اين نظريه را در چارچوب حالت بهينه اجتماعي، بازار رقابت كامل و انحصار كامل بيان مي كند.
حالت بهینه اجتماعی
در این حالت حداکثر کردن ارزش اجتماعی ذخیره، به طور مثال گاز یا نفت، را بررسی می کنیم. این مفهوم مقارن با مفهوم تمایل به حد اكثر كردن مطلوبيت كل مي باشد. بنابر اين ارزش اجتماعي چنين است.
(1-2)
که در آن داریم:
: مقدار استخراج یا تولید در زمان t
: قیمت در سطح تولید q
: مطلوبیت ناشی از تولید q در زمان t
پس با توجه به آنچه گفته شد، می توان تابع ارزش ناشی از مطلوبیت های بدست آمده در دوره های مختلف را نوش
ت:
(2.2)
که در آن داریم:
V: تابع ارزش به روز شده ناشی از مطلوبیت های آتی
r: نرخ تنزیل
T: کل دوره زمانی استخراج
حال مسئله ماکزیمم کردن تابع V با در نظر گرفتن قید ظرفیت می باشد. قید ظرفیت بیان کننده آن است که مجموع مقادیر استخراج در کل دوره های زمانی استخراج برابر با حجم ذخایر خواهد بود.
(2.3)
حال جهت حل نیاز به فرض تابع تقاضا داریم، با فرض تابع نزولی لگاریتمی از تقاضا خواهیم داشت:
(2.4)
که در آن داریم: