0.019

0.55

0.994

R2=0.87
R2 Adj =0.87
SSR=353.39

R2=0.97
R2 Adj =0.97
SSR=351.36

R2=0.31
R2Adj =0.30
SSR=24361643

جدول1-4: نتایج تخمین مدل
برای انتخاب حالت و مدل مناسب باید آزمون صورت گیرد ابتدا با استفاده از آزمون اول تعیین میگردد که کدام یک از روشهای pooling data یا روش panel data ( روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی ) مناسب تر است. آماره F این آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد:
 
از آنجا که این آماره از آماره جدول در سطح اطمینان 0.95 کمتر است فرضیه صفر مبنی بر برابر بودن عرض از مبدا کشورها رد نمیگردد و باید از روش pooled استفاده شود. معادله نتایج این تخمین به صورت زیر است:
تفسیر نتایج برای کشورهای اوپک
با توجه به مطالب ذکر شده نتایج زیر قابل استنتاج می باشد:
اگر ذخایر نفت کشورهای عضو اپک، یک واحد افزایش یابد میزان تولید کشورهای عضو اپک واحد افزایش مییابد. اگر ذخایر نفت کشورهای حاشیهای یک واحد افزایش یابد میزان تولید کشورهای عضو اپک واحد کاهش مییابد.
ضریب متغیر مجازیWAR نشان میدهد که جنگ بین ایران و عراق و همچنین عراق و کویت تاثیر منفی بر تولید نفت کشورهای اپک داشته است. همانطور که مشخص است این اثر با واقعیت نیز مطابقت دارد.
تخمین تابع تولید نفت کشورهای غیر عضو اپک
نتایج تخمین تابع تولید نفت کشورهای غیر عضو اپک بر اساس سه روش pooled، روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی در جدول 4-2 آورده شده است.

متغیرها روش pooling data روش اثرات ثابت روش اثرات تصادفی
ضریب متغیر Prob.