دانشگاه صنعت آب و برق
(شهید عباسپور)
پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
رابطه ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير در ساختارهای متفاوت بازار، با در نظر گرفتن عدم قطعيت تقاضا: مطالعه موردي بر روي نفت
تحقیق و تدوین:
محمد علی ویم تاژ
استاد راهنما:
دکتر قهرمان عبدلی
استاد مشاور:
دكتر سيد رضا نظري
این پایان‌نامه تحت عنوان: رابطه ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير در ساختارهای متفاوت بازار، با در نظر گرفتن عدم قطعيت تقاضا: مطالعه موردي بر روي نفت
در تاریخ 05/12/88 توسط هیئت داوران متشکل از آقایان:

  1. جناب آقای دکتر قهرمان عبدلی (استاد محترم راهنما) امضاء
  2. جناب آقای دکتر سید رضا نظری (استاد محترم مشاور) امضاء
  3. جناب آقای دکتر نادر مهرگان (استاد محترم داور) امضاء

مورد بررسی قرار گرفت. نمره در جلسه دفاعیه 25/18 از 19 می‌باشد ولی نمره نهایی براساس ضوابط تاخیر دفاع پایان‌نامه و تشویق بخاطر انتشار مقالات محاسبه و در کارنامه درج خواهد شد.
دکتر محمود حقانی
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد
به نام خدا
تعهد نامه اثر
اینجانب محمد علی ویم تاژ تائید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه، حاصل کار پژوهشی اینجانب می‌باشد و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقرارت ارجاع گردیده است.
این پایان‌نامه قبلا برای احراز هیچ مدرک هم سطح، پایین‌تر و بالاتر ارائه نشده است.
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعت آب وبرق (شهید عباسپور) می‌باشد.
محمد علی ویم تاژ
تقدیم به وجودی که زندگی را به من آموخت.
تقدیم به پدر و مادرم
به پاس وجود پرمهرشان

فهرست مطالب
3 کلیات تحقیق 1