در تمامی معادلات نشان داده شده، اثر افزایش در نرخ تنزیل حریف باعث افزایش مقدار استخراج برای بهره بردار شده و اثر افزایشی بر شیب ذخایر بهره بردار و حریف وی خواهد شد. همچنین در صورتی که نرخ تنزیل حریف کوچکتر از نرخ تنزیل بهره بردار باشد، علاوه بر اثر کاهشی بر شیب ذخایر بهره بردار باعث خواهد شد که شیب ذخایر حریف منفی شده و اثر کاهنده بر مقدار استخراج بهره بردار خواهد داشت. با توجه به اینکه در کشورهای اوپک نرخ تنزیل بزرگتر و هزینه های فرصت بیشتر از کشورهای غیر اوپک است، لذا انتظار وجود دارد که شیب ذخایر برای این کشورها کوچکتر و اثر ذخایر سایر کشورها بر تابع استخراج آنها، با شیب منفی بروز یابد.
اثرات ساختار بازار
در حالات رقابت کامل، تبانی و نش نتایج بدست آمده برای بازیگران متقارن بوده و تغییر در شیب یا عرض از مبدا نتایج تنها به تفاوت در هزینه ها، نرخ تنزیل و شرایط تابع تقاضا خواهد داشت، این در حالی است که باز ی پویا نتایج نا متقارن بوده و علاوه بر اینکه تابع هزینه ها، نرخ تنزیل و شرایط تابع تقاضا خواهد بود، به زمان واکنش بازیگران نیز بستگی خواهد داشت. بگونه ای که شیب بدست آمده برای کشور اول بیشتر از شیب بدست آمده برای کشور دوم می باشد. در مورد کشورهای اوپک و غیر اوپک نیز می توان گفت، واکنش اولیه کشورهای غیر اوپک در کاهش شیب ذخایر کشورهای اوپک تاثیر داشته است.
همانطور که می توان در نتایج بدست آمده مشاهده کرد، مقدار تولید در دوره صفر برای حالت بنگاه رقابت کامل، بیشتر بوده و این مقدار در مورد حالت تبانی کمتر خواهد بود که با نتایج بدست آمده توسط پیکرینگ (2007) و پیندیک (1978) مطابقت دارد.
هزینه های هر یک از بازیگران
مطابق نتایج بدست امده، در صورتی که مقدار هزینه های استخراج برای حریف بهره بردار بیشتر باشد، باعث افزایش استخراج بهره بردار خواهد شد. همانطور که قابل مشاهده است، این اثر در عرض از مبدا روابط موثر خواهد بود. با توجه به اینکه هزینه استخراج برای کشورهای اوپک کمتر از هزینه های استخراج در کشورهای غیر اوپک است، لذا انتظار می رود، هزینه های بیشتر کشور های غیر اوپک بر تولید اوپک اثر افزایشی داشته و باعث بالا رفتن سطح تولید در این ناحیه شود.
اثرات ریسک تقاضا
مدل سازی این تحقیق به گونه ایست که اثر ریسک تقاضا با امکان انتقال به چپ و راست تابع تقاضا به صورت موازی لحاظ گردیده است و اثر ریسک بر شیب تابع تقاضا به علت پیچیده شدن نتایج لحاظ نگردیده است. همانطور که نتایج نشان می دهد، این اثر بر روی عرض از مبدا تمامی نتایج تاثیر داشته و هر چه اختلاف در نرخ های تنزیل و مزیت های هزینه ای بیشتر باشد اثر ریسک بر مقادیر استخراج افزایش خواهد یافت. در صورتی که اثر ریسک بر شیب تابع تقاضا نیز اعمال میشد، انتظار بر تحت تاثیر قرار گرفتن این شیب ذخایر نیز بود، که در این تحقیق به دلیل پیچیده شدن نتایج به آن نپرداخته ایم.
فصل سوم
مدلسازی و ارائه مدل
تصریح و برآورد مدل
در این فصل توابع تولید نفت در کشورهای عضو اپک و کشورهای غیر عضو اپک مورد برآورد قرار میگیرد. در این تحقیق دادههای سالیانه مربوط به تولید و ذخایر نفت در کشورهای عضو اُپک و کشورهای غیر عضو اپک از سال 1979 تا 2008 مورد استفاده قرار گرفته است. تلفيق آمارهاي سري زماني[1] با آمارهاي مقطعي[2] نه تنها اطلاعات سودمندي را براي تخمين مدلهاي اقتصاد سنجي فراهم میآورد، بلکه بر مبناي نتايج بدست آمده، مي توان استنباطهاي سياستگذاري در خور توجهي نیز به عمل آورد. لذا بدلیل مزایای تخمینهای حاصل از تلفیق دادهها، در تحقیق حاضر از دادههای تلفيقي[3] استفاده میشود.
مروری بر مطالعات تجربی
اندرو پيكرينگ (2007) در مقاله خود به بررسي رابطه ميان ذخایر و استخراج پرداخته و با توجه به نتایجی که وی بدست آورده و در جدول () نشان داده شده است به تخمین معادلات می پردازد. با توجه به اینکه نتایج بدست آمده توسط وی نشان می دهد که یک رابطه خطی بین مقدار استخراج هر بهره بردار و ذخایر وی وجو دارد. با توجه به استفاده او از داده های تلفیقی تابع تخمین وی مطابق زیر می باشد:
(4.2)
(4.1)
که در آن داریم:
: مقدار استخراج کشورهای اوپک
: مقدار استخراج کشورهای اوپک
: به ترتیب شیب ذخایر برای اوپک و غیر اوپک
: به ترتیب شیب مجذور ذخایر برای اوپک و غیر اوپک
مقادیر مشاهده نشده داده های مقطعی
مقادیر مشاهده نشده داده های سری زمانی
مقادیر باقی مانده
وی با توجه به نتایج به رابطه خطی میان مقادیر استخراج و ذخایر دست پیدا کرده و همچنین نشان می دهد که مقدار شیب ذخایر در مورد کشورهای اوپک و غیر اوپک دارای تفاوت زیادی هستند. که این نتیجه با توجه به تفاوت در نرخ بهره و هزینه های استخراج ذکر شده در مدل قابل توجیه بوده و نشان می دهد که کشورهای اوپک و غیر اوپک باید به گونه ای مجزا رفتار کرده و در بررسی ها باید این دو دسته بطور مجزا مورد تحلیل قرار گیرند.
تجزیه و تحلیل داده های آماری
برای بررسی داده های آماری ابتدا وضعیت هر یک را برای دو گروه کشورهای اوپک وغیر اوپک بررسی کرده و سپس به تخمین تابع می پردازیم. از آنجائی که مقدار نسبت ذخایر به استخراج تابع هر دو مقدار ذخایر و تولید در دوره های زمانی متفاوت است، در شکل های (2) و (3) به ترتیب مقدار ذخایر و استخراج به تفکیک برای دو گروه کشورهای اوپک و
غیر اوپک رسم گردیده است. با توجه به روند تغییرات حجم ذخایر و تولید برای هر یک از دو گروه کشورهای اوپک و غیر اوپک می توان روند تغییرات حجم ذخایر که متاثر از کشف ذخایر جدید می باشد را بدست آورد. شکل (4) نشان دهنده حجم کشف ذخایر جدید می باشد. همانطور که مشاهده می شود در کشورهای اوپک سطح کشف ذخایر جدید بالاتر می باشد. نکته قابل توجه آن است که کاهش تولید در طی سال های 1988-1980 ناشی از جنگ ایران و عراق و همچنین جنگ عراق و کویت می باشد.
شکل 4-1: حجم ذخایر
شکل 2-4: حجم تولید
شکل 3-4: حجم کشف ذخایر
روش تخمین
شرح روش تخمين داده هاي تلفيقي[4]
دادههاي تلفيقي اصطلاحي براي تلفيق مشاهدات مقطعي كشورها، خانوارها و… طي دوره هاي زماني چندساله مي باشد. بنابراين در ادبيات اقتصاد سنجي، اطلاعات آماري مربوط به داده هاي ادغام شده، سري زماني و مقطعي را داده هاي تلفيقي مي گويند، يعني داده هاي مربوط به يك متغيير در دوره اي خاص و براي چندين منبع مختلف را بدست آوريم.مقاطعي وجود دارد كه جدا كردن داده ها بصورت مقطعي و زماني ميسر نيست و يا تلفيق آنها نتايج بهتري نسبت به تك تك آنها بدست مي دهد.بكاربردن روش داده هاي تلفيقي مزيتهايي دارد كه آن را از روشهاي ديگر متمايز مي سازد در زير به چند مورد از اين مزيتها اشاره مي كنيم:
1 ) داده هاي مقطعي صرف و سري زماني صرف، ناهمساني هاي فردي را لحاظ نمي كنند لذا ممكن است تخمين تورشدار را بدست دهند در حالي كه داده هاي تلفيقي مي توانند با لحاظ كردن متغيير هاي مخصوص فردي اين نا همساني ها را لحاظ كنند.
2) داده هاي تلفيقي داراي اطلاعات بيشتر، تغيير پذيري بيشتر، همخطي كمتر، درجه آزادي بالاتر وكارايي بالاتر نسبت به داده هاي سري زماني و داده هاي مقطعي مي باشد. بخصوص اينكه يكي از روشهاي كاهش همخطي، تركيب داده هاي مقطعي و سري زماني به صورت داده هاي تلفيقي مي باشد.
3) مطالعه مشاهدات بصورت داده هاي تلفيقي، وضعيت بهتري براي مطالعه و بررسي پويايي تغييرات نسبت به سري زماني و مقطعي دارد.
4) داده هاي تلفيقي مي توانند اثراتي كه به سادگي توسط سري زماني و داده هاي مقطعي آشكار نمي شوند را اندازه گيري كنند.
5)داده هاي تلفيقي ما را قادر مي سازد تا مشكلترين مدلهاي رفتاري پیچيده را مطالعه كنيم. بطور مثال صرفههاي اقتصادي و تغييرات تكنيكي بهتر مي توانند توسط داده هاي تلفيقي بررسي و آزمون شوند.
6) دادههاي تلفيقي از طريق فراهم آوردن تعداد دادههاي زياد، تورش را پايين مي آورد.
داده هاي تلفيقي متوازن و غير متوازن