35

تنوع در حجم تولید

2-4 36

تغییرات در حجم اکتشاف

3-4

چکیده :
در صنعت نفت گزارشهاي متنوعي از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ توليد يا استخراج براي كشور هاي مختلف ارائه مي گردد، که در این میان تنوع شدید در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف مشاهده میگردد. در این مقاله ابتدا به ارائه مدلی برای دستیابی به رابطه میان مقدار استخراج و ذخایر پرداخته شده است. نتایج بدست آمده با فرض وجود دو بهره بردار نشان دهنده آن است که در ساختارهای متنوع بازار و با توجه به تفاوت در نرخ تنزیل بهره برداران و هزینه های بهره برداری، مقدار استخراج برای هر بهره بردار علاوه بر آنکه تابعی از مقدار ذخایر وی است، تابعی از مقدار ذخایر حریف وی نیز می باشد. همچنین تاثیر ریسک ناشی از تقاضا و تاثیر آن بر مقادیر استخراج مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد تجربی جهت بررسی تعامل کشورهای اوپک و غیر اوپک در صنعت نفت در سال های 2008-1979، نشان از وجود چنین رابطه ای میان بهره برداران داشته و قادر به توضیح تنوع مشاهده شده در نسبت ذخایر به مقدار استخراج، با توجه به عوامل ذکر شده می باشد.
واژه‌هاي کليدي: نظریه بازی ها، استخراج ذخایر تجدید ناپذیر، استخراج نفت، ریسک تقاضا
فصل اول
کلیات تحقیق
کلیات تحقیق
مقدمه
در صنعت نفت گزارشهاي متنوعي از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ توليد يا استخراج بطور گسترده اي براي كشور هاي مختلف ارائه مي گردد، که در این میان تنوع زیادی در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف مشاهده میگردد. نحوه استخراج در دوره های زمانی متفاوت و یافتن رابطه میان استخراج و ذخایر و بررسی عوامل موثر بر آن موضوع اصلی این رساله خواهد بود. بنابراین محقق تلاش نموده است تا رابطه ای میان استخراج و ذخایر اثبات شده یافته و آن را مورد بررسی تجربی قرار دهد. بر این اساس فصل اول طرح را به ارائه مساله، هدف و ضرورت، فرضیه و متدولوژی تحقیق و موانع و مشکلات بر سر آن تخصیص داده شده است. در فصل دوم به پیشینه و مبانی نظری تحقیق پرداخته و نظریه هایی که در این خصوص مطرح شده اند را بازگو کرده و به ارائه مدلی در این زمینه می پردازیم. در فصل سوم به تبین مدل جهت دستیابی به رابطه میان تولید و ذخایر و عوامل اثر گذار بر این رابطه پرداخته شده است. در فصل چهارم به تصریح و برآورد مدل با توجه به داده های آماری و مشاهدات پرداخته و در فصل پنجم نتایج مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت تحقیقات بعدی ارائه گردیده است. در تمامی تولید تحقیق مطالعه بر روی نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع پایان پذیر انجام گرفته است.
بیان مسئله
در صنعت نفت گزارشهاي متنوعي از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ توليد يا استخراج بطور گسترده اي براي كشور هاي مختلف ارائه مي گردد. طبق شواهد آماري شركت بريتيش پتروليوم (BP) اين نسبت در سال 1980 براي كشور انگلستان 24.4 براي كشور آمريكا 9.8 و عربستان سعودي 44.8 گزارش شده است. در حاليكه در سال 2008 اين نسبتها براي انگلستان به مقدار 6 كاهش، در آمريكا با افزايشي مختصر به 12.5و براي عربستان صعودي به 66.7 افزايش پيدا كرده است.
همچنین بررسی این نسبت در میان کشورهای اوپک و غیر اوپک تفاوت فاحشی از لحاظ مقدار نسبت ذخایر به استخراج را نشان میدهد. در شکل (1-1) این نسبت برای کل ذخایر جهان و مقدار کل کل تولید کشورها و همچنین برای کشورهای اوپک و غیر اوپک به تفکیک نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است این نسبت در میان کشورهای اوپک برای دوره سالهای 2008-1980 در بازه 94-43 و برای کشورهای غیر اوپک در همین دوره در بازه 19-13 تغییر داشته است. این در حالیست که این نسبت در دوره ذکر شده برای کل تولید و ذخایر دنیا در بازه 43-29 نوسان داشته است. از آنجائيكه تنوع نسبت R/P اعلام شده در اين گزارش ها در ميان كشورهاي مختلف متفاوت است، كشف علت اين تغييرات و بررسی اینکه نسبت ذخایر به تولید به چه عواملی وابسته می باشد موضوع اصلي اين تحقيق مي باشد. یافتن مدل و بررسی اثر ساختارهای بازار متفاوت بر این نسبت و همچنین تعیین عوامل تاثیر گذار بر این نسبت و بررسی تجربی مدل بدست آمده با توجه به داده های آماری موجود می تواند به گونه ای موثر توضیح دهنده وضع موجود باشد.
شکل 1-1: نسبت ذخایر به استخراج نفت
اهمیت و ضرورت تحقیق
تحليل اقتصادي معدن، نفت و گاز طبيعي اساسا با تحليل اقتصادي بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات تفاوت دارد. بدين دليل كه ذخایر معدن، نفت و گاز، منابعي تمام شدني هستند. اگر اين گونه تصور كنيم كه صاحب هر معدن مانند هر مدير اقتصادي فردي است كه به حداكثر سود منطقي مي انديشد، آنگاه عوامل ديگري نيز در اين ميان وجود دارند كه در مورد معدن نفت و گاز طبيعي منحصر به فرد مي باشند. در بخش هاي ديگر، سود هنگامي به حداكثر مي رسد كه درآمد نهايي با هزينه نهايي برابر شود در حالي كه صاحب منابع تجديد ناپذير بايد نه تنها در مورد افزايش منافع فعلي مطمئن باشد، بلكه بايد بداند كه اين افزايش اگر استخراج به تعويق نيفتد، جبران كاهش سود آينده را مي كند. همچنین با توجه به اینکه نفت خام از حامل های عمده انرژی می باشد که بعد از شناسائی و کشف مورد بهره برداری قرار می گیرد و از آنجا که انرژی یکی از عوامل تولید است که با
عوامل دیگر تولید مانند نیروی کار و سرمایه ترکیب شده و محصول را بوجود می آورد، لذا در جوامع صنعتی، سهم انرژی در تولید محصول نسبت به سایر عوامل تولید افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین انرژی از ارکان اصلی اقتصاد و در جوامع پیشرفته نیز، خمیر مایه توسعه اقتصادی محسوب می شود.
اقتصاد منابع پایان پذیر، بعنوان شاخه مهمی از اقتصاد منابع طبیعی حوزه وسیعی را در ادبیات اقتصادی امروز – بویژه پس از بحران نفتی 1973 – بخود اختصاص داده است. هسته مرکزی الگو بهره برداری بهینه از منابع پایان پذیر مسئله کمیابی این منابع است. . پيشتاز مطالعه منابع زيرزميني به روش اقتصادي، جونز2 در سال 1865 بود. وي به مطالعه ذخاير ذغال سنگ در انگليس پرداخت. او وجود ذخيره ثابت معدني در زير زمين را رد كرد، در حاليكه همان سال پيش بيني كرد كه هزينه نهايي با افزايش استخراج ذخاير ذغال سنگ افزايش خواهد يافت. اين نظريه در سال 1913 تحقق يافت و توليد ذغال سنگ انگلستان در سال 1913 با يك روند نزولي مواجه خواهد شد. دانشمندان معتقدند كه امروزه ميلياردها تن ذخاير در زير زمين وجود دارند كه دستيابي به آنها نيازمند سرمايه گذاري كلان و هزينه بالاي استخراج مي باشند. پس از آن هتلینگ در سال 1930 با تکیه بر کمیابی منابع پایان پذیر اعلام داشت که در صورت بهره برداری بهینه از یک منبع پایان پذیر، قیمت یک واحد منبع طبیعی پایان پذیر منهای هزینه استخراج آن در طول زمان، گرایش به این خواهد داشت که با نرخی معادل نرخ بازدهی دارائیهای سرمایه ای (مثلا نرخ بهره) افزایش یابد. از آن پس به احترام وی در ادبیات منابع پایان پذیر این قائده به اصل هتلینگ نامیده شد.
گوردون (1967) نظريه هتلينگ را مبني بر افزايش ارزش ذخاير زيرزميني در طي زمان مورد سؤال قرار داد و ابراز داشت كه صنايع بكار گيرنده ذخاير معدني به ترتيبي كه هتلينگ بيان داش، عمل نمي كنند. پروفسور آدلمن (1970) تفاوت ميان صنايع معدني و غير معدني را مورد ترديد قرار داد. اما انفجار قيمت نفت طي سالهاي 1973-74 و 1979 عقايد اقتصادي راجع به ذخاير زيرزميني را به سمت و سوي ديگري سوق داد. بسياري از اقتصاددانان از جمله سولو (1974)، استيگلتيز (1976)، داس گوپتا و هيل (1979)، ميلر و آپتن (1985) و آرو (1977) تا مدتها به تفکر ، مطالعه و تحقیق در این زمینه مشغول بوده و نظریه های متفاوتی در زمینه منابع پایان پذیر ارائه نموده اند،که حاکی از اهمیت این موضوع می باشد
با توجه به آنچه گفته شد و توجه به اینکه بهره برداران از منابع، همواره با عدم قطعيت در تقاضا و ساختار هاي متفاوت بازار براي گسترش سطح استخراج خود مواجه اند و ريسك ناشي از ان بر روي تصميمات گسترش و يا تثبيت سطح هاي توليد و استخراج بسيار مهم خواهد بود، لذا لحاظ نمودن ساختار هاي متفاوت بازار و ريسك تقاضا جهت دستيابي به نتايج با قدرت توضيح دهندگي بالا ضرورري است.
دستيابي به مدلي كه با توجه به حجم ذخایر و ميزان استخراج از منابع و همچنين ساختارهاي متفاوت بازار و ريسك تقاضا قدرت توضيح دهندگي بالايي بر روي اطلاعات واقعي داشته باشد، ضرورت اصلي تحقيق حاضر مي باشد. از آنجائيكه طبق مدل هاي پايه اي استخراج همواره از رابطه ميان ذخایر و استخراج بحث به ميان مي آيد و با توجه به اطلاعات اعلام شده و مشاهده تنوع نسبت R/P در طول زمان در ميان كشورهاي مختلف، كشف علت وقوع اين تغييرات ضرورت اين تحقيق را روشن مي سازد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این طرح چنانکه گفته شد بررسي رابطه ميان ذخایر و استخراج منابع پايان پذير در ساختارهاي متفاوت از بازار با در نظر گرفتن عدم قطعيت تقاضا ميباشد. اهداف اختصاصي ديگر شامل موارد زير ميباشد:

  • بررسي تئوري ساده استخراج منابع و توانايي اين تئوري در پيش بيني رابطه بين توليد و ذخایر نفت
  • ارائه مدل و بررسي علت تغييرات در نسبت R/P در طول زمان
  • مقايسه ساختارهاي متفاوت بازار در رابطه با ذخایر و استخراج منابع.
  • بررسي تجربي روابط بر روي استخراج، ذخایر و تقاضاي بازار نفت

فرضیات تحقیق
در این رساله دو فرضیه اساسی مورد آزمون قرار می گیرد: